Соопштение за јавен оглас 1/21 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Соопштение за јавен оглас 1/21

Соопштенија за јавност  |  07.4.2021
Резултати од административна селекција

ПРИЛОГ 1

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас бр.1/2021

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

За работно место 

 категорија  Б - ниво Б-4 – Раководител на одделение за материјално-финансиско работење – 1 (еден) извршител

            За работното место од  категорија  Б - ниво Б-4 – Раководител на одделение за материјално-финансиско работење – се пријавија вкупно 4 (четири) кандидати  и тоа:

Шифра asskopje13 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил,уверение за завршено соодветно образование, предвиден со Јавниот оглас бр.1/21 од 11.03.2021 година;

Шифра asskopje19 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 13,74 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 20,74 бода;

Шифра asskopje20 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 14,66 бода; за работно искуство 2,5 бода; за работа со компјутери 5 бода; за позитивна препорака од претходно работно место за кое е евидентиран работен стаж од најмалку една година 0,25 бода Вкупно 22,41 бод;

   - Шифра asskopje21 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: не гo исполнува условот за вршење на работите: најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од економска или друга соодветна област предвиден со Јавниот оглас бр.1/21 од 11.03.2021 година.

 

За работно место 

категорија  В - ниво В-1 – Судски советник – 2 (два) извршители

За работното место од  категорија  В - ниво В-1 – Судски советник – се пријавија вкупно 5 (пет) кандидати  и тоа:

   - Шифра asskopje22 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е : не гo исполнува условот за вршење на работите: 3  години работно искуство во струката по положен правосуден испит предвиден со Јавниот оглас бр.1/21 од 11.03.2021 година.

Шифра asskopje 23 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил,, уверение за завршено соодветно образование, предвиден со Јавниот оглас бр.1/21 од 11.03.2021 година;

Шифра asskopje24 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 13,562 бода; за работно искуство 2 бода; за реализиран волонтерски стаж во институција на јавен сектор 0,25 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 20,812 бода;

Шифра asskopje25 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 17,473 бода; за работно искуство 2,5 бода; за позитивна препорака од претходно работно место за кое е евидентиран работен стаж од најмалку една година 0,25 бода, за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 25,223 бода;

Шифра asskopje26 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 14.382 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 21,382 бода;

За работно место 

 категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-извршител во писарница – 2 (два) извршители

            За работното место од категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-извршител во писарница – се пријавија вкупно 11 (единаесет) кандидати  и тоа:

   - Шифра asskopje01Освоени бодови од административна селекција:  За образование 22,93 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 29,93 бода;

   - Шифра asskopje02 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 17,17 бода; за работно искуство 2,5 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 24,67 бода;

   - Шифра asskopje03 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 22,7 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 29,7 бода;

   - Шифра asskopje04 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е : не гo исполнува условот за вршење на работите: најмалку вишо или средно образование од соодветната област предвиден со Јавниот оглас бр.1/21 од 11.03.2021 година и кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование.

Шифра asskopje06 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 13,71 бода; за работно искуство 2,25 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 20,96 бода;

Шифра asskopje07 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил во копија што е спротивно од утврдените барања во огласот 1/2021 од 11.03.2021 година за приложување на доказите кон Пријава во оригинал или копија заверена на нотар;

Шифра asskopje08 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот приложил докази за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил во копија што е спротивно од утврдените барања во огласот 1/2021 од 11.03.2021 година за приложување на доказите кон Пријава во оригинал или копија заверена на нотар;

Шифра asskopje09 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, , сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje10 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 17,60 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 24,60 бода;

Шифра asskopje13 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, , сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje14 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, , сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

За работно место

 категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-техничар информатичар– 1 (еден) извршител

            За работното место од категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-техничар информатичар– се пријавија вкупно 4 (четири) кандидати  и тоа:

       - Шифра asskopje04 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е : не гo исполнува условот за вршење на работите: најмалку вишо или средно образование од соодветната област предвиден со Јавниот оглас бр.1/21 од 11.03.2021 година и кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, , сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование.

   - Шифра asskopje05 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 15,64 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 22,64 бода;

   - Шифра asskopje09 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, , сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje15 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 13,05 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 20,05 бода;

За работно место 

 категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-економ – 1 (еден) извршител

            За работното место од категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-економ – се пријавија вкупно 9 (девет) кандидати  и тоа:

   - Шифра asskopje02 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 17,17 бода; за работно искуство 2,5 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 24,67 бода;

   - Шифра asskopje04 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е : не гo исполнува условот за вршење на работите: најмалку вишо или средно образование од соодветната област предвиден со Јавниот оглас бр.1/21 од 11.03.2021 година и кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование.

   - Шифра asskopje05 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 15,64 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 22,64 бода;

Шифра asskopje09 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje10 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 17,60 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 24,60 бода;

Шифра asskopje11 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje12 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 15,08 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 22,8 бода;

Шифра asskopje13 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje14 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

 

За работно место 

 категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-архивар – 1 (еден) извршител

            За работното место од категоријата Г ниво Г-2 – Виш судски референт-архивар – се пријавија вкупно 9 (девет) кандидати  и тоа:

   - Шифра asskopje04 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е : не гo исполнува условот за вршење на работите: најмалку вишо или средно образование од соодветната област предвиден со Јавниот оглас бр.1/21 од 11.03.2021 година и кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование.

Шифра asskopje08 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот приложил докази за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил во копија што е спротивно од утврдените барања во огласот 1/2021 од 11.03.2021 година за приложување на доказите кон Пријава во оригинал или копија заверена на нотар;

Шифра asskopje09 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje10 – Освоени бодови од административна селекција:  За образование 17,60 бода; за работно искуство 2 бода; за работа со компјутери 5 бода; Вкупно 24,60 бода;

Шифра asskopje13 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил,, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje14 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje16 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje17 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови на работното место на кое се пријавил, сведетелства кои ги издало средното училиште, како би можела Комисијата да го утврди општиот успех и на истиот да му додели бодови за образование;

Шифра asskopje18 – неуреден кандидат – Причина за неуредноста е: Кандидатот не приложил доказ за исполнување на услов на работното место предвиден со  Јавниот оглас бр.1/21 од 11.03.2021 година, доказ за работно искуство од најмалку 2 години работно искуство во струката, во оригинал или копија заверена на нотар.

 

ПРИЛОГ 2

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас бр.1/2021

РАНГ ЛИСТА

Со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција со број на освоени бодови.

За работно место  категорија  Б - ниво Б-4 – Раководител на одделение за материјално-финансиско работење – 1 (еден) извршител

Шифра asskopje19 –Вкупно 20,74 бода;

Шифра asskopje20 –Вкупно 22,41 бод;

За работното место од  категорија  В - ниво В-1 – Судски советник - 2 (два) извршители :

            - Шифра asskopje24 –Вкупно 20,812 бода;

Шифра asskopje25 - Вкупно 25,223 бода;

Шифра asskopje26 –Вкупно 21,382 бода;

За работно место категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-извршител во писарница – 2 (два) извршители

             - Шифра asskopje01В купно 29,93 бода;

Шифра asskopje02 –Вкупно 24,67 бода;

            - Шифра asskopje03 –Вкупно 29,7 бода;

Шифра asskopje06 – Вкупно 20,96 бода;

            - Шифра asskopje10 –Вкупно 24,60 бода;

За работно место категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-техничар нформатичар   – 1 (еден) извршител

            - Шифра asskopje05 – Вкупно 22,64 бода;

             - Шифра asskopje15 –Вкупно 20,05 бода;

За работно место категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-економ – 1 (еден) извршител

            - Шифра asskopje02 – Вкупно 24,67 бода;

            - Шифра asskopje05 – Вкупно 22,64 бода;

             - Шифра asskopje10 – Вкупно 24,60 бода;

             - Шифра asskopje12 – Вкупно 22,8 бода;

За работно место категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-архивар – 1 (еден) извршител

Шифра asskopje10 – Вкупно 24,60 бода;

ПРИЛОГ 3

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас бр.1/2021

ЛИСТА

Со шифри на кандидатите за кои постапката на селекција завршила:

За работно место  категорија  Б - ниво Б-4 – Раководител на одделение за материјално-финансиско работење – 1 (еден) извршител

Шифра asskopje13

            - Шифра asskopje21

За работното место од  категорија  В - ниво В-1 – Судски советник 2 (два) извршители

            - Шифра asskopje22

Шифра asskopje 23

За работно место категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-извршител во писарница – 2 (два) извршители

            - Шифра asskopje04

Шифра asskopje07

Шифра asskopje08

Шифра asskopje09

Шифра asskopje13

Шифра asskopje14

За работно место категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-техничар нформатичар   – 1 (еден) извршител

            - Шифра asskopje04

             - Шифра asskopje09

За работно место категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-економ – 1 (еден) извршител

Шифра asskopje04

Шифра asskopje09

Шифра asskopje11

Шифра asskopje13

Шифра asskopje14

За работно место категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-архивар – 1 (еден) извршител

Шифра asskopje04

Шифра asskopje08

Шифра asskopje09

Шифра asskopje13

Шифра asskopje14

Шифра asskopje16

Шифра asskopje17

Шифра asskopje18

 

ПРИЛОГ 4

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Јавен оглас бр.1/2021

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

За денот и часот за одржувањето на втората фаза на селекцијата

       Втората фаза на селекцијата – полагањето на испитот- стручен дел за сите кандидати кои ја поминале административната селекција за работно место од категорија  Б - ниво Б-4 – Раководител на одделение за материјално-финансиско работење, категорија  В - ниво В-1 – Судски советник, категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-извршител во писарница, од категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-економ , категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-техничар нформатичар,  категорија  Г - ниво Г-2 – Виш судски референт-архивар ќе се одржи на ден 21.04.2021 година, среда, во 9:00часот во Апелациониот суд Скопје.

       Полагањето на испитот – стручен дел е со максимално времетраење од 60 минути.

       Прашањата за стручниот дел од испитот ќе бидат од следните области:

              - Закон за судови

              - Закон за судска служба

              - Закон за управување со движењето на предметите во судовите

              - Закон за кривична постапка

              - Закон за парнична постапка

              - Судски деловник.

       Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски – високо ниво), се објавени на web страната на судот, во делот - Брзи линкови.

       Кандидатите кои ќе го положат стручниот дел од испитот за судски службеник, ќе продолжат со полагање на делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија, додека кандидатите кои нема да го положат стручниот дел од испитот за судски службеник, ќе се смета дека не го положиле испитот за судски службеник .

       Кандидатите кои ќе го положат стручниот дел од испитот и испитот за проверка на знаење на јазиците, ќе продолжат со интервју.

 

Комисија за селекција за вработување по јавен оглас 1/2021

 

 

 

 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_