ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2020 за вработување на судски службеник на определено време до 31.12.2020 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2020 за вработување на судски службеник на определено време до 31.12.2020

Новости, Соопштенија за јавност  |  10.1.2020

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

          ОСНОВЕН СУД ДЕБАР

              СУ.бр.04-3/2020

               09.01.2020 год.

                    Д е б а р

 

Врз основа на чл.18 ст.1, алинеја 2 и ст.6 од Законот за судска служба („Сл. Весник на РМ“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015, 06/2016 и 198/2018), и чл.22 и 23 од Законот за работни односи, Претсeдaтелот на Основен суд Дебар објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2020

 

За вработување на судски службеник на определено време до 31.12.2020 година за следното работно место:

 

  1. Категорија Г, ниво Г1, самостоен референт Сметководител, 1 (еден) извршител.

 

Посебни услови за работното место утврдени со Законот за судска служба и со Правилникот за систематизација на работните места во Основниот суд во Дебар.

 

- Стручни квалификации:

- најмалку вишо или средно образование

 

- Работно искуство:

- најмалку 3 години работен стаж во струката

(се докажува со Преглед на регистриани податоци во матична евиденција од Фонд на пензиското и инвалидското осигурување)

 

- Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и германски), активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

 

Основна плата: 18.700,00 денари;

Работни часови неделно: 40; 

Работно време: од 07:30 до 15:30 часот;

Дневана пауза: од 11:00 до 11:30 часот;

Работни денови: од понеделник до петок.

 

Покрај наведените посебни услови, предвидени во Законот за судска служба и Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Основниот суд во Дебар, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување, предвидени во чл.21 од Законот за судска служба („Сл. Весник на РМ“ бр.43/14) и тоа:

 

- да е државјанин на Република Северна Македонија;

 

- активно да го користи македонскиот јазик;

 

- да е полнолетен;

 

- да има општа здравствена способност за работното место;

 

  • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за              вршење на професија, дејност или должност.

 

Кандидатите се должни да поднeсат пополнета пријава (образец објавен во „Сл. Весник на РМ“ број 236/2018) по пошта на следнава адреса: ОСНОВЕН СУД ДЕБАР, ул.„Велко Влаховиќ“ бб, 1250 Дебар, (со назнака за оглас бр.1/2020) или преку приемен шалтер на Основниот суд во Дебар.

 

Пријавите за вработување може да се подигнат во приемниот шалтер на Основниот суд во Дебар, секој работен ден од 08:30 до 14:30 часот, или од веб страната на судот: http://sud.mk/wps/portal/osdebar/sud/formulari/drugi-baranja, во рубриката формулари и образци – други барања.

 

Кон пријавата кандидатите се должни да ги достават доказите утврдени во членот 26 став 2 и став 3 од Законот за судска служба („Сл. Весник на РМ“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015, 06/2016 и 198/2018) и чл.20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судска служба („Сл. Весник на РМ“ бр.198/2018), како и лекарско уверение за општа здравствена состојба, за работното место и потврда дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

 

Рокот за пријавување на кандидатите на јавниот оглас е 3 (три) дена од денот на неговото објавување во дневните весници (не сметајќи го денот на објавувањето).

 

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

 

Времето и датумот на одржување на административната селекција, испитот и интервјуто ќе бидат објавени на интернет страницата на Основниот суд Дебар.

 

Лице за контакт: Пајтим Машкули, 071/891-987 и 075/423-569.

 

                                                                      ОСНОВЕН СУД ДЕБАР,

                                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ

                                                                                    ILIR ISENI

_______________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

GJYKATA THEMELOR DIBËR

AGJ.nr.04-3/2020

       09.01.2020

                                 Dibër

 

 

Në bazë të nen.18 parag. 1, alinea 2 dhe parag.6 të Ligjit për Administratë Gjyqësore (“G. Zyrtare e RM” nr.43/2014, 33/2015, 98/2015, 06/2016 dhe 198/2018), dhe nen.22 dhe 23 të Ligjit për Marrëdhënie Pune, Kryetari i Gjykatës Themelore Dibër shpall:

 

KONKURS PUBLIK nr.1/2020

 

Për punësimin e 1(një) nëpunësi gjyqësor në kohë të caktuar deri më 31.12.2020 për vendin vijues të punës

 

  1. Kategoria G, niveli G1, referent i pavarur Kontabilist, 1 (një) realizues.

 

Kushtet e veçanta për vendin e punës të përcaktuara me Ligjin për                  Administratë  Gjyqësore dhe Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në Gjykatën Themelore Dibër

 

  • Kualifikimet profesionale:

 më së paku arsim të lartë ose të mesëm

 

  • Përvojë pune:

 më së paku 3 vjet stazh pune në profesion

(dëshmohet me Vertetim për regjistrim të të dhënave në evidencën amë të Fondit për Sigurim pensional dhe invalidor)

 

  • Kompetenca punuese të veçanta

Njohje aktive të njërës nga gjuhët më shpesh të përdorura në Unionin        Europian (angleze, franceze, gjermane), njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

 

Paga bazë 18.700,00 denarë;

Orë pune javore: 40;

Orari i punës prej 07:30 deri 15:30

Pauza ditore prej 11:00 deri 11:30

Ditë pune: nga e hëna deri të premten

 

Përveç kushteve të veçanta të cekura, të parapara në Ligjin për Administratë Gjyqësore dhe në Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Gjykatën Themelore Dibër, kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme për punësim, të parapara në nen.21 të Ligjit për Admistratë Gjyqësore (“G. Zyrtare e RM” nr.43/14) dhe atë:

 

-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

 

-të përdorë gjuhën maqedone në mënyrë aktive;

 

-të jetë madhor;

 

-kë ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës;

 

-me aktgjykim gjyqësor të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim  ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kandidatët janë të detyruar që të dorëzojnë aplikimin e plotësuar (formular të shpallur në G. Zyrtare të RM” nr.236/2018 nëpërmjet postës në adresën: GJYKATA THEMELORE DIBËR, rr. “Velko Vllahoviq” pn, 1250 Dibër, me shënim për konkursin nr.1/2019) ose në sportelin e pranimit në Gjykatën Themelore Dibër.

 

Aplikacionet për punësim mund të merren në sportelin e pranimit të Gjykatës Themelore në Dibër, çdo ditë pune prej orës 08:30 deri në orën 14:30, ose në veb faqen e gjykatës: http://sud.mk/wps/portal/osdebar/sud/formulari/drugi-baranja, në rubrikën formularë dhe mostra – kërkesa tjera.

 

Kandidatët janë të detyruar që së bashku me aplikacionin të dorëzojnë dëshmitë e përcaktuara në nen.26 parag.2 dhe parag.3 të Ligjit për Adminstratë Gjyqësore  (“G. Zyrtare e RM” nr.43/2014, 33/2015, 98/2015, 06/2016 dhe 198/2018) dhe nen.20 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Admistratë Gjyqësore (G. Zyrtare e RM” nr.198/2018), si dhe vërtetim mjekësor për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe vëtrtetim se me aktgjykim gjyqësor të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Afati i paraqitjes së kandidatëve në konkursin publik është 3 (tre) ditë pune nga dita e shpallje në shtypin e ditës (duke mos llogaritur ditën e shpalljes).

 

Kandidati i cili ka paraqitur të dhëna të rrejshme në aplikacion diskualifikohet nga procedura e mëtejshme.

 

Koha dhe data e mbajtjes së selektimit administrativ, provimi dhe intervista do të shpallen në internet faqen e Gjykatës Themelore Dibër.

 

Personi për kontakt: Pajtim Mashkulli, 070/891-987 dhe 075/423-569

 

                                                            GJYKATA THEMELORE DIBËR

       KRYETAR

       ILIR ISENI

 

 

 

 

 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_