Јавен оглас 3/2021 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Јавен оглас 3/2021

Новости  |  23.12.2021

 

 

Врз основа на член 2, член 21 став 1, член 119 и член 120 став 1 и 3 во врска со член 35 став 2 од Законот за судска служба ( Службен весник на РМ, бр. 43/14, бр. 33/15, бр. 98/15, бр. 6/16, бр. 198/18 и бр. 248/18 ) и Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Апелациониот суд Гостивар и известувањето од Министерство за финансии број 18-8183/2 од 11.12.2020 година  и број 18-191/2 од 27.12.2021 година.

 

                                  АПЕЛАЦИОНЕН   СУД ГОСТИВАР

                                                        oбјавува:

 

                                                ЈАВЕН   ОГЛАС     3/2021                                                                                 

 

за вработување на неопределено време на следното работно место

 

 1.Припадник на судска полиција 

             

              Категорија В, ниво В1,   

                                                                                                                                                  

                Број на извршители..............1 (еден)

 

 За пополнување на работното место, кандидатите треба да ги исполнува следните посебни услови:

 

-  најмалку средно образование,

 

-  со или без работно искуство,

      -  нето плата: 18.187,00 денари,

 

       Распоред на работно време:

     -  Работни денови   понеделник - петок                                                                                                                                    

     -  Работни часови 40,                                                                                                                                                 

     -  Времетраење на работниот однос: неопределено

 

     Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и следните општи услови:

 

-   да е државјанин на Република Македонија;

-   активно  да го користи македонскиот јазик,

-   да е полнолетен;

-   да има општа здравствена состојба за работното место;

-   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење  

    професија, дејност или должност;

 

 Покрај општите услови за вработување на судски службеник утврдени во член 21  став 1 од Законот за судска служба, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови утврдени во член 119 од Законот за судска служба и  Правилникот за организација и систематизација на работните места во Апелационен суд Гостивар:

 

-   да не се постари од 25 години,

 

- да се физички и психички способни за вршење на работите на судската полиција                                                                                                                                                 

- да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место,                                                  

 

-  да поседуваат соодветни општи  работни компетенции потребни за работното место.   

 

 

      Да поседуваат посебни работни компетенции за работното место:

 

 - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење                        

 

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици  на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението  ALTE на европски тестатори, или уверение  од меѓународна институција, на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода,  ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалју 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ; или Гете сертификат

 

-  други услови утврдени со актот за систематизација на работните места.

 

  Пријавата за вработување со приложените докази за исполнување на условите во оригинал или заверени на нотар, се доставува во писмена форма преку приемната писарница на Апелациониот суд Гостивар  или преку пошта   на  адреса:

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР,                                                                                                                                                                           

Со назнака: ЗА ЈАВЕН ОГЛАС 3/2021,                                                                                                                   

Ул.Живко Брајкоски, број 1.    1230 Гостивар

           

            Рокот за поднесување на пријавите изнесува 15 (петнаесет) дена сметано од  денот на објавување на огласот во дневните весници.

 

     Согласно член 120 став 3 од Законот за судска служба, проверката на условите за вработување на припадник на судска полиција ја врши Министерството за правда на Република Северна Македонија, без да се нарушат критериумите за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.

 

Пријава за вработување преку јавен оглас                                                                                                          

 

Апелационен суд Гостивар

                                                                                                           

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_