Јавен оглас 2/2022 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Јавен оглас 2/2022

Новости  |  21.9.2022

                            

Врз основа на членовите 20, 21, 24 став 1, 25 и 26 во врска со член 35 став 2 од Закон за судска служба (“Службен весник на РМ”, бр. 43/14, бр. 33/15, бр. 98/15, бр. 6/16, бр. 198/18 и бр. 248/18), Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас (Службен весник на РМ”, бр. 236/18 од 24.12.2018 година), Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Апелациониот суд Гостивар и согласноста од Министерство за финансии бр.18-7753/2 од 29.07.2022 година, Апелациониот суд Гостивар, објавува:

 

Ј А В Е Н   О Г Л А С

Број 2/2022

 

За вработување на неопределено време

на следните работни места

 

 

1. Раководител на оддел за судска пракса;

    Шифра на работно место СУД0101Б04001, Категорија Б, ниво Б4;

    Број на извршители .............1 (еден).

 

            Посебни услови:

 

   -   Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,

       Правен факултет и  положен правосуден испит.

   -  Да има најмалку 4 (четри) година работно искуство во струката по положен 

      правосуден испит.

            -  Нето плата: 34.500,00 денари.

 

2. Судски соработник;

    Шифра на работно место СУД0101В03001, Категорија В, ниво В3;

    Број на извршители .............1 (еден).

 

            Посебни услови:

 

   -   Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,

       Правен факултет и  положен правосуден испит.

   -  Да има најмалку 1 (една) година работно искуство во струката по положен 

      правосуден испит.

    -  Нето плата: 25.700,00 денари.

 

За сите работни места - Распоред на работно време:

 

-  Работни денови понеделник – петок;

-  Работни часови 40;

-  Работно време од 7:30 до 15:30 часот.

 

Кандидатите покрај доказите за исполнување на посебните услови предвидени во Правилникот за организација и систематизација на работните места во Апелациониот суд Гостивар, потребно е да ги исполнуваат и општите услови за вработување во судска служба предвидени во член 21 став 1 од Законот за судска служба (Сл.в. на РМ бр.43/14) и тоа:

-  да е државјанин на Република Северна Македонија;

-  активно да го користи македонскиот јазик;

-  да е полнолетен;

-  да има општа здравствена способност за работното место и

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност,

 

Кандидатите покрај горенаведените услови, потребно е да ги исполнуваат и посебните работни компетенции:

 

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и германски),

- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и други посебни работни компетенции утврдени со актот за систематизација на работните места за соодветното работно место согласно со член 2 од Закон за изменување и дополнување на законот за судска служба (Сл.в. на РМ бр.198/2018).

 

По овој оглас кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци, кон која ги приложуваат доказите утврдени во чл. 26 ст. 1 и 2 од Законот за судска служба:

 

- уверение за државјанство;

- уверение/диплома за завршен степен на образование;

- Уверение за положен правосуден испит;

- доказ за работно искуство во струка;

- лекарско уверение за општа здравствена состојба за работното место;

- потврда дека со правосилна судска одлука не му е изречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност;

- Диплома, сертификат или уверение како доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

 

Кон пријавата, согласно чл. 26 ст.3 од Законот за судска служба, кандидатите можат да прикачат и:

-   извод од историјатот на вработувања, доколку кандидатот бил претходно    вработен, издаден од агенција за вработување;                                                                                            

-    препораки од претходните работни места, кои содржат контакт податоци од лицето кое го препорачува,                                                                                                                                         

 -    потврди за посетувани обуки, стручни сертификати од други стручни квалификации и специјализации, трудови и публикации;         

 -    потврда за волонтерски стаж, издадена од волонтерскиот регистар на Министерството за труд и социјална политика, а потпишана од раководното лице на институцијата,                                                                                                                                                                        

 -    изјави или други документи од интерес за работното место;

 

Кандидатите пријавата за вработување на судски слушбеницк и базата на прашања и потребната стручна литература, е достапна на веб-страна на Апелациониот суд Гостивар (www.asgostivar.мк)

 

Ненавремените, неуредните и нецелосно пополнетите пријави нема да се разгледуваат.

 

Напомена: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата ќе се дисквалификува од понатамошна постапка.

 

Напомена: Времето и датумот за одржување на административната селекција, испитот и интервјуто ќе бидат објавени на интернет страницата на Апелациониот суд Гостивар (www.asgostivar.мк)

 

Рокот за поднесување на пријавите изнесува 15 (петнаесет) дена сметано од денот на објавување на огласот во дневните весници.

 

Пријавата за вработување со приложените докази за исполнување на условите во оригинал или заверени на нотар, се доставува во писмена форма преку приемната писарница на Апелациониот суд Гостивар  или преку пошта   на  адреса:

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР,

 

Со назнака: ЗА ЈАВЕН ОГЛАС 2/2022,

Ул. “Живко Брајкоски”, број 1.

1230 Гостивар,

 

 

            Постапката за селекција и вработување ќе биде спроведена согласно, Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници (Сл.в. на РМ бр.236/18 од 24.12.2018)

 

 

 

                                                                                                                     АПЕЛАЦИОНЕН СУД

                                                                                                                                            ГОСТИВАР

 

   Прашања

   Резултати од рангирањето на универзитетите во РСМ 

   Пријава за вработување на судски службеник

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_