УПАТСТВО за постапување на Основниот суд Дебар за време на кризната состојба и за време на прогласената вонредна состојба [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Вести

%%
%%

УПАТСТВО за постапување на Основниот суд Дебар за време на кризната состојба и за време на прогласената вонредна состојба

Новости, Соопштенија за јавност  |  25.3.2020

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА/ REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

ОСНОВЕН СУД ДЕБАР / GJYKATA THEMELORE DIBËR

           _______________________________________________________________________________ 

yл. “Велко Влаховиќ’’ бб,/ rr. “Velko Vllahoviq’’ pn 1250 Дебар

 тел./ тel. 046/831-600 | e-mail: contact@osdebar.mk

      _______________________________________________________________________________

 

СУ.бр.03-57/20/1 - AGJ.nr.03-57/20/1

19.03.2020 година/viti

Д Е Б А Р / D I B Ë R

Врз основа на член 88 од Законот за судовите (,Службен весник на РM", број 58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и "Службен весник на РСМ" брoј 96/19), член 2 став 2, член 13 став 1 и член 15 од Судскиот деловник („Службен весник на РМ", број 66/13 и 114/14), Упатството на Судскиот совет на РСМ за постапување на Основниот суд Дебар за време на кризната состојба пропишана од Владaта на РСМ во општините Дебар и Центар Жупа, како и Oдлуката за прогласување на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија од 18.03.2020 година донесена од Претседателот на Република Северна Македонија, Претседателот на Основен суд Дебар, судија ILIR ISENI, на ден 19.03.2020 година, донесе:

У П А Т С Т В О

за начинот на работа на Основен суд Дебар за време на кризната состојба пропишана од Владaта на РСМ во општините Дебар и Центар Жупа и за време на прогласената вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија

 1. Судиите на Основен суд Дебар кои согласно Oдлуката на Судскиот совет на Република Северна Македонија под бр.02-606/1 од 17.03.2020 година ќе извршуваат определени работи од дома (проучување на предметите и доаѓање во судот во деновите за судење, пишување на одлуките при што се користи информатичко компјутерската технологија), до Претседателот на Основен суд Дебар ДА ДОСТАВАТ писмено известување со наведување на деновите во кои ќе работат од дома, а во останатите денови да се јавуваат на работа и работните обврски да ги извршуваат во просториите на Основен суд Дебар, согласно Годишниот распоред и тоа само за:
 • Судења на кривични предмети кога обвинетиот е во притвор;
 • Кривични предмети на странките кои не живеаат во Република Северна Македонија а се затекнати во Општина Дебар и Центар Жупа;
 • Кривични предмети за крвичните дела „Пренесување заразна болест“ по член 205 од КЗ, „Непостапување според здравствени прописи за време на епидемија“ по член 206 од КЗ, „Несовесно лекување болни“ по член 207 од КЗ, „Неукажување медицинска помош“ по член 208 од КЗ, „Спречување службено лице во вршење службено дејство“ по член 382 од КЗ, „Напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста“ по член 383 од КЗ и „Организирање отпор“ по член 387 од КЗ;
 • Прекршочни предмети од итна природа;
 • Предмети за примена на времени мерки.
 1. Судиите на Основен суд Дебар РЕДОВНО да ги изготвуваат судските одлуки по предметите во кои е заклучена расправата.
 1. Сите судии и вработени во Основен суд Дебар ЗАДОЛЖИТЕЛНО и редовно да бидат достапни на службените телефонски броеви, во работното време на судот, вклучително и вработените кои користат право на платено отсуство од работа согласно мерките на Владата на Република Северна Македонија.
 1. Вработените и судските службеници распоредени на работа во одделението за прием или нивните заменици согласно Годишниот распоред во Основен суд Дебар за 2020 под СУ.бр.01-25/19 од 27.12.2019 година, РЕДОВНО да примаат пошта во предвиденото време за прием.
 1. Референтите на Основен суд Дебар кои заведуват предмети или нивните заменици СЕ ЗАДОЛЖУВАТ по повик да доаѓат во просториите на судот и заведуват предмети од итна природа и нужните работи по истите.
 1. Во однос на итните предмети за кои се закажани рочишта да се доставуваат податоци до припадниците на судската полиција, најдоцна еден ден пред одржување на рочиштата, со наведување на број на предмет, ден и час на одржување на рочиштето и податоци за странките и нивните полномошници, и тоа за:
 • Судења на кривични предмети кога обвинетиот е во притвор, и
 • Предмети за примена на времени мерки,

А, во останатите итни предмети, веднаш по добивање на информацијата од ОЈО Дебар и МВР - ПС од ОН Дебар

 1. До Апелационен суд Гостивар ДА СЕ ДОСТАВУВААТ само предметите од итен карактер опфатени со одлуката на Судскиот совет на Република Северна Македонија под бр.02-606/1 од 17.03.2020 година, при што истото да се однесува и во однос на достава на предмети до Врховен суд на Република Северна Македонија.
 1. ЗАДОЛЖИТЕЛНО и интензивно да се користи доставата на судските писмена по електронски пат, во предметите каде постои техничка можност за истото, при што судските службеници и вработените редовно да проверуваат каде се исполнети услови за електронска достава.
 1. Во однос на легализацијата на странски исправи, барањата за Уверение од кривична евиденција, Потврда од казнена евиденција, Апостиле, предметите за меѓународна правна помош и замолници, да се постапува врз основа образложено барање за потребата од итност, доставено до Претседателот на Основен суд Дебар и одобрено од негова страна.

Барањата за Уверенијата од кривична евиденција, Потврди од казнена евиденција и Апостиле се доставуваат по пошта или електронски.

 1. Судските писмена кои е потребно да се доставуваат до странките, а кои не се однесуваат на предмети од итен карактер, да се чуваат во судските оддели, а по завршување на состојбата парцијално да се доставуваат преку доставната служба на судот.
 1. Судските соработници и соработникот - преведувач да работат од дома по насоки дадени од Претседателот на судот и судиите, да ги изготвуваат Нацрт судските одлуки по предметите во кои е заклучена расправата и комуникацијата да се врши преку е-маил.

Судскиот соработник - преведувач да врши превод на исправите од дома и истите да ги достави до Претседателот на судот и судиите преку е-маил, а по повик за итни рочишта да биде достапен.

 1. Јавноста, странките и учесниците во постапката, како и нивните полномошници, при доставување на своите барања, на начините предвидени во Законот за парничната постапка, Законот за кривична постапка и Судскиот деловник, да наведуваат адреса за електронска пошта и телефонски број, со цел да бидат контактирани и одговорите да им бидат доставувани по електронски пат.
 1. Јавноста и странките во постапките за сите податоци во врска работењето и постапување на Основен суд Дебар да се информираат преку службениот е-маил на судот: contact@osdebar.mk, официјалната и редовно ажурирана веб - страна на судот: www.osdebar.mk или преку Судскиот портал на Република Северна Македонија: www.sud.mk.

Ова упатство влегува во сила и се применува со денот на донесувањето.

_______________________________________________________________________________________________________________________

СУ.бр.03-57/20/1 - AGJ.nr.03-57/20/1

19.03.2020 година/viti

Д Е Б А Р / D I B Ë R

Në bazë të nenit 88 të Ligjit për Gjykata (“G. Zyrtare e RM” nr.58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 dhe (“G. Zyrtare e RM” nr.96/19 ), neni 2 parag.2, nen.13 parag.1 dhe nen.15 të Rregullores Gjyqësore (“G. Zyrtare e RM, nr.66/13 dhe 114/14),  të Udhëzimit të Këshillit Gjyqësor të RMV për veprimtarinë e Gjykatës Themelore Dibër gjatë kohës së gjendjes së krizës të përcaktuar nga Qeveria e RMV në Komunat Dibër dhe Qendër Zhupë, si dhe Vendimit të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut datë 18.03.2020 të sjellë nga Kryetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kryetari Gjykatës Themelore Dibër, gjykatësi ILIR ISENI, me datë 19.03.2020 solli këtë:

U DH Ë Z I M

për mënyrën e punës të Gjykatës Themelore Dibër në kohën e gjendjes së krizës të përcaktuar nga Qeveria e RMV në Komunat Dibër dhe Qendër Zhupë dhe gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme të shpallur në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

 1. Gjykatësit e Gjykatës Themelore Dibër të cilët në pajtim me Vendimin e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nën nr.02-606/1 datë 17.03.2020 do të kryejnë punë të caktuara nga shtëpia (studimi i lëndëve  dhe arrdhja në gjykatë në ditët për gjykim, shkruajtja e vendimeve gjatë së cilës përdoret teknologjia informatike kompjuterike), Kryetarit të Gjykatës Themelore Dibër  T’I DORËZOJNË lajmërim me shkrim me shënim të ditëve në të cilat do të punojnë nga shtëpia, ndërsa ditëve tjera të paraqiten në punë  dhe obligimet e punës t’i kryejnë në hapësirën e Gjykatës Themelore Dibër, sipas Orarit Vjetor dhe atë vetëm për:
 • Gjykime të lëndëve penale kur i akuzuari është në paraburgim;
 • Lëndë penale të palëve të cilët nuk jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndërsa kanë qëlluar në Komunën Dibër dhe Qendër Zhupë:
 • Lëndë penale për veprat penale “Bartje të sëmundjes ngjitëse” sipas nen.205 të KP, “Mosveprim sipas rekomandimeve shëndetësore gjatë kohës së epidemisë” sipas nen.206 të KP, “Mjekim i pandërgjegjshëm i të sëmurëve” sipas nen.207 të KP, Mosdhënia e ndihmës mjeksore “ sipas nen.208 të KP, “Pengim i personit zyrtar në kryerjen e veprimit zyrtar” sipas nen.382 të KP, “Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së punëve të sigurisë” sipas nen.383 të KP dhe “Organizimi i rezistencës” sipas nen.387 të KP;
 • Lëndë kundërvajtëse të karakterit të ngutshëm;
 • Lëndë pët zbatimin e masave të përkohshme.

 

II. Gjykatësit të Gjykatës Themelore Dibër RREGULLISHT t’i përgadisin vendimet gjyqësore sipas lëndëve në të cilat është mbyllur shqyrtimi.

 

III.  Të gjithë gjykatësit në Gjykatën Themelore Dibër DETYRIMISHT dhe vazhdimisht të jenë të disponueshëm në numrat e  telefonave zyrtar, gjatë orarit të punës të gjykatës, duke përfshirë edhe të punësuarit të cilët shfrytëzojnë të drejtën e pushimit të paguar nga puna konform masave të Qeverisë së Rrepublikës së Maqedonisë së Veriut.

 

IV.  Të punësuarit dhe nëpunësit gjyqësor të përcaktuar me punë në sektorin e pranimit ose zëvendësit e tyre  në pajtim me Orarin Vjetor të Gjykatës Themelore Dibër për vitin 2020 në AGJ.nr.01-25/19 datë 27.12.2019, RREGULLISHT të pranojnë postën në orarin e paraparë për pranim.

 

V.  Referentët e Gjykatës Themelore Dibër të cilët evidentojnë lëndë ose zëvendësit e tyre  DETYROHEN që pas thirrjes të vijnë në në ambientet e gjykatës dhe të evidentojnë lëndë të natyrës urgjente dhe punë e domosdoshme sipas të njejtave.

 

VI. Në lidhje me lendët urgjente për të cilat janë caktuar shqyrtime, të dorëzohen të dhëna pjesëmarrësve të policisë gjyqësore , më së voni një ditë para ditës së mbajtjes së shqyrtimeve, me shënimin e numrit të lëndës, ditën dhe orën e mbajtjes së shqyrtimit dhe të dhëna për palët dhe të autorizuarit të tyre, dhe atë për:

 

- Gjykime të lëndëve penale kur i akuzuari është në paraburgim, dhe

- Lëndë për zbatimin e masave të përkohëshme,

 

Ndërsa, në lëndët e tjera urgjente, menjëherë pas marrjes së informatës nga PTHP Dibër dhe MPB – SP Dibër.

 

VII. DETYRIMISHT dhe intenenzivisht të përdoret dorëzimi i akteve gjyqësore në rrugë elektronike, në lëndët në të cilat ekziston mundësia teknike për të njejtën gjë, dhe me këtë shërbimet gjyqësore dhe  të punësuarit rregullisht të kontrollojnë se ku janë plotësuar kushtet për dorëzim elektronik.

 

IX. Në lidhje me legalizimin e dokumentave të huaja, Kërkesat për Vërtetime nga Evidenca Penale, Vërtetime nga Evidence Ndëshkuese, Apostile, lëndë për ndihmë juridike ndërkombëtare, dhe lutje të veprohet në bazë të kërkesës së arsyetuar për nevojës urgjente, të dorëzuar te Kryetari i Gjykatës Themelore Dibër dhe e miratuar nga ana e tij.

 

Kërkesat për Vërtetimet nga Evidence Penale, Vërtetimet nga Evidenca Ndëshkuese dhe Apostile të dorëzohen me postë ose në mënyrë elektronike.

 

X. Shkresat gjyqësore të cilat duhet t’ju dorëzohen palëve, por që nuk kanë të bëjnë me lëndë të karakterit urgjent, të rruhen në sektoret gjyqësore, ndërsa pas mbarimit të gjendjes në mënyrë të pjesërishme të dorrëzohen permes shërbimit dorëzues të gjykatës.

 

XI. Bashkëpunëtorët gjyqësor dhe bashkëpunëtori – përkthyes të punojnë nga shtëpia sipas udhëzmivet të dhëna nga Kryetari i Gjykatës dhe gjykatësit, t’i përgadisin projekt- vendimet gjyqësore në të cilat është mbyllur shqyrtimi dhe komunikimi të kryhet nëpërmjet  e-mailit.

 

Bashkëpunëtori gjyqësor – përkthyesi të bëjë përkthim të dokumentave dhe të njëjtat t’i dorëzojë te Kryetari i Gjykatës  dhe gjykatësit permes e-mail,dhe të jetë i disponueshëm edhe në thirrjet për shqyrtime urgjente.

 

XII. Publiku, palët dhe pjesëmarrësit në procedurë, si dhe të autorizuarit e tyre, gjatë dorëzimit të kërkesave të tyre , në mënyrat e parapara në Ligjin për Procedurë Kontestimore, Ligjin për Procedurë Penale dhe Rregulloren Gjyqësore, të cekin adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit, me qëllim që të kontaktohen dhe përgjigjet t’ju dorëzohen në mënyrë elektronike.

 

XIII. Publiku dhe palët në procedura për të gjitha të dhënat në lidhje me punën dhe veprimin e Gjykatës Themelore Dibër të informohen përmes e-mail adresës së gjykatës: contact@osdebar.mk, veb – faqes  së gjykatës, zyrtare dhe rregullisht të azhuruar: www.osdebar.mk ose përmes portalit gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut; www.sud.mk.

 

XIV. Ky udhëzim hyn në fuqi dhe zbatohet nga dita e sjelljes.

 

                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДОТ/ KRYETARI I GJYKATËS,                                                                                        ILIR ISENI

                                                                           

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_