Јавен оглас 6/2020 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Јавен оглас 6/2020

Новости  |  24.12.2020

                                                                                        

          

                                                   

                                                        Република Северна Македонија                                                               Republika e Maqedonisë së Veriut

                             АПЕЛАЦИОНЕН   СУД   ГОСТИВАР            -          GJYKATA   E   APELIT   GOSTIVAR                                                                                                                                                              

                          Ул. Живко Брајковски бр.1, 1230 Гостивар / тел: 042-221-544 / info@asgostivar.mk                                               Rr. Zhivko Brajkovski nr.1, 1230 Gostivar / tel: 042-221-544 / info@asgostivar.mk

 

 

 СУ.бр.04-33/20     23.12.2020                                                                                                                                            ГОСТИВАР

 

Врз основа на член 22 ст.1 т.1 и чл.23 ст.1 од Законот за работните односи-пречистен текст (Службен Весник на Р. Македонија“, бр.167/15 од 28.09.2015 година) и Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Апелациониот суд Гостивар и согласноста од Министерство за финансии бр. .18-8183/2 од 11.12.2020 година, Апелационен суд Гостивар  објавува:

 

Ј А В Е Н    О Г Л А С

Број 6/2020

 

Апелациониот суд Гостивар има потреба од вработување на лице во судската служба на следното работно место:

 

            Хигиеничар

            Број на извршители .................. 2 (двa).

 

За пополнување на работното место, кандидатите треба да ги исполнува следните посебни услови:

 

- Завршено средно или основно образование,

- со или без работно искуство,

      - нето плата: 14.934,oo денари,

 

Распоред на работно време:

 

           - Работни часови 40,

     - Дневното работно време е распоредено од 06:30 часот до 09:30 часот и од 15:00 часот до 20:00 часот.                              

             - Работни денови понеделник – петок,

 

          Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните општи услови:

 

- Да е државјанин на Република Македонија;

- Да е полнолетен;

- Да има општа здравствена состојба;

- Да не му е изречена казна со правосилна судска одлука за забрана на вршење на професија, дејност или должност.

 

 Заинтересираните кандидати се должни да достават пријава за вработување и доказите за исполнување на општите и посебните услови да ги достават во оригинал или во фотокопија заверени на нотар, кон која ги приложуваат доказите:

 

-   уверение за државјанство;

-   лекарско уверение за општа здравствена состојба за работното место;

         -  потврда дека со правосилна судска одлука не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност; 

 

Рокот за поднесување на пријавите изнесува 5 (пет) работни дена сметано од наредниот ден од денот на објавување на огласот.

 

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 5 (пет) дена од денот на завршување на рокот за поднесување на пријавите. 

 

Пријавата  за вработување со приложени докази за исполнување на условите, се доставува во писмена форма преку приемната писарница на Апелациониот суд Гостивар или преку пошта, на следна адреса:

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР,                                                                                                                                                                       

Со назнака: ЗА ЈАВЕН ОГЛАС 6/2020,                                                                                                                 

Ул.Живко Брајкоски, број 1. 

1230 Гостивар

 

 

                                                                                             АПЕЛАЦИОНЕН СУД

                                                                                                       ГОСТИВАР

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_