За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

ДОСЕГАШНИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОВОЈ СУД


Во периодот од 1954 година па до сега претседатели на овој суд биле:
 

 1. Боро Доганџиски

 2. Тошо Смилевски

 3. Тодор Анастасов

 4. Димитар Стојчев

 5. Блажо Петковски

 6. Михајло Маневски

 7. Генко Андоновски

 8. Ленче Софрониевска

 9. Филимена Маневска

 10. Ведат Вели

 11. Јордан Митриновски

 12. Љупка Арсениевска

 13. Љиљана Ивановска Шопова

Претседател

CV на Претседател

Судија Лидија Димчевска

Име и презиме:
Лидија Димчевска
Година на избор:
2001
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Основно образование стекнала во ОУ „Браќа Миладиновци“ во Куманово.

Средно образование во гимназија „Гоце Делчев“ во Куманово – природно математичка насока.
 
Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 10.2.1984 г.
 
Правосуден испит положила во Скопје на 14.2.1986 г.

 

Работно искуство:

На ден 16.7.1984 г. се вработила како приправник во тогашниот Општински суд Куманово, а од 10.2.1986 г. работела како стручен соработник во истиот суд. 
 
Првпат била избрана за судија во тогашниот Општински суд Куманово на 29.12.1986 г. каде постапувала по граѓански, оставински и вонпарнични предмети.
 
На 12.12.2001 г. со одлука за избор бр. 07-4201/1 (Сл.в. на РМ бр.99/01 од 18.12.2001г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде се до септември 2004 г. постапувала по граѓански предмети, потоа до декември 2005 г. постапувала по работни спорови, а од јануари 2006 г. повторно постапува по граѓански предмети Претседател е на граѓанскиот оддел.

На 14.03.2018 г. со Решение на Судскиот совет на Република Македонија бр.02-478/1 од 15.03.2018г. се определува за Вршител на должноста претседател на Апелациониот суд Скопје.

На 30.10.2018 г. со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр. 08-1463/1 од 30.10.2018г. (Сл.в. на РМ бр.217 од 27.11.2018г.) се избира за Претседател на Апелациониот суд Скопје.

 

Објавени трудови и активности:

Избрана е и учествува како ментор во Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на Република Македонија.

Судиите

Судија Гордана Ѓорчева

Судија Гордана Ѓорчева

Име и презиме:
Гордана Ѓорчева
Година на избор:
2001
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 29.10.1984 г.


Правосуден испит положила во Скопје во октомври 1986 г.
 

Работно искуство:

Во периодот по дипломирањето работела како волонтер во сите одделенија и судската писарница во тогашниот Општински суд Скопје I Скопје, а во септември 1986 г. се вработила како приправник во истиот суд. За стручен соработник во судот била назначена во октомври 1987 г. и работела седум години на граѓански спорови во граѓанско одделение, во извршно одделение и две и пол години на оставински предмети во вонпарнично одделение.
 
Првпат била избрана за судија во Основниот суд Скопје I Скопје на 27.6.1996 г. и во почетокот работела како извршен судија, а во 1998 г. била распоредена како судија во стопанското одделение во судот.
 
На 12.12.2001 г. со одлука за избор 07-4201/1 (Сл.в. на РМ бр.99/01 од 18.12.2001 г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде што првите четири години работела во трговскиот оддел, потоа две години била распоредена во граѓанскиот оддел, па повторно постапувала по предмети во трговскиот оддел. Сега постапува по граѓански предмети и е претседател на совет.

Судија Мери Дика Георгиевска

Судија Мери Дика Георгиевска

Име и презиме:
Мери Дика Георгиевска
Година на избор:
2005
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје  на 16.09.1985 година.

Завршила Магистерски студии по правни науки на Универзитетот Американ Колеџ Скопје на 09.10.2014 година.

Правосуден испит положила во Скопје на 18.02.1987 година.

Работно искуство:

Од 01.11.1985 до 31.12.1986 година работела како Адвокатски приправник кај Адвокат Ристо Дика на стопанска материја.

Од 01.01.1987 до 05.05.1989 година работела како Адвокатски стручен соработник кај Адвокат Ристо Дика на стопанска материја.

Од 06.05.1989 до 30.06.1996 година работела како Адвокат во сопствена канцеларија на сите материи.

Од 01.07.1996 до 17.05.2005 година работела како судија во Основен суд Скопје II Скопје на стопанска материја.

Од 18.05.2005 до 18.12.2012 година работела како судија во Апелационен суд Скопје на стопанска материја.

Од 18.12.2012 до 18.12.2018 година е член на Судски Совет на РМ.

Од 18.12.2018 година е Судија на Апелационен суд Скопје на стопанска материја.

Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје II Скопје на 01.07.1996 година со одлука за избор бр.08-2433/1 (Сл.в. на РМ 34/96).

На 18.05.2005 година избрана е за судија во Апелационен суд Скопје, каде постапува по стопански спорови и сега е претседател на трговскио оддел.

Во Основен суд Скопје II Скопје и Апелационен суд Скопје била претседател на Стопанските оддели.

Објавени трудови и активности:

Има учествувано на повеќе семинари во земјата и во странство и има учествувано во работни групи за изработка на закони.

Активно се служи со Англиски јазик.

Има познавање од областа на работа со компјутери.

Судија Гордана Сајковска

Судија Гордана Сајковска

Име и презиме:
Гордана Сајковска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 23.5.1986 г.
 
 Правосуден испит положила на 23.5.1988 г.

Работно искуство:

На 1.3.1987 г. се вработила како стручен соработник-приправник во тогашниот Основен суд на здружен труд Скопје.
 
По положување на правосудниот испит на 23.5.1988 г., продолжила да работи како стручен соработник во тогашниот Основен суд на здружен труд Скопје, а од 1.1.1992 г. до 30.6.1996 г. работела како стручен соработник во тогашниот Општински суд Скопје II Скопје.
 
Првпат е избрана за судија во Основниот суд Скопје I Скопје на 12.6.1997 г. каде била распоредена во кривичен оддел.
 
Во периодот од 1999-2003 година и од 2006-2009 година била претседател на Кривичен совет.
 
На 25.06.2009 година со одлука за избор бр. 07-1492/1 е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје каде што постапувала по предмети во одделот за работни спорови и кривични предмети, а сега по прекршочни предмети кадешто е и претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Учествувала на повеќе семинари од областа на кривичната материја и тоа: „Право на Европска унија“ во соработка со проектот CARDS, повреда на конкуренција во соработка со Твининг проектот на Европската комисија, конкурентско право и политика, „Вовед во правото на Европската заедница и судскиот систем на Европската унија“, активно учество во работната група формирана за компјутеризација на судството, „Судска соработка во кривичната област“ во рамките на Проектот за техничка помош „Унапредување на европската интеграција од балканска перспектива“, работилница за трговија со луѓе организирана од Министерството за правда на САД, „Менаџмент на случаи и можности за користење на институтите договарање - медијација во работата на јавните обвинители и судиите“, организирано од Министерството за правда на САД, кривично правен прогон на трговија со луѓе организиран од IOM Мисијата во Скопје, меѓународен семинар против пиратството во Македонскиот етер - Примена на Законот за авторското право и сродните права во радиодифузните активности - наши и европски искуства.

Судија Анита Бошковска

Судија Анита Бошковска

Име и презиме:
Анита Бошковска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 31.3.1987 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 22.6.1989 г.
 

Работно искуство:

На 2.3.1988 г. се вработила како приправник во тогашниот Општински суд Скопје 1 Скопје, каде подоцна работела како стручен соработник во одделение за малолетници, истражно одделение, вонпарнично и парнично одделение.
 
Во периодот од 1995 г. се до 27.6.1996 г. работела како стручен соработник во Врховниот суд на РМ во управен оддел.
 
На 27.6.1996 г. прв пат била избрана за судија во Основниот суд Скопје 1 Скопје каде постапувала по предмети од граѓанска материја.
 
Од 1.4.2007 г. до 25.6.2009 г. била судија во граѓанскиот оддел на Основен суд Скопје 2 Скопје.
 
На 25.6.2009 г. е избрана за судија во Апелациониот суд со одлука за избор бр.07-1492/1 од 25.6.2009 г. постапува по граѓански предмети и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Од септември 2007 година работи како постојан едукатор од областа на граѓанското право во почетната обука за судии и јавни обвинители во Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Активно учествувала на повеќе советувања и семинари во РМ и во странство во периодот од 1998 година на разни теми од областа на ЗПП, стекнување, запишување и судска заштита на правото на сопственост, надомест на штета, теоретски и практични аспекти во брачните спорови и семејните односи, медијација, потапување во спорови од работни односи, едукација на едукатори Проект „Развој на наставен кадар“ вовед во Европското законодавство – прелиминарни одлуки на ЕСП.
 
Има добиено сертификати за учество на конгрес во Подгорица – Теоретски и практични аспекти на законодавството во брачните спорови и семејните односи – регионална работилница „CARDS 2003“, семинар за Обука на едукатори „Примена на одделни членови од европската конвенција за човекови права“ (во соработка со советот на Европа), конгрес во Букурешт организиран од Академијата за судии на Романија, на тема „Техники за пишување на граѓански одлуки“, семинар во Скопје на тема „Обука на обучувачи за Европско законодавство“ организирано од „Centre for European Constitutional Law“, семинар на тема „Правно пребарување“ – организиран од Проектот „CARDS 2004“.

Судија Елизабета Дуковска

Судија Елизабета Дуковска

Име и презиме:
Елизабета Дуковска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 19.10.1987 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 15.2.1990 г.

Работно искуство:

Од 1.4.1990 г. работела во Основен суд на здружен труд Скопје како стручен соработник.
 
Од 1.1.1992 г. работела во Окружен стопански суд Скопје како стручен соработник во одделението за стопански спорови.
 
Од 1.7.1996 г. работела во Основен суд Скопје I - Скопје како стручен соработник во одделението за регистрација.
 
Од 10.1.1997 г. работела во Апелационен суд Скопје како стручен соработник во стопанското одделение.
 
Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје I - Скопје на 19.3.2004 г. каде  постапувала по предмети во стечајното одделение. Од јули 2007 г. работела како стечаен судија во Основен суд Скопје II – Скопје.
 
На 19.11.2009 г. со одлука за избор 07-3042/1 (Сл.в. на РМ бр.141/09 од 23.11.2009 г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапува по предмети во трговскиот оддел и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

 

Судија Татјана Дуковска

Судија Татјана Дуковска

Име и презиме:
Татјана Дуковска
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 31.3.1987 г.


Правосуден испит положила во Скопје на 10.12.1991 г.

Работно искуство:

На 1.8.1989 г. се вработила како приправник во Општински суд Скопје II – Скопје, каде подоцна била и стручен соработник на граѓанска и кривична материја.
 
Од 1.7.1996 г. работела како стручен соработник во Основен суд Скопје II – Скопје на граѓанска и кривична материја.
 
Од 5.6.2000 г. работела како стручен соработник и самостоен судки советник на Кривичен совет во Апелационен суд Скопје.
 
Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје I - Скопје на 15.2.2005 г. каде  постапувала по предмети во кривичен оддел и била член на Кривичен совет.
 
На 17.2.2010 г. со одлука за избор 07-317/1 (Сл.в. на РМ бр.25 од 19.2.2010) е избрана за судија во Апелационен суд Скопје, каде постапувала по работни спорови, а сега постапува по кривични предмети и е претседател на кривичниот оддел.

Судијата е одговорно лице за односи со јавноста за прашања во врска со предмети од кривична област.

Објавени трудови и активности:

Има учествувано на повеќе семинари и тоа:
 

 • Јануари 2007 година - учество на семинар на тема: „Меѓународна соработка во кривични предмети и улогата на SECI/SEEPAG, EUROJJUST, Европската судска мрежа, Европол и Интерпол.
 • Јули 2007 година - учество на семинар на тема „Раководење со предмети“.
 • Септември 2007 година - учество на семинар на тема „Право на Европска Унија“.
 • Октомври 2007 година - учество на семинар на тема „Психолошки аспекти на испитување на сведоците и другите учесници„
 • Ноември 2007 година - „Кривични дела против службената должност“.
 • Декември 2007 година - учество на семинар на тема „Трговија со луѓе и криумчарење на мигранти - анализа на судска пракса“
 • Декември 2007 година - учество на семинар на тема „Притвор, правни основи и постапка, другите превентивни мерки“
 • Фебруари 2008 година – учество на семинар „Постапување по барање за спроведување истрага, раководење со главен претрес “
 • Мај 2008 година – учество на семинар на тема „Притвор и други превентивни мерки“
 • Септември 2008 година – учество на семинар на тема „Притвор пред судење“
 • Октомври 2008 година – учество на семинар „ Трговија со дрога“,
 • Октомври 2008 година - учество на семинар „Процес на одлучување, фактички и правен идентитет на обвинение и пресуда/ видови одлуки“
 • Ноември 2008 година - учество на семинар „Сексуална злоупотреба на деца и нивна кривичноправна заштита“
 • Март 2009 година - учество на семинар на тема „Професионална етика на судиите и јавните обвинители“
 • Јуни 2009 година - учество на семинар на тема „Спречување на корупцијата -Судир на интереси –препознавање и надминување“
 • Септември 2009 година - учество на семинар на тема „Заштита на правата на потрошувачите“
 • Мај 2009 година - учество на семинар на тема „Взаемна помош во кривичната област
 • Ноември 2009 година – учество на семинар на тема „Причини за укинување на првостепени одлуки“
 • Од1992-2005 учество на семинари од разни области

Судија Роза Георгиева

Судија Роза Георгиева

Име и презиме:
Роза Георгиева
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 28.11.1985 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 25.6.1987 г.

Работно искуство:

Од 2.3.1987 г. работела како стручен соработник во Општински суд Скопје I Скопје на граѓанска и кривична материја.
 
Од 1.10.1990 г. работела како стручен соработник во Врховен суд на Република Македонија на граѓанска, кривична и управна материја.
 
Од 2004 г. работела како државен советник во Врховен суд на Република Македонија на кривична материја.
 
На 17.2.2010 г. со одлука за избор 07-317/1 (Сл.в. на РМ бр.25 од 19.2.2010) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапувала по предмети во граѓански оддел, а сега постапува по предмети од трговски оддел.

Објавени трудови и активности:

Има учестувано на повеќе семинари од областа на кривичната материја и судење во разумен рок.

Со одлука на Собрание на РМ 07-4763/1 од 16.11.2009 г. избрана е за член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.

Судија Афрдита Шеху Асани

Судија Афрдита Шеху Асани

Име и презиме:
Афрдита Шеху Асани
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 15.2.1991 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 12.7.1994 г.

Работно искуство:

На 22.10.1985 г. започнала да работи како приправник во адвокатска канцеларија Колевски Васил.
 
На 1.2.1995 г. се вработила како стручен соработник тогашниот Окружен суд Скопје, а од 1.7.1996 г. работела како стручен соработник во Апелационен суд Скопје.
 
Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје II Скопје на 12.7.2002 г. каде  постапувала по предмети од извршна постапка, парнична постапка и работни односи.
 
На 13.09.2010 г. со одлука за избор 07-1450/1 (Сл.в. на РМ 122/10 од 17.9.2010 г.) избрана е за судија во Апелационен суд Скопје, каде постапувала по предмети од работни односи, а сега постапува по граѓански предмети.

Објавени трудови и активности:

Има учествувано на повеќе семинари организирани од страна на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија и од страна на USAID.

Судија м-р Букурије Ајдини

Судија м-р Букурије Ајдини

Име и презиме:
м-р Букурије Ајдини
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 20.3.1997 г.

Правосуден испит положила во Скопје на 15.12.2000 г.
 
Стручен испит - уверение за положени испити за усовршување и надградување, Педагошки факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје од 12.10.2004 г.

На 26.04.2016 г. се стекнува со звање магистер по правни науки.

Работно искуство:

Од 12.11.1997 г. до 20.3.2000 г. работела како приправник во Основно јавно обвинителство Скопје.
 
На 3.5.2000 г. се вработила како раководител на Сектор за општи и правни работи во ЈП за стопанисување со пасишта на РМ.
 
Од 27.11.2003 г. работела како професор по правни работи во Државно средно училиште за економија и биротехника „Арсени Јовков“ Скопје. Од 24.10.2005 г. била член на државната матурска предметна комисија при Биро за развој на образованието, а на 14.3.2006 г. била училишен тестатор за пилот државна матура.
 
Од 10.5.2006 г. била државен службеник во Генералниот секретаријат на Влада на РМ, со звање – советник за општи и правни работи во Секторот за општи и правни работи.
 
Од 12.7.2006 г. работела како советник за судови, јавно обвинителство и други правосудни органи и како советник за нормативна дејност во граѓанската материја во Сектор за правосудство при Министерство за правда.
 
Од 14.7.2008 г. била помошник раководител на сектор во Секторот за правосудство при Министерство за правда.

Од 6.2.2007 г. била член на Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на денационализација при Влада на РМ;

Од 26.6.2008 г. била заменик член во Комисијата за квалификација и прием на кандидати во Академијата за обука на судии и јавни обвинители;

Од 3.2.2009 г. била член на Управниот одбор на Академијата за обука на судии и јавни обвинители;

Од 20.7.2007 г. била член на Работна група при Министерство за правда за подготовки на измени и дополнувања на Законот за лични податоци;

Од 27.11.2007 г. била член на Работна група при Министерство за правда за изготвување на ЗКП во делот на забрзување на казнената постапка;

Од 22.12.2008 г. била претседател на Работната група при Министерство за правда за изготвување на Закон за измени и дополнувања на Законот за прекршоци;

Од 4.2.2009 г. била член на Работна група при Министерство за правда за изготвување на Акционен план за имплементација на ЗКП.

На 13.09.2010 г. со одлука за избор 07-1450/1 (Сл.в. на РМ 122/10 од 17.9.2010 г.) избрана е за судија во Апелационен суд Скопје, каде постапува по предмети од работни односи и е претседател на совет.

Објавени трудови и активности:

Учество во континуирани активности во Министерство за правда:

 • Тековни секторски активности – раководење со Сектор за правосудство;
 • Активно учество во усогласувањето на материјалните закони и подзаконските акти со Законот за прекршоците;
 • Изготување на Закон за платите на јавните обвинители;
 • Изготвување на Закон за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на РМ;
 • Активно учество во изготвување на Закон за платите на членовите на Судскиот совет на РМ;
 • Активно учество во изготвување на Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите;
 • Активно учество во изготвување на Предлог Законот за дејност вештачење;
 • Учество во изготвување на Предлог Законот за Академија за судии и јавни обвинители;
 • Учество во изготвување на Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкции;
 • Учество во изготвување на Законот за изменување и дополнување на Законот за управните спорови;
 • Изготвување на подзаконски акти од Законот за прекршоците;
 • Изготвување на подзаконски акти од Законот за јавното обвинителство;
 • Учество во Советот за реформа на правосудството и организирање на Советот за реформа на правосудството – 2009 година;
 • Преставник на Министерството за правда – член на работната група за НПАА – Индустриска сопственост и авторски права;
 • Преставник на Министерството за правда во многубројни работилници и семинари поврзани со процесот за реформа на правосудството, организирани од страна на Здружението на јавните обвинители во РМ и Здружението на судиите во РМ, ОПДАТ, СОРОС;
 • Активно учество – Стратегија за реформа на правосудството и Стратегија за реформа на казненото право;
 • Активно учество во изготвување на закони, подзаконски акти, информации, анализи и др. 

 

Стекнати сертификати и признанија од учество во обуки и семинари
 

 •  Август 2006 – Сертификат за успешно завршена обука за интегрирање на информатички знаења и вештини во настава;
 • Октомври 2006 - Сертификат за успешно учество во работилница „Современи методи на форензички анализи во криминални случаи“ за зајакнување на правото и службеници во кривично право;
 • Февруари 2007 - Сертификат за учество на семинарот на тема „Меѓународното јавно право“ во соработка со Проектот CARDS 2004, Техничка помош за подршка на воспоставувањето на Институт за обука на правосудството;
 • Февруари 2007 - Сертификат за учество на семинарот за меѓународно право, на проект финансиран од Европската Унија и раководен од Европската агенција за реконструкција во соработка со Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици;
 • Февруари 2007 - Сертификат за учество на семинарот на тема „Правото на Европска унија“ на Академија за обука на судии и јавни обинители и нивни заменици на РМ во соработка со Проектот CARDS 2004 – „Техничка помош за подршка на воспоставувањето на Институт за обука на правосудството“;
 • Февруари 2007 - Сертификат за учество на семинарот за право на Европската унија, на проект финансиран од Европската унија и раководел од Европската агенција за реконструкција во соработка со Академија за обука на судии и јавни обинители и нивни заменици;
 • Мај 2008 – Сертификат за Презентациски вештини , USAID, Сертификат за имплементација на Прирачникот за номотехнички правила, 2008, од Секретаријат за законодавство во соработка со GTZ;
 • Јули 2013 - Сертификат за познавање на француски јазик DELF - A2;
 • Февруари 2017 - Сертификат за познавање на англиски јазик BULATS - B1 од British Council;
 • Свидетелства за познавање на англискиот јазик;
 • Сертификат за информатички знаења;

 

Учество на семинари, конференции, тркалезни мси и работилници

 • 9.11.2006 г. – Работилница „Креирање на политиките и подготовка на закони во министерствата и другите органи на државната управа“, Влада на РМ – Генерален секретаријат и НОРМАК;
 • 19-20.2.2007 г. – Семинар „Меѓународно право“, Академија за обука на судии и јавни обвинители;
 • 26-28.2.2007 г. – Семинар „Правото на Европската унија“, Академија за обука на судии и јавни обвинители;
 • 13.6.2007 г. – Работилница „Проблеми во примената на специјалните истражни мерки“, Министерство за правда, Здружение за кривично право и криминологија, OSCE, OPDAT;
 • 14-15.6.2007 г. – Обука „Креирање политики во Владата на РМ, Влада на РМ – Генерален секретаријат и НОРМАК;
 • 29.11.2007 г. – Тркалезна маса „Улогата на јавниот обвинител во текот на истрагата“ – Здружение на јавните обвинители на РМ и OSCE;
 • 11.12.2007 г. – Работилница „Нов режим на конфискацијата“, Министерство за правда, Здружение за кривично право и криминологија, OSCE, OPDAT;
 • 13-14.11.2008 г. – Конференција „Новини во кривично-правниот систем на РМ“Академија за обука на судии и јавни обвинители, Здружение за кривично право и криминологија, Здружение на јавни обвинители на РМ, OPDAT;
 • 10-11.06.2008 г. – Работилница „Новата претходна постапка, посебните истражни мерки и заштите на личните податоци“, Министерство за правда, Здружение за кривично право и криминологија OSCE, OPDAT, SOROS;
 • 1-2.7.2008 г. – Работилница „Контрола на обвинението, преуредување на главниот претрес и одмерување на казните во законските рамки“, Министерство за правда, Здружение за кривично право и криминологија OSCE, OPDAT, SOROS;
 • 3.6.2009 г. – Работилница „Имплементација на Законот за општа управна постапка“, Министерство за правда, Државен управен инспекторат, СИГМА;
 • 2008-2009 г. – Преставник на Министерството за правда во обуки „Програма за спроведување на обуки за членовите на Комисиите за прекршоци 2008/09, Министерство за правда, Академија за обука на судии и јавни обинители и нивни заменици, проектот Светска банка;
 • 30-31.10.2009 г. – Национална конференција – „Прекршочни постапки пред прекршочен орган“, Министерство за правда, Академија за обука на судии и јавни обинители и нивни заменици, проектот Светска банка;
 • 4.-5.12.2009 г. – Регионална конференција „Практична примена на Законот за прекршоците и регионалните искуства“ – воведни напомени, Министерство за правда, Академија за обука на судии и јавни обинители и нивни заменици, проектот Светска банка;
 • 10.2.2010 г. – Стручна расправа „Управно законодавство и управно судство“ Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, Министерство за правда, излагање за Законот за прекршоците.

Судија Суад Алиу

Судија Суад Алиу

Име и презиме:
Суад Алиу
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирал на Правен факултет, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Скопје во 2003 година.

Правосуден испит положил во Скопје на 25.4.2005 година.

Работно искуство:

Во текот на 2002 година работел како волонтер-приправник во адвокатска канцеларија на Снежана Калевска, адвокат од Скопје.
 
Во 2003 година бил волонтер во Основниот суд Тетово.

Истата година, во период од 8 месеци бил ангажиран како правник во невладината организација Центар за демократски развој и работел на повеќе проекти: „Сите за правично судење (набљудување на судења)“, „Правна помош за повратниците, внатрешно раселените лица, лицата без државјанство и лицата кои живеат подолго време во РМ но немаат државјанство на РМ“.
 
На ден 5.2.2004 година се вработил во Министерство за правда, подрачна единица Тетово како помлад соработник за избори во Секторот за државна управа, изборен систем и управни надлежности.
 
Од 11.11.2005 година работел како стручен соработник во Основниот суд во Тетово и тоа прво во кривичниот оддел, потоа во истражното одделение и во граѓанскиот оддел.
 
Првпат бил избран за судија во Основниот суд во Тетово на 26.08.2008 година каде постапувал по граѓански предмети.
 
На 30.03.2011 година со одлука за избор 07-588/1 (Сл.в. на РМ бр.42/11 од 4.4.2011 година) е избран за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапува по предмети во граѓанскиот оддел.
 

Објавени трудови и активности:

Посетувал бројни семинари и професионални обуки.

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести