СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Новости, Соопштенија за јавност  |  20.3.2020

СУ.бр.03-63/20 - AGJ.nr.03-63/20                                                   

20.03.2020 година/viti

Д Е Б А Р / D I B Ë R

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Основниот суд Дебар ги информира граѓаните со следното:

  1. На ден 19.03.2020 година, Основнотo јавно обвинителство Дебар до Основниот суд Дебар поднесе предлог за издавање казнен налог КО.бр.18/2020 од 19.03.2020 година, против двајца обвинети од Дебар, за сторено едно кривично дело „Непостапување според здравствените прописи за време на епидемијатапо чл.206 ст.1 од КЗ, со предлог на обвинетите да им се изрече парична казна во висина од 10 до 100 дневни глоби. Кон предлогот беа доставени писмени материјални докази.

Постапувајќи по ваквиот предлог на ОЈО Дебар, Основниот суд Дебар со Пресуда за казнен налог К.бр.19/2020 од 20.03.2020 година, обвинетите ГИ ОГЛАСИ за виновни како сторители на кривичното дело„Непостапување според здравствените прописи за време на епидемијата“ по чл.206 ст.1 од КЗ и на истите им изрече ПАРИЧНА КАЗНА во износ од по 60-шеесет дневни глоби или на парична казна во износ од по 300-триста евра во денарска противвредност износ од 18.450,00 денари, која казна обвинетите се должни да ја платат во рок од 15 дена по правосилноста на пресудата со казнен налог под страв на присилно извршување.

  • дека цитираната пресуда не е првосилна, бидејќи против ова пресуда, обвинетите имаат право на приговор во рок од 8-осум дена од денот на приемот до овој суд, а ако таквиот приговор не се поднесе тогаш пресудата со казнен налог станува правосилна.
  1. АПЕЛИРАМЕ, граѓаните да ги почитуваат заклучоците, мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за здравство и другите надлежни органи, притоа имајќи предвид дека на 18-тата седница на Владата на РСМ е донесена Одлука за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општините Дебар и Центар Жупа, со цел спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19.

ОСНОВНИОТ СУД ДЕБАР ќе постапува по препораките на Владата на РСМ и надлежните здравствени органи, со преземање на сите мерки на претпазливост, како и согласно Упатството на Судскит совет на РСМ, за постапување на Основниот суд Дебар за време на кризната состојба пропишана од Владaта на РСМ во општините Дебар и Центар Жупа.

За време на кризната состојба, овој суд ќе ги извршува само нужните работи, меѓу кои и постапување по кривични предмети против здравјето на луѓето, како што е случај во конкретниот случај.

Исто така, ГИ ИЗВЕСТУВАМЕ граѓаните на општините Дебар и Центар Жупа дека поднесоците до Основен суд Дебар можат да ги достават по електронски пат на следната е-маил адреса: contact@osdebar.mk, а за сите други информации да се известат преку посетување на веб страната на судот: www.osdebar.mk.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

LAJMËRIM PUBLIK

Gjykata Themelore Dibër i njofton qytetarët si në vijm:

1.  Me datë 19.03.2020, Prokuroria Themelore Publike Dibër i parashtroi Gjykatës Themelore Dibër propozim për dhënien e urdhërit penal KO.nr.18/2020 datë 19.03.2020, kundër dy të akuzuarve nga Dibra për kryerjen e një vepre penale “Mosveprim sipas rregullave shëndetësore gjatë kohës së epidemisësipasnenit 206 parag.1 të KP, me propozim që të akuzuarve tju shqiptohet dënim në të holla në lartësi prej 10 deri 100 gjoba ditore. Me propozimin u dorëzuan edhe prova materiale me shkrim.

Duke vepruar sipas këtij propozimi të PTHP Dibër, Gjykata Themelore Dibër me Aktgjykim për urdhër penal K.nr.19/2020 datë 20.03.2020 të akuzuarit I SHPALLIfajtorë si kryerës të veprës penale “Mosveprim sipas rregullave shëndetësore gjatë kohës së epidemisë” sipas nen.206 parag. 1 të KP dhe të njejtëveu shqiptoi DËNIM ME PARA në shumë prej  nga 60 –gjashtëdhjetë gjoba ditore ose dënim në para në shumë prej 300-treqind euro në kundërvlerë të denarit shumën prej 18.450,00 denarë, dënim të cilin të akuzuarit janë të detyruarqë ta paguajnë në afat prej 15 ditë pas ditës së plotfuqishmërisë së aktgjykimit me urdhër penalnën frikën e përmbarimit të dhunshëm.

VËRREJTJE : aktgjykimi i cituar nuk është i plotfuqishëm, pasiqë kundër këtij aktgjykimi, të akuzuarit kanë të drejtë në ankesë në afat prej 8-tetë ditënga dita e pranimit, në këtë gjykatë, ndërsa nëse ankesa nuk parashtrohet atëherë aktgjykimi me urdhër penal bëhet i plotfuqishëm.

2. APELOJMË, që qytetarët ti respektojnëkonkluzionet, masat dhe rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Maqdonisë së Veriut, Ministrisë së Shëndetësisë dhe organeve të tjera kompetente,  dhe duke pasur parasysh  se në Mbledhjen e 18–të të Qeverisë së RMV është sjellë Vendimpër ekzistimin e gjendjes së krizës në një pjesë të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe atë në territorin e Komunave Dibër dhe Qendër Zhupë, me qëllimpengimin e futjes dhe zgjerimit të Koronavirusit COVID-19.

GJYKATA THEMELORE DIBËR do të veprojë sipas rekomandimeve të Qeverisë së RMVdhe organeve kompetente shëndetësore, me ndërmarrjen e të gjitha masave të kujdesit, si dhe në pajtim me Udhëzimin e Këshillit Gjyqësor të RSV  për veprimin e Gjykatës Themelore Dibër gjatë kohës së gjendjes së krizës, të dhënë nga Qeveria e RSV në komunat Dibër dhe Qendër Zhupë.

Gjatë kohës së gjendjes së krizës, kjo gjykatë do ti kryejë vetëm çështjet e domosdoshme, mes të cilave edhe veprimin sipas lëndëve penale kundër shëndetit të njerëzve, siç është rasti konkret.

Gjithashtu,I LAJMËROJMËqytetarët e Komunës Dibër dhe Qendër Zhupë se parashtresat në Gjykatën Themeore Dibër mund ti dorëzojnë në mënyrë elektronike në e-mail adresën: contact@osdebar.mk, ndërsa për të gjitha informatat e tjeratëinformohennëpërmjetvebfaqestëGjykatëswww.osdebar.mk.

                                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДОТ/ KRYETARI I GJYKATËS, 

                                                                                                                              ILIR ISENI

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_