За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

ДОСЕГАШНИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОВОЈ СУД


Во периодот од 1954 година па до сега претседатели на овој суд биле:
 

 1. Боро Доганџиски

 2. Тошо Смилевски

 3. Тодор Анастасов

 4. Димитар Стојчев

 5. Блажо Петковски

 6. Михајло Маневски

 7. Генко Андоновски

 8. Ленче Софрониевска

 9. Филимена Маневска

 10. Ведат Вели

 11. Јордан Митриновски

 12. Љупка Арсениевска

Претседател

CV на Претседател

Судија Љиљана Ивановска Шопова

Име и презиме:
Љиљана Ивановска Шопова
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

1977 година дипломирала на Правниот факултет во Скопје.

1978 година положила правосуден испит.

Работно искуство:

1977 година вработена во Општински суд Куманово како судиски приправник.

1979 година избрана за судија во Општински суд Куманово, и постапувала во Кривичниот оддел.

1983 година избрана за судија во Општинскиот суд Скопје I Скопје, и постапувала во Кривичниот оддел.

1991 година реизбрана за судија во истиот суд и продолжила да постапува како судија во Кривичниот оддел, а одреден период постапувала како истражен судија.

1996 година избрана за судија на Основен суд Скопје I Скопје, и продолжува да постапува во Кривичниот оддел.

Во наведениот период член, а потоа Претседател на Кривичниот совет на судот и Претседател на Кривичниот оддел на Основен суд Скопје I Скопје.

2007 година, со формирањето на Одделението за организиран криминал и корупција во Основен суд Скопје I Скопје, постапува како судија и Претседател на Кривичниот совет и Претседател на Одделението за организиран криминал.

На 31.3.2008 година избрана за судија во Апелациониот суд Скопје и распоредена на работа во Кривичниот оддел. 

Претседател на Кривичниот совет на Апелациониот суд Скопје и на кривичен совет од петмина судии.

Од 02.06.2014 година ја извршува функцијата в.д. Претседател на Судот, а на 26.11.2015 година е избрана за претседател на Апелациониот суд Скопје.

Објавени трудови и активности:

Од 2002 година до 2006 година Претседател на подружницата на Здружението на судии на РМ при Основен суд Скопје I Скопје.  

Учествувала на многубројни семинари, тренинг обуки, тркалезни маси, конференции и работилници, во врска со донесување и примена на Законите од областа на материјалното и процесното кривично право, со кривични дела од областа на финансискиот криминал, трговијата со луѓе, криумчарењето и перењето на пари и финансирање на тероризам, меѓународна правна помош, повеќедневни семинари во рамките на CARDS-Tвининг проектот за корупцијата и организираниот криминал, сите семинари во рамки на специјализираната Програма за постојано стручно усовршување од областа на Меѓународното хуманитарно право и имплементација на истото, обука за вештини за судски постапувања, напреден степен на обука за вкрстено испитување, обука за обучувачи на вештини во водењето на судските постапки со предавачи од Национален институт за вештини во водење на судски постапки НИТА – Институт за обука од САД и др. 

Остварила повеќе студиски престои и учесник на семинари и конференции во странство, меѓу кои во САД на покана од Министерството за правда на САД како обука за организиран криминал и воени злосторства;Посета на институциите на ЕУ и ООН во Брисел, Хаг и Виена, во рамките на CARDS-Tвининг проектот во врска со корупцијата и организираниот криминал; Во Сараево - Б и Х и во Хаг - Холандија, како номиниран судија за обука за постапување по предмети за воени злосторства; Посета и престој на Националниот Институт за правосудството и другите правосудни институции во Република Бугарија во рамки на Програмата за размена на Европската мрежа за судиска обука (ЕЈТN);  семинар организиран од Министерството за правда на САД на тема „Програма за борба против пролиферација на оружје за масовно уништување“ одржан во Центарот ILEА во Будимпешта - Унгарија;Престој и учество на семинар во Центарот ILEА во Будимпешта - Унгарија на тема „Кривичниот аспект за заштита на правото на животна средина“ во организација на Амбасадата на САД во Република Македонија;студиска посета на повеќе судови со различна надлежност во Сараево - Босна и Херцеговина; конференција за улогата на правосудството во имплементација на Меѓународното хуманитарно право со своја презентација, а одржана во Унгарија - Будимпешта во организација на Меѓународниот комитет на Црвениот крст (ICCR) од Женева. Учесник на конференција за регионални реформи на кривично-процесно законодавство: Искуства во Србија и регионот, во Белград - Република Србија во организација на OSCE – Мисија во Србија. 

Едукатор е во Академијата за обука на судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ од областа на кривичното право и казненото процесно право – почетната обука и континуираната едукација.

Член на тим за Напредна обука за новиот ЗКП – Главна расправа – модул 3. 

Член на работни групи и тоа: подготовка на Програмата за Меѓународното хуманитарно право за имплементација на Статутот на Меѓународниот Кривичен Суд во законодавството на РМ и соработката на РМ со Трибуналот за Поранешна Југославија во Хаг; подготовка на Програма за компензација на жртвите на повредите на Меѓународното хуманитарно право;  подготовка на Програма за мерки за имплементација на Меѓународното хуманитарно право во врска со лицата лишени од слобода (воени заробеници, интернирани цивили); измена на Законот за кривичната постапка; имплементација на овој Закон; изготвување на измени и дополнувања на Кривичниот законик; изготвување на Судски деловник; изменување и дополнување на Судскиот деловник; измени и дополнување на Правилникот за дисциплинската постапка на судиите при Здружението на судиите на РМ и др. 

Член на Работно тело за стандардизација на употребата и унапредувањето на АКМИС во судовите, преименувано во Работно тело за стандардизација на постапките во судовите, формирано со одлука на Претседателот на Врховниот суд од 2010 година до денес, при што е постојан координатор на Комисијата за кривична област, член на комисија за имплементирање на новиот Закон за кривична постапка во АКМИС, координатор на комисија за изготвување на обрасци и упатства согласно новиот ЗКП и др. 

Член на Комисија пред која се полага испитот за извршители, како испитувач по предметот - Кривично право. 

Национален експерт за криминал од омраза, со одржани обуки вклучително и за обука за обучувачи на тема „Казнени дела на омраза“ и „Концепт на делото на омраза во македонскиот Кривичен законик“ во организација на ОБСЕ и Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.

Судиите

Судија Зуица Наумова

Судија Зуица Наумова

Име и презиме:
Зуица Наумова
Година на избор:
1999
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Средно образование стекнала во Свети Николе во Гимназијата „Кочо Рацин".

Дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје на 7.2.1977 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 12.12.1978 г.

Работно искуство:

Првото вработување го започнала во тогашниот Општински суд Скопје II Скопје на почетокот како волонтер од 28.9.1977 г. до 2.10.1978 г., а од 3.10.1978 г. засновала редовен работен однос. По положувањето на правосудниот испит продолжила да работи во истиот суд како стручен соработник до 14.08.1981 г.
 
Од 15.8.1981 г. се вработила како стручен соработник во Врховниот суд на Република Македонија, каде што 3 години работела во одделението за управни спорови, а потоа и во одделението за постапување по кривични предмети до 1.4.1987 г.
 
Првпат била избрана за судија во тогашниот Општински суд Скопје II Скопје на 2.4.1987 г., а со извршувањето на функцијата како судија започнала наредниот ден на 3.4.1987 г. Во тој суд била распоредена во Кривичното одделение со тоа што во текот на 1990 г., истовремено покрај работењето во кривични предмети постапувала и по предмети од граѓанско одделение - статусни спорови.

На 25.2.1999 г. со одлука за избор 07-858/1 (Сл.в. на РМ бр.13/99) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, а со извршување на функцијата судија во овој суд, каде што и сега работи, започнала на 5.3.1999 г., со распоред во граѓанскиот оддел во кој работела до 31.12.2004 г. Од 1.1.2005 г. со годишниот распоред за работа во Судот е распоредена во кривичниот оддел во кој и сега работи и постапува по кривични предмети по жалба и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Покрај постапувањето по конкретни предмети, согласно Законот за судовите, а за постојано стручно усовршување на судијата за време на траење на судиската функција, во организација на Здружението на судии на Република Македонија, како судија учествувала на повеќе семинари во реализација на проектите за едукација на судии.

Во таа смисла има учествувано на:

- Семинар на тема „Меѓународна заштита на човековите права“ (Крушево, 1997 г.);
- Советување - Втор македонски симпозиум по судска психијатрија со сопствен труд на тема „Присилна хоспитализација на лица со душевно растројство, на зависници од алкохол и од опојни дроги, објавен во Македонска ревија за казнено право и криминологија – 1998 г. (Охрид, септември 1998 г.);
- Советување на тема „Хартии од вредност“, со посебен осврт на учесниците во врска со акциите и обврзниците како долгорочни хартии од вредност, за институциите на пазарот на капитал во Република Македонија и тргувањето со долгорочни хартии од вредност со излагање на поедини учесници за институционалната поставеност, состав, функции и финансирање на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и други прашања (Охрид, април 2001г.);
- Семинар на тема „Примена на одделни членови од Европската конвенција за човекови права“, (Струга);
- Советување за релизација на програмата „Едукација на едукатори“, (Маврово, ноември 2000г.);
- Советување на тема „Стекнување, запишување и судска заштита на правото на сопственост на недвижности“, (Отешево);
- Семинар во Скопје на тема „KARDS и правата од интелектуална сопственост во Европа“ во организација на Бирото за заштита на индустриска сопственост на РМ, Европската комисија, Европскиот патентен завод и Европскиот завод за хармонизација на внатрешниот пазар;
- Советување на тема „Европски систем за заштита на фундаменталните права“, (Скопје);
- Советување „Едукација на едукатори“ (основно ниво) одржано во Скопје, а потоа советување на тема „Едукација на едукатори“ (напредно ниво) одржано во Струга;
- Регионална конференција одржана во Херцег Нови, Република Црна Гора на тема „Обука од областа на судските вештини“ (мај 2004г.);
- Советување на тема „Притвор и мерки за обезбедување на обвинетиот на главен претрес“, (Маврово, февруари 2006г.);
- Советување во организација на Здружението за кривично право и криминогогија на Македонија на тема „Казнената политика во Република Македонија (Орхид, 2005г.);
- Семинар на тема „Заштита на сведоци“ со посебен осврт на други учесници за националната правна рамка и системот за заштита на сведоци како и меѓународната правна рамка и практиките во заштитата на сведоците, соработниците на правдата и жртвите (Скопје, ноември 2006г.);
- Семинар на тема „Меѓународни стандарди за правично судење во контекст на делата на организиран криминал и тешките кривични дела“ (Скопје, декември 2006);
- Заеднички средби помеѓу Апелационите судови од Скопје, Битола и Штип на тема „Разгледување спорни прашања за изедначување на судската пракса“.
 
Учествувала во работна група за изготвување на Предлог - Програма за континуирана едукација на судии и јавни обвинители во Република Македонија, со учество и на странски преставници, а во организација на Европската агенција за реконструкција.
 
Покрај предметната работа и учеството на повеќе семинари, две години била ангажирана и како претседател на Подружницата на Здружението на судиите на Република Македонија при Апелациониот суд Скопје. 
 
Освен наведените активности со решение од Министерството за правда на РМ бр.07-287/1 од 23.1.2004 г. била ангажирана како член на Работната група за изменување и дополнување на Законот за парнична постапка, каде што имала активно учество заедно со останатите членови на работната група во изготвувањето на законските решенија, усвоени од Собранието на Република Македонија со донесување на Законот за парнична постапка („Сл.весник на РМ" бр.79/05).
 
Сметано од 29 октомври до 2 ноември 2007 г. исто така учествувал на судиска посета на Меѓународниот кривичен суд за кривични дела во поранешна Југославија во градот Хаг.
 
Покрај редовното работење и извршување на судиската функција, истовремено е постојан едукатор за спроведување на обука во постојаното стручно усовршување на судиите и јавните обвинители при Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија со реализирани бројни предавања на теми од областа на кривичното право. 

Судија Лидија Димчевска

Судија Лидија Димчевска

Име и презиме:
Лидија Димчевска
Година на избор:
2001
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Основно образование стекнала во ОУ „Браќа Миладиновци“ во Куманово.

Средно образование во гимназија „Гоце Делчев“ во Куманово – природно математичка насока.
 
Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 10.2.1984 г.
 
Правосуден испит положила во Скопје на 14.2.1986 г.

Работно искуство:

На ден 16.7.1984 г. се вработила како приправник во тогашниот Општински суд Куманово, а од 10.2.1986 г. работела како стручен соработник во истиот суд. 
 
Првпат била избрана за судија во тогашниот Општински суд Куманово на 29.12.1986 г. каде постапувала по граѓански, оставински и вонпарнични предмети.
 
На 12.12.2001 г. со одлука за избор бр. 07-4201/1 (Сл.в. на РМ бр.99/01 од 18.12.2001г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде се до септември 2004 г. постапувала по граѓански предмети, потоа до декември 2005 г. постапувала по работни спорови, а од јануари 2006 г. повторно постапува по граѓански предмети, претседател е на совет.

Објавени трудови и активности:

Избрана е и учествува како ментор во Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на Република Македонија.

Судија Гордана Ѓорчева

Судија Гордана Ѓорчева

Име и презиме:
Гордана Ѓорчева
Година на избор:
2001
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 29.10.1984 г.


Правосуден испит положила во Скопје во октомври 1986 г.
 

Работно искуство:

Во периодот по дипломирањето работела како волонтер во сите одделенија и судската писарница во тогашниот Општински суд Скопје I Скопје, а во септември 1986 г. се вработила како приправник во истиот суд. За стручен соработник во судот била назначена во октомври 1987 г. и работела седум години на граѓански спорови во граѓанско одделение, во извршно одделение и две и пол години на оставински предмети во вонпарнично одделение.
 
Првпат била избрана за судија во Основниот суд Скопје I Скопје на 27.6.1996 г. и во почетокот работела како извршен судија, а во 1998 г. била распоредена како судија во стопанското одделение во судот.
 
На 12.12.2001 г. со одлука за избор 07-4201/1 (Сл.в. на РМ бр.99/01 од 18.12.2001 г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде што првите четири години работела во трговскиот оддел, потоа две години била распоредена во граѓанскиот оддел, па повторно постапувала по предмети во трговскиот оддел. Сега постапува по граѓански предмети.

Судија Мустафа Дардхишта

Судија Мустафа Дардхишта

Име и презиме:
Мустафа Дардхишта
Година на избор:
2005
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Основно училиште и гимназија завршил во Скопје.

Во 1973 г. се запишал на Правниот факултет во Приштина и апсолвирал во 1977 г.

Веднаш по апсолвирањето заминал на отслужување на воениот рок, а со титулата дипломиран правник се стекнал на 24.2.1979 г.

Правосуден испит положил во Приштина на 7.12.1984 г.

Работно искуство:

Од 1.4.1979 г. работел како приправник, а потоа и како референт за нормативни акти и застапување пред суд во Комбинатот „Шар“ од Генерал Јанковиќ.
 
Од 3.1.1983 г. до 31.12.1990 г. работел како судија при Општински суд Качаник во главно на граѓанска материја, но и на вонпроцесна материја.
 
Од 8.5.1992 г. до 3.2.1993 г. работел како правник во Претпријатието за трговија на големо и
 мало"Сам Комерц" Скопје.
 
Од 2.4.1994 г. до 2.2.2000 г. работел во Министерство за одбрана на РМ како правен советник за судски спорови застапување пред судови.
 
Од 4.2.2000 г. до 17.5.2005 г. бил член на Републичкиот судски совет каде што бил избран од страна на Собранието на РМ.
 
На 18.5.2005 г. со одлука за избор 07-1860/1 (Сл.в. на РМ бр.37/05 од 24.5.2005 г.) е избран за судија во Апелациониот суд Скопје, каде што постапува по предмети во граѓанскиот оддел.

Судија Гордана Сајковска

Судија Гордана Сајковска

Име и презиме:
Гордана Сајковска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 23.5.1986 г.
 
 Правосуден испит положила на 23.5.1988 г.

Работно искуство:

На 1.3.1987 г. се вработила како стручен соработник-приправник во тогашниот Основен суд на здружен труд Скопје.
 
По положување на правосудниот испит на 23.5.1988 г., продолжила да работи како стручен соработник во тогашниот Основен суд на здружен труд Скопје, а од 1.1.1992 г. до 30.6.1996 г. работела како стручен соработник во тогашниот Општински суд Скопје II Скопје.
 
Првпат е избрана за судија во Основниот суд Скопје I Скопје на 12.6.1997 г. каде била распоредена во кривичен оддел.
 
Во периодот од 1999-2003 година и од 2006-2009 година била претседател на Кривичен совет.
 
На 25.06.2009 година со одлука за избор бр. 07-1492/1 е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје каде што постапувала по предмети во одделот за работни спорови и кривични предмети, а сега по прекршочни предмети кадешто е и претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Учествувала на повеќе семинари од областа на кривичната материја и тоа: „Право на Европска унија“ во соработка со проектот CARDS, повреда на конкуренција во соработка со Твининг проектот на Европската комисија, конкурентско право и политика, „Вовед во правото на Европската заедница и судскиот систем на Европската унија“, активно учество во работната група формирана за компјутеризација на судството, „Судска соработка во кривичната област“ во рамките на Проектот за техничка помош „Унапредување на европската интеграција од балканска перспектива“, работилница за трговија со луѓе организирана од Министерството за правда на САД, „Менаџмент на случаи и можности за користење на институтите договарање - медијација во работата на јавните обвинители и судиите“, организирано од Министерството за правда на САД, кривично правен прогон на трговија со луѓе организиран од IOM Мисијата во Скопје, меѓународен семинар против пиратството во Македонскиот етер - Примена на Законот за авторското право и сродните права во радиодифузните активности - наши и европски искуства.

Судија м-р Сафет Кадрии

Судија м-р Сафет Кадрии

Име и презиме:
м-р Сафет Кадрии
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Приштина на 9.6.1990 г.

На 20.2.2001 г. положил правосуден испит во Скопје.
 
На 10.7.2008 г. магистрирал на Правниот факултет во Приштина, кривично-правен смер со магистарски труд на тема „Начелото на законитост во кривичното право“.

Работно искуство:

Во периодот од 10.7.1990 г. до 31.12.1992 г. работел како секретар на Земјоделска задруга „Братство“ во с.Желино, Тетово.
 
Во периодот од 1.1.1993 г. до 31.1.1996 г. бил директор на ДОО „Агростримница”, Тетово.
 
Од 22.7.1996 г. до 24.9.2000 г. работел како помошник директор во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, Скопје.
 
Од 18.8.1999 г. бил заменик член во Државната изборна комисија, Скопје.
 
Од 12.6.2001 г. до 31.10.2003 г. бил државен секретар во Министерството за правда на Република Македонија.
 
Од 1.11.2003 г. работел како државен советник во Уставниот суд на Република Македонија, а во текот на 2005 г. и 2006 г. бил портпарол на Судот.
 
На 25.6.2009 г. е избран за судија во Апелациониот суд со одлука за избор бр.07-1492/1 од 25.6.2009 г. и постапува по предмети во кривичниот отсек, член е на Кривичниот совет во Судот и е определен да го заменува Претседателот на Судот во негово отсуство.

Судијата е одговорно лице за односи со јавноста за прашања во врска со предмети од кривична област.

Објавени трудови и активности:

 • Сертификат за постигање успешно учество во  IFES Студискиот Престој во Албанија, 21–27 Јуни 2001 – издадено од Амбасадата на Соединетите Американски Држави и УСАИД;
 • Сертификат за постигање на успешно завршување на Студиски престој за изборниот процес во Република Албанија– издадено од Меѓународната Фондација за Изборните Системи (IFES).

Судија Лидија Мартинова

Судија Лидија Мартинова

Име и презиме:
Лидија Мартинова
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Основно, средно и високо образование завршила во Скопје. 
 
На Правниот факултет во Скопје дипломирала на 18.5.1982 г.
 
Правосуден испит положила во Скопје на 8.10.1984 г.

Работно искуство:

На 1.5.1983 г. е вработена како судски приправник во тогашниот Окружен суд Скопје.
 
По положување на правосудниот испит во Скопје на 8.10.1984 г., продолжила да работи во истиот суд како стручен сорабтник се до месец јуни 1996 г.
 
Првпат е избрана за судија во месец јуни 1996 г. во Основен суд Скопје 1 Скопје.
Во овој суд работи во граѓанскиот парничен оддел се до месец април 2007 г.
 
Од месец април 2007 г. согласно реорганизацијата на Основните судови во Скопје распоредена е како судија на Основниот суд Скопје 2 Скопје во граѓанскиот парничен оддел.
 
Во јуни 2009 година е избрана за судија на Апелационен суд Скопје со одлука за избор бр.07-1492/1 од 25.6.2009 година каде постапува по предмети во граѓанскиот оддел и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Во 2005 и 2006 година посетувала повеќемесечна обука за едукатори во организација на Академијата за судии и јавни обвинители во РМ и проектот УСАИД за „Развој на наставен кадар“ во врска со примената на новиот Закон за парнична постапка.

Од месец 06.2007 година ибрана за постојан едукатор во Академијата за судии и јавни обвинители на РМ. Во периодот од месец 09.2007 година до месец 02.2008 година е ангажирана во наставата за почетна обука по предметот граѓанско право на кандидатите за идни судии во судовите на РМ.

Судија Анита Бошковска

Судија Анита Бошковска

Име и презиме:
Анита Бошковска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 31.3.1987 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 22.6.1989 г.
 

Работно искуство:

На 2.3.1988 г. се вработила како приправник во тогашниот Општински суд Скопје 1 Скопје, каде подоцна работела како стручен соработник во одделение за малолетници, истражно одделение, вонпарнично и парнично одделение.
 
Во периодот од 1995 г. се до 27.6.1996 г. работела како стручен соработник во Врховниот суд на РМ во управен оддел.
 
На 27.6.1996 г. прв пат била избрана за судија во Основниот суд Скопје 1 Скопје каде постапувала по предмети од граѓанска материја.
 
Од 1.4.2007 г. до 25.6.2009 г. била судија во граѓанскиот оддел на Основен суд Скопје 2 Скопје.
 
На 25.6.2009 г. е избрана за судија во Апелациониот суд со одлука за избор бр.07-1492/1 од 25.6.2009 г. постапува по граѓански предмети и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Од септември 2007 година работи како постојан едукатор од областа на граѓанското право во почетната обука за судии и јавни обвинители во Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Активно учествувала на повеќе советувања и семинари во РМ и во странство во периодот од 1998 година на разни теми од областа на ЗПП, стекнување, запишување и судска заштита на правото на сопственост, надомест на штета, теоретски и практични аспекти во брачните спорови и семејните односи, медијација, потапување во спорови од работни односи, едукација на едукатори Проект „Развој на наставен кадар“ вовед во Европското законодавство – прелиминарни одлуки на ЕСП.
 
Има добиено сертификати за учество на конгрес во Подгорица – Теоретски и практични аспекти на законодавството во брачните спорови и семејните односи – регионална работилница „CARDS 2003“, семинар за Обука на едукатори „Примена на одделни членови од европската конвенција за човекови права“ (во соработка со советот на Европа), конгрес во Букурешт организиран од Академијата за судии на Романија, на тема „Техники за пишување на граѓански одлуки“, семинар во Скопје на тема „Обука на обучувачи за Европско законодавство“ организирано од „Centre for European Constitutional Law“, семинар на тема „Правно пребарување“ – организиран од Проектот „CARDS 2004“.

Судија Елизабета Дуковска

Судија Елизабета Дуковска

Име и презиме:
Елизабета Дуковска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 19.10.1987 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 15.2.1990 г.

Работно искуство:

Од 1.4.1990 г. работела во Основен суд на здружен труд Скопје како стручен соработник.
 
Од 1.1.1992 г. работела во Окружен стопански суд Скопје како стручен соработник во одделението за стопански спорови.
 
Од 1.7.1996 г. работела во Основен суд Скопје I - Скопје како стручен соработник во одделението за регистрација.
 
Од 10.1.1997 г. работела во Апелационен суд Скопје како стручен соработник во стопанското одделение.
 
Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје I - Скопје на 19.3.2004 г. каде  постапувала по предмети во стечајното одделение. Од јули 2007 г. работела како стечаен судија во Основен суд Скопје II – Скопје.
 
На 19.11.2009 г. со одлука за избор 07-3042/1 (Сл.в. на РМ бр.141/09 од 23.11.2009 г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапува по предмети во трговскиот оддел и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

 

Судија Татјана Дуковска

Судија Татјана Дуковска

Име и презиме:
Татјана Дуковска
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 31.3.1987 г.


Правосуден испит положила во Скопје на 10.12.1991 г.

Работно искуство:

На 1.8.1989 г. се вработила како приправник во Општински суд Скопје II – Скопје, каде подоцна била и стручен соработник на граѓанска и кривична материја.
 
Од 1.7.1996 г. работела како стручен соработник во Основен суд Скопје II – Скопје на граѓанска и кривична материја.
 
Од 5.6.2000 г. работела како стручен соработник и самостоен судки советник на Кривичен совет во Апелационен суд Скопје.
 
Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје I - Скопје на 15.2.2005 г. каде  постапувала по предмети во кривичен оддел и била член на Кривичен совет.
 
На 17.2.2010 г. со одлука за избор 07-317/1 (Сл.в. на РМ бр.25 од 19.2.2010) е избрана за судија во Апелационен суд Скопје, каде постапувала по работни спорови, а сега постапува по кривични предмети.

Објавени трудови и активности:

Има учествувано на повеќе семинари и тоа:
 

 • Јануари 2007 година - учество на семинар на тема: „Меѓународна соработка во кривични предмети и улогата на SECI/SEEPAG, EUROJJUST, Европската судска мрежа, Европол и Интерпол.
 • Јули 2007 година - учество на семинар на тема „Раководење со предмети“.
 • Септември 2007 година - учество на семинар на тема „Право на Европска Унија“.
 • Октомври 2007 година - учество на семинар на тема „Психолошки аспекти на испитување на сведоците и другите учесници„
 • Ноември 2007 година - „Кривични дела против службената должност“.
 • Декември 2007 година - учество на семинар на тема „Трговија со луѓе и криумчарење на мигранти - анализа на судска пракса“
 • Декември 2007 година - учество на семинар на тема „Притвор, правни основи и постапка, другите превентивни мерки“
 • Фебруари 2008 година – учество на семинар „Постапување по барање за спроведување истрага, раководење со главен претрес “
 • Мај 2008 година – учество на семинар на тема „Притвор и други превентивни мерки“
 • Септември 2008 година – учество на семинар на тема „Притвор пред судење“
 • Октомври 2008 година – учество на семинар „ Трговија со дрога“,
 • Октомври 2008 година - учество на семинар „Процес на одлучување, фактички и правен идентитет на обвинение и пресуда/ видови одлуки“
 • Ноември 2008 година - учество на семинар „Сексуална злоупотреба на деца и нивна кривичноправна заштита“
 • Март 2009 година - учество на семинар на тема „Професионална етика на судиите и јавните обвинители“
 • Јуни 2009 година - учество на семинар на тема „Спречување на корупцијата -Судир на интереси –препознавање и надминување“
 • Септември 2009 година - учество на семинар на тема „Заштита на правата на потрошувачите“
 • Мај 2009 година - учество на семинар на тема „Взаемна помош во кривичната област
 • Ноември 2009 година – учество на семинар на тема „Причини за укинување на првостепени одлуки“
 • Од1992-2005 учество на семинари од разни области

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_