За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

ДОСЕГАШНИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОВОЈ СУД


Во периодот од 1954 година па до сега претседатели на овој суд биле:
 

 1. Боро Доганџиски

 2. Тошо Смилевски

 3. Тодор Анастасов

 4. Димитар Стојчев

 5. Блажо Петковски

 6. Михајло Маневски

 7. Генко Андоновски

 8. Ленче Софрониевска

 9. Филимена Маневска

 10. Ведат Вели

 11. Јордан Митриновски

 12. Љупка Арсениевска

 13. Љиљана Ивановска Шопова

Претседател

CV на Претседател

Судија Лидија Димчевска

Име и презиме:
Лидија Димчевска
Година на избор:
2001
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Основно образование стекнала во ОУ „Браќа Миладиновци“ во Куманово.

Средно образование во гимназија „Гоце Делчев“ во Куманово – природно математичка насока.
 
Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 10.2.1984 г.
 
Правосуден испит положила во Скопје на 14.2.1986 г.

 

Работно искуство:

На ден 16.7.1984 г. се вработила како приправник во тогашниот Општински суд Куманово, а од 10.2.1986 г. работела како стручен соработник во истиот суд. 
 
Првпат била избрана за судија во тогашниот Општински суд Куманово на 29.12.1986 г. каде постапувала по граѓански, оставински и вонпарнични предмети.
 
На 12.12.2001 г. со одлука за избор бр. 07-4201/1 (Сл.в. на РМ бр.99/01 од 18.12.2001г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде се до септември 2004 г. постапувала по граѓански предмети, потоа до декември 2005 г. постапувала по работни спорови, а од јануари 2006 г. повторно постапува по граѓански предмети Претседател е на граѓанскиот оддел.

На 14.03.2018 г. со Решение на Судскиот совет на Република Македонија бр.02-478/1 од 15.03.2018г. се определува за Вршител на должноста претседател на Апелациониот суд Скопје.

На 30.10.2018 г. со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр. 08-1463/1 од 30.10.2018г. (Сл.в. на РМ бр.217 од 27.11.2018г.) се избира за Претседател на Апелациониот суд Скопје.

 

Објавени трудови и активности:

Избрана е и учествува како ментор во Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на Република Македонија.

Судиите

Судија Гордана Ѓорчева

Судија Гордана Ѓорчева

Име и презиме:
Гордана Ѓорчева
Година на избор:
2001
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 29.10.1984 г.


Правосуден испит положила во Скопје во октомври 1986 г.
 

Работно искуство:

Во периодот по дипломирањето работела како волонтер во сите одделенија и судската писарница во тогашниот Општински суд Скопје I Скопје, а во септември 1986 г. се вработила како приправник во истиот суд. За стручен соработник во судот била назначена во октомври 1987 г. и работела седум години на граѓански спорови во граѓанско одделение, во извршно одделение и две и пол години на оставински предмети во вонпарнично одделение.
 
Првпат била избрана за судија во Основниот суд Скопје I Скопје на 27.6.1996 г. и во почетокот работела како извршен судија, а во 1998 г. била распоредена како судија во стопанското одделение во судот.
 
На 12.12.2001 г. со одлука за избор 07-4201/1 (Сл.в. на РМ бр.99/01 од 18.12.2001 г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде што првите четири години работела во трговскиот оддел, потоа две години била распоредена во граѓанскиот оддел, па повторно постапувала по предмети во трговскиот оддел. Сега постапува по граѓански предмети.

Судија Мери Дика Георгиевска

Судија Мери Дика Георгиевска

Име и презиме:
Мери Дика Георгиевска
Година на избор:
2005
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје  на 16.09.1985 година.

Завршила Магистерски студии по правни науки на Универзитетот Американ Колеџ Скопје на 09.10.2014 година.

Правосуден испит положила во Скопје на 18.02.1987 година.

Работно искуство:

Од 01.11.1985 до 31.12.1986 година работела како Адвокатски приправник кај Адвокат Ристо Дика на стопанска материја.

Од 01.01.1987 до 05.05.1989 година работела како Адвокатски стручен соработник кај Адвокат Ристо Дика на стопанска материја.

Од 06.05.1989 до 30.06.1996 година работела како Адвокат во сопствена канцеларија на сите материи.

Од 01.07.1996 до 17.05.2005 година работела како судија во Основен суд Скопје II Скопје на стопанска материја.

Од 18.05.2005 до 18.12.2012 година работела како судија во Апелационен суд Скопје на стопанска материја.

Од 18.12.2012 до 18.12.2018 година е член на Судски Совет на РМ.

Од 18.12.2018 година е Судија на Апелационен суд Скопје на стопанска материја.

Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје II Скопје на 01.07.1996 година со одлука за избор бр.08-2433/1 (Сл.в. на РМ 34/96).

На 18.05.2005 година избрана е за судија во Апелационен суд Скопје, каде постапува по стопански спорови.

Во Основен суд Скопје II Скопје и Апелационен суд Скопје била претседател на Стопанските оддели.

Објавени трудови и активности:

Има учествувано на повеќе семинари во земјата и во странство и има учествувано во работни групи за изработка на закони.

Активно се служи со Англиски јазик.

Има познавање од областа на работа со компјутери.

Судија Гордана Сајковска

Судија Гордана Сајковска

Име и презиме:
Гордана Сајковска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 23.5.1986 г.
 
 Правосуден испит положила на 23.5.1988 г.

Работно искуство:

На 1.3.1987 г. се вработила како стручен соработник-приправник во тогашниот Основен суд на здружен труд Скопје.
 
По положување на правосудниот испит на 23.5.1988 г., продолжила да работи како стручен соработник во тогашниот Основен суд на здружен труд Скопје, а од 1.1.1992 г. до 30.6.1996 г. работела како стручен соработник во тогашниот Општински суд Скопје II Скопје.
 
Првпат е избрана за судија во Основниот суд Скопје I Скопје на 12.6.1997 г. каде била распоредена во кривичен оддел.
 
Во периодот од 1999-2003 година и од 2006-2009 година била претседател на Кривичен совет.
 
На 25.06.2009 година со одлука за избор бр. 07-1492/1 е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје каде што постапувала по предмети во одделот за работни спорови и кривични предмети, а сега по прекршочни предмети кадешто е и претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Учествувала на повеќе семинари од областа на кривичната материја и тоа: „Право на Европска унија“ во соработка со проектот CARDS, повреда на конкуренција во соработка со Твининг проектот на Европската комисија, конкурентско право и политика, „Вовед во правото на Европската заедница и судскиот систем на Европската унија“, активно учество во работната група формирана за компјутеризација на судството, „Судска соработка во кривичната област“ во рамките на Проектот за техничка помош „Унапредување на европската интеграција од балканска перспектива“, работилница за трговија со луѓе организирана од Министерството за правда на САД, „Менаџмент на случаи и можности за користење на институтите договарање - медијација во работата на јавните обвинители и судиите“, организирано од Министерството за правда на САД, кривично правен прогон на трговија со луѓе организиран од IOM Мисијата во Скопје, меѓународен семинар против пиратството во Македонскиот етер - Примена на Законот за авторското право и сродните права во радиодифузните активности - наши и европски искуства.

Судија м-р Сафет Кадрии

Судија м-р Сафет Кадрии

Име и презиме:
м-р Сафет Кадрии
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Приштина на 9.6.1990 г.

На 20.2.2001 г. положил правосуден испит во Скопје.
 
На 10.7.2008 г. магистрирал на Правниот факултет во Приштина, кривично-правен смер со магистарски труд на тема „Начелото на законитост во кривичното право“.

Работно искуство:

Во периодот од 10.7.1990 г. до 31.12.1992 г. работел како секретар на Земјоделска задруга „Братство“ во с.Желино, Тетово.
 
Во периодот од 1.1.1993 г. до 31.1.1996 г. бил директор на ДОО „Агростримница”, Тетово.
 
Од 22.7.1996 г. до 24.9.2000 г. работел како помошник директор во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, Скопје.
 
Од 18.8.1999 г. бил заменик член во Државната изборна комисија, Скопје.
 
Од 12.6.2001 г. до 31.10.2003 г. бил државен секретар во Министерството за правда на Република Македонија.
 
Од 1.11.2003 г. работел како државен советник во Уставниот суд на Република Македонија, а во текот на 2005 г. и 2006 г. бил портпарол на Судот.
 
На 25.6.2009 г. е избран за судија во Апелациониот суд со одлука за избор бр.07-1492/1 од 25.6.2009 г. и постапува по предмети во кривичниот отсек, член е на Кривичниот совет во Судот и е определен да го заменува Претседателот на Судот во негово отсуство.

Судијата е одговорно лице за односи со јавноста за прашања во врска со предмети од кривична област.

Објавени трудови и активности:

 • Сертификат за постигање успешно учество во  IFES Студискиот Престој во Албанија, 21–27 Јуни 2001 – издадено од Амбасадата на Соединетите Американски Држави и УСАИД;
 • Сертификат за постигање на успешно завршување на Студиски престој за изборниот процес во Република Албанија– издадено од Меѓународната Фондација за Изборните Системи (IFES).

Судија Лидија Мартинова

Судија Лидија Мартинова

Име и презиме:
Лидија Мартинова
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Основно, средно и високо образование завршила во Скопје. 
 
На Правниот факултет во Скопје дипломирала на 18.5.1982 г.
 
Правосуден испит положила во Скопје на 8.10.1984 г.

Работно искуство:

На 1.5.1983 г. е вработена како судски приправник во тогашниот Окружен суд Скопје.
 
По положување на правосудниот испит во Скопје на 8.10.1984 г., продолжила да работи во истиот суд како стручен сорабтник се до месец јуни 1996 г.
 
Првпат е избрана за судија во месец јуни 1996 г. во Основен суд Скопје 1 Скопје.
Во овој суд работи во граѓанскиот парничен оддел се до месец април 2007 г.
 
Од месец април 2007 г. согласно реорганизацијата на Основните судови во Скопје распоредена е како судија на Основниот суд Скопје 2 Скопје во граѓанскиот парничен оддел.
 
Во јуни 2009 година е избрана за судија на Апелационен суд Скопје со одлука за избор бр.07-1492/1 од 25.6.2009 година каде постапува по предмети во граѓанскиот оддел и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Во 2005 и 2006 година посетувала повеќемесечна обука за едукатори во организација на Академијата за судии и јавни обвинители во РМ и проектот УСАИД за „Развој на наставен кадар“ во врска со примената на новиот Закон за парнична постапка.

Од месец 06.2007 година ибрана за постојан едукатор во Академијата за судии и јавни обвинители на РМ. Во периодот од месец 09.2007 година до месец 02.2008 година е ангажирана во наставата за почетна обука по предметот граѓанско право на кандидатите за идни судии во судовите на РМ.

Судија Анита Бошковска

Судија Анита Бошковска

Име и презиме:
Анита Бошковска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 31.3.1987 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 22.6.1989 г.
 

Работно искуство:

На 2.3.1988 г. се вработила како приправник во тогашниот Општински суд Скопје 1 Скопје, каде подоцна работела како стручен соработник во одделение за малолетници, истражно одделение, вонпарнично и парнично одделение.
 
Во периодот од 1995 г. се до 27.6.1996 г. работела како стручен соработник во Врховниот суд на РМ во управен оддел.
 
На 27.6.1996 г. прв пат била избрана за судија во Основниот суд Скопје 1 Скопје каде постапувала по предмети од граѓанска материја.
 
Од 1.4.2007 г. до 25.6.2009 г. била судија во граѓанскиот оддел на Основен суд Скопје 2 Скопје.
 
На 25.6.2009 г. е избрана за судија во Апелациониот суд со одлука за избор бр.07-1492/1 од 25.6.2009 г. постапува по граѓански предмети и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Од септември 2007 година работи како постојан едукатор од областа на граѓанското право во почетната обука за судии и јавни обвинители во Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Активно учествувала на повеќе советувања и семинари во РМ и во странство во периодот од 1998 година на разни теми од областа на ЗПП, стекнување, запишување и судска заштита на правото на сопственост, надомест на штета, теоретски и практични аспекти во брачните спорови и семејните односи, медијација, потапување во спорови од работни односи, едукација на едукатори Проект „Развој на наставен кадар“ вовед во Европското законодавство – прелиминарни одлуки на ЕСП.
 
Има добиено сертификати за учество на конгрес во Подгорица – Теоретски и практични аспекти на законодавството во брачните спорови и семејните односи – регионална работилница „CARDS 2003“, семинар за Обука на едукатори „Примена на одделни членови од европската конвенција за човекови права“ (во соработка со советот на Европа), конгрес во Букурешт организиран од Академијата за судии на Романија, на тема „Техники за пишување на граѓански одлуки“, семинар во Скопје на тема „Обука на обучувачи за Европско законодавство“ организирано од „Centre for European Constitutional Law“, семинар на тема „Правно пребарување“ – организиран од Проектот „CARDS 2004“.

Судија Елизабета Дуковска

Судија Елизабета Дуковска

Име и презиме:
Елизабета Дуковска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 19.10.1987 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 15.2.1990 г.

Работно искуство:

Од 1.4.1990 г. работела во Основен суд на здружен труд Скопје како стручен соработник.
 
Од 1.1.1992 г. работела во Окружен стопански суд Скопје како стручен соработник во одделението за стопански спорови.
 
Од 1.7.1996 г. работела во Основен суд Скопје I - Скопје како стручен соработник во одделението за регистрација.
 
Од 10.1.1997 г. работела во Апелационен суд Скопје како стручен соработник во стопанското одделение.
 
Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје I - Скопје на 19.3.2004 г. каде  постапувала по предмети во стечајното одделение. Од јули 2007 г. работела како стечаен судија во Основен суд Скопје II – Скопје.
 
На 19.11.2009 г. со одлука за избор 07-3042/1 (Сл.в. на РМ бр.141/09 од 23.11.2009 г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапува по предмети во трговскиот оддел и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

 

Судија Татјана Дуковска

Судија Татјана Дуковска

Име и презиме:
Татјана Дуковска
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 31.3.1987 г.


Правосуден испит положила во Скопје на 10.12.1991 г.

Работно искуство:

На 1.8.1989 г. се вработила како приправник во Општински суд Скопје II – Скопје, каде подоцна била и стручен соработник на граѓанска и кривична материја.
 
Од 1.7.1996 г. работела како стручен соработник во Основен суд Скопје II – Скопје на граѓанска и кривична материја.
 
Од 5.6.2000 г. работела како стручен соработник и самостоен судки советник на Кривичен совет во Апелационен суд Скопје.
 
Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје I - Скопје на 15.2.2005 г. каде  постапувала по предмети во кривичен оддел и била член на Кривичен совет.
 
На 17.2.2010 г. со одлука за избор 07-317/1 (Сл.в. на РМ бр.25 од 19.2.2010) е избрана за судија во Апелационен суд Скопје, каде постапувала по работни спорови, а сега постапува по кривични предмети.

Објавени трудови и активности:

Има учествувано на повеќе семинари и тоа:
 

 • Јануари 2007 година - учество на семинар на тема: „Меѓународна соработка во кривични предмети и улогата на SECI/SEEPAG, EUROJJUST, Европската судска мрежа, Европол и Интерпол.
 • Јули 2007 година - учество на семинар на тема „Раководење со предмети“.
 • Септември 2007 година - учество на семинар на тема „Право на Европска Унија“.
 • Октомври 2007 година - учество на семинар на тема „Психолошки аспекти на испитување на сведоците и другите учесници„
 • Ноември 2007 година - „Кривични дела против службената должност“.
 • Декември 2007 година - учество на семинар на тема „Трговија со луѓе и криумчарење на мигранти - анализа на судска пракса“
 • Декември 2007 година - учество на семинар на тема „Притвор, правни основи и постапка, другите превентивни мерки“
 • Фебруари 2008 година – учество на семинар „Постапување по барање за спроведување истрага, раководење со главен претрес “
 • Мај 2008 година – учество на семинар на тема „Притвор и други превентивни мерки“
 • Септември 2008 година – учество на семинар на тема „Притвор пред судење“
 • Октомври 2008 година – учество на семинар „ Трговија со дрога“,
 • Октомври 2008 година - учество на семинар „Процес на одлучување, фактички и правен идентитет на обвинение и пресуда/ видови одлуки“
 • Ноември 2008 година - учество на семинар „Сексуална злоупотреба на деца и нивна кривичноправна заштита“
 • Март 2009 година - учество на семинар на тема „Професионална етика на судиите и јавните обвинители“
 • Јуни 2009 година - учество на семинар на тема „Спречување на корупцијата -Судир на интереси –препознавање и надминување“
 • Септември 2009 година - учество на семинар на тема „Заштита на правата на потрошувачите“
 • Мај 2009 година - учество на семинар на тема „Взаемна помош во кривичната област
 • Ноември 2009 година – учество на семинар на тема „Причини за укинување на првостепени одлуки“
 • Од1992-2005 учество на семинари од разни области

Судија Роза Георгиева

Судија Роза Георгиева

Име и презиме:
Роза Георгиева
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 28.11.1985 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 25.6.1987 г.

Работно искуство:

Од 2.3.1987 г. работела како стручен соработник во Општински суд Скопје I Скопје на граѓанска и кривична материја.
 
Од 1.10.1990 г. работела како стручен соработник во Врховен суд на Република Македонија на граѓанска, кривична и управна материја.
 
Од 2004 г. работела како државен советник во Врховен суд на Република Македонија на кривична материја.
 
На 17.2.2010 г. со одлука за избор 07-317/1 (Сл.в. на РМ бр.25 од 19.2.2010) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапувала по предмети во граѓански оддел, а сега постапува по предмети од трговски оддел.

Објавени трудови и активности:

Има учестувано на повеќе семинари од областа на кривичната материја и судење во разумен рок.

Со одлука на Собрание на РМ 07-4763/1 од 16.11.2009 г. избрана е за член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.

Судија Афрдита Шеху Асани

Судија Афрдита Шеху Асани

Име и презиме:
Афрдита Шеху Асани
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 15.2.1991 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 12.7.1994 г.

Работно искуство:

На 22.10.1985 г. започнала да работи како приправник во адвокатска канцеларија Колевски Васил.
 
На 1.2.1995 г. се вработила како стручен соработник тогашниот Окружен суд Скопје, а од 1.7.1996 г. работела како стручен соработник во Апелационен суд Скопје.
 
Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје II Скопје на 12.7.2002 г. каде  постапувала по предмети од извршна постапка, парнична постапка и работни односи.
 
На 13.09.2010 г. со одлука за избор 07-1450/1 (Сл.в. на РМ 122/10 од 17.9.2010 г.) избрана е за судија во Апелационен суд Скопје, каде постапувала по предмети од работни односи, а сега постапува по граѓански предмети.

Објавени трудови и активности:

Има учествувано на повеќе семинари организирани од страна на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија и од страна на USAID.

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_