Европски ден за граѓанска правда [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Европски ден за граѓанска правда

Новости, Соопштенија за јавност  |  29.10.2018

         Европскиот ден за граѓанска правда во Апелациониот суд Гостивар беше спроведен успешно и во рамките на  очекувањата што Судот ги имаше. На одбележувањето на овој ден присуствуваа учениците од Меѓународниот универзитет во Струга, средношколците и граѓаните.

           Со оваа можност што им беше понудена, тие имаа можност да се запознаат со работата на судот и истовремено да бидат информирани за нивните права. Тие беа пречекани од претседателот на Апелациониот суд г-дин Шефајет Хајдари, кој подетално ја објасни работата на судот. Тој, исто така, ги истакна предизвиците со кои се соочува овој суд во однос на малиот број на судии и на нерешените предмети. Со надеж дека наскоро ќе се реши ова прашање, тој беше задоволен и истакна дека кривичните и прекршочните предмети се намалуваат, а Судот најчесто работи со граѓански предмети, што во поширока смисла значи дека криминалот на ова апелационо подрачје (Гостивар, Тетово, Дебар и Кичево) опаѓа.

          Како резултат на оваа активност, присутните имаа можност да ги видат канцелариите на овој суд и она што им беше интересно на учениците, а тоа се Судските судници.

 

        Shënimi i Ditës Evropiane të Drejtësisë në Gjykaten e Apelit në Gostivar u realizua me suskes dhe me pritshmërinë që Gjykata kishte. Studentë të Universitetit Ndërkombëtarë të Strugës, nxënës të shkollave të mesme dhe qytetarë ishin të pranishëm në shënimin e kësaj dite.

Me mundësine që atyre iu ofrua ata nga afër patën rastin të njihen me punën e gjykatës dhe njëkohësisht të informohen për të drejtat e tyre. Ata u mikpritën nga vet kryetari i Gjykatës së Apelit Z. Shefajet Hajdari i cili poashtu dhe ua sqaroi personalisht punën e gjygjit në hollësi. Ai gjithashtu theksoi edhe sfidat me të cilat ballafaqohet gjykata nga mungesa e numrit të vogël të gjykatësve dhe nurmri i lëndëve të pazgjedhura. Me shpresën se së shpejti do të zgjidhet dhe kjo çështje ai me shumë kënaqësi tha se lëndët a natyrës penale dhe ato të kundërvajtjes po zvogëlohen dhe më së shumti punohet me lëndë të natyrës civile, që në kuptim më të gjërë do të thotë që krimi në rajonin që mbulon Gjykata e Apelit në Gostivar (Gostivarin, Tetovën, Dibrën dhe Kërçovës po zvogëlohet.

Dhe si përfundim i këtij aktiviteti të pranishmit patën mundesinë të shohin nga afer zyrat e kësaj gjykate dhe ajo që më shumë ju bën pershtypje studentëve- Salla e Gjykimeve.

 

The praising of Europian Day of Justice at the Court of Appeal in Gostivar was carried out with the success and with the expectation that the Court had. Students from the International University of Struga, high school students and citizens were present on marking this day.

With this opportunity that was offered to them, they had the chance to get acquainted with the work of the court and at the same time to be informed of their rights. They were welcomed by the President of the Court of Appeal Mr. Shefajet Hajdari who also personally clarified the work of the court in detail. He also stressed the challenges faced by the court by the lack of a small number of judges and the unsolved cases. In the hope that this issue will be resolved soon he was very pleased to say that the criminal and minor offenses are being reduced and the Court mostly works with civil cases, which in a broader sense means that crime in the area covered by the Court of Appeal in Gostivar (Gostivar, Tetovo, Dibra and Kicevo) is declining.

And as a result of this activity the attendees had the opportunity to see the offices of this court closely and what is more impressive to the students - the Trial Chamber.

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_