ИНТЕРЕН ОГЛАС бр. 1/2021- За пополнување на работни места со унапредување на судски службениици во Основен суд Дебар [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр. 1/2021- За пополнување на работни места со унапредување на судски службениици во Основен суд Дебар

Новости, Соопштенија за јавност  |  24.12.2021

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

            ОСНОВЕН СУД ДЕБАР

               Су.бр. 04-57/2021

                24.12.2021 год.

                     ДЕБАР

 

Врз основа на чл.20 и член 39 Законот за судска служба („Сл. весник на РМ“ бр.43/14,33/15,98/15,6/16 198/18), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас ((Сл.весник на РСМ бр.275/20 ) и Правилникот за систематизација на работните места во Судот, Су.бр.90/2015 од 16.03.2015 година, како и согласност на Министерството за финансии под бр.18-10218/2 од 21.12.2021 година, Основниот суд Дебар, објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр.1/2021

За пополнување на работни места со унапредување

на судски службеници во Основен суд Дебар

 

Основен суд Дебар има потреба од пополнување на работни места, поради што објавува Интерен оглас за унапредување  на 6 (шест) судски службеници, за следните работни места:

1.Категорија В, ниво В1, СУД0101В01002,

Судски советник                                                                     - 1 (еден) извршител

Потребни услови:

-300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Правен факулте и положен правосуден испит

- најмалку 3 години работно искуство во струката, по дипломирањето.

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија(англиски, француски и германски).

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

2.Категорија В, ниво В1, СУД0101В01003

            Советник-информатичар                                                         -1 (еден)  извршител

            Потребни услови:

-300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од областа на информатиката, Економски факултет-област информатика, или друг факултет од соодветна област,

-најмалку 3 години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија(англиски, француски и германски)

           3.Категорија В ниво В2,СУД0101В02001,

            Виш судски соработник                                                         -1 (еден)  извршител

           Потребни услови:

-300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Правен факулте и положен правосуден испит

- најмалку 2 години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија(англиски, француски и германски).

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

4.Категорија Г, ниво Г1, СУД0101Г01001

            Самостоен судски референт-водител на писарница          -1 (еден)  извршител

            Потребни услови:

-најмалку више или средно  образование,

-најмалку 3 години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија(англиски, француски и германски), и

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

5.Категорија Г2, ниво Г2, СУД0101Г02001

Виш судски рефернт извршител во писарница                    -1 (еден)  извршител

Потребни услови:

-најмалку више или средно  образование,

-најмалку 2 години работно искуство во струката, ,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија(англиски, француски и германски), и

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

6.Категорија Г3, ниво Г3, СУД0101Г03001

Судски рефернт-извршител во писарница                            -1 (еден)  извршител

Потребни услови:

-најмалку више или средно  образование,

-најмалку 1 години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија(англиски, француски и германски), и

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Пaричен нето износ на збирот од делот за плата за степен на образование и делот на плата за ниво: за работно место по бр.1 изнесува 28.604,00 ден., за работно мсето под бр.2 изнесува 28.604,00 ден, за работно место под бр.3 изнесува 26.595,00 ден, за работно место под бр.4 изнесува 24.426,00 денари, за работно место бр.5 изнесува 23.478,00 денари и за работно мсето бр.6 изнесува 17.289,00 денари..

Работни часови недeлно: 40 часа, Работно време од 7:30 часот до 15:30 часот .Работни денови од понедалник до петок, времетраење на работниот однос е неопределно.

На интерниот оглас може да се пријават судски службеници вработени во судот кој ги исполнуваат посебните услови за пополнување на работните пропишани за содветното работно место наведно во вој оглас.

Кон пријавата , кандидатите да ги приложат доказите за исполнување на посебните услови,  како и доказ за исполнување на посебните работник компетенции и тоа:

-диплома или уверение за завршено содветно образование заверено на нотар,

-доказ за работно искуство,

-сертификат/потврда за познавање на еден од трите јазици најчесто корситени во Европската унија(англиски, француски или греманки) во оргинал или заверено на нотар

Кон пријавата, кандидатите можат да приложат и

-потврди за успешно реализирани обуки, и

-потврда за успешно реализирано менторство(како ментор или менториран суски службеник).

 

Условите наведни во огласот, кандидатите треба да ги испонуваат во моментот на приавување.

Пополнетата пријава во писмена форма и доказите за податоците содржани во пријавата, кандидати се должни да преку приемната писарница да ја достават до Комисијата за селекција и унапредување при Основен суд Дебар.

Рокот за поднесување на  пријавите е 5(пет) дена од денот на  објавување на интерниот оглас на веб страната на судот.

Кандидатите се должни пријавата да пополнат во целост, прецизно и со точни податоци.

Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата ќе се дисквалификува во понатамошната постапка.

 Кандидатите пријавата за интерен оглас може да се најде електронски на веб страната на Судот www.osdebar.mk или да се подигне лично во просторите на Судот.

Постапката за селекција и унапредување ќе се спроведе согласно  Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас ((Сл.весник на РСМ бр.275/20).

 

                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДОТ,

                                                                                           MERSIM MARKU

___________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

     GJYKATA THEMELORE DIBËR

              AGJ.nr. 04-57/2021

                       24.12.2021

                         DIBËR

 

 Në bazë të nen.20 dhe nen.39 të Ligjit për Administratë Gjyqësore (“G. Zyrtare e RM” nr.43/14, 33/15, 98/15, 6/16 dhe 198/18), Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes së brendshme, mënyrës së parashtrimit të  aplikimit për avancim, mënyrës së zbatimit të selektimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrës së rangimit të tyre dhe numrit maksimal të poenëve nga procedura e selektimit në varësi të kategorisë së vendit të punës për të cilin është shpallur konkursi i brendshëm (G. Zyrtare e RMV nr. 275/20) dhe Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Gjykatë, AGj nr.90/2015 datë 16.03.2015, si dhe dakordimit të Ministrisë së Financave në nr.18-10218/2 datë 21.12.2021, Gjykata Themelore Dibër, shpall:

 

KONKURS TË BRENDSHËM nr.1/2021

Për plotësimin e vendeve të punës me avancim

të nëpunësve gjyqësor në Gjykatën Themelore Dibër

 

Gjykata Themelore Dibër ka nevojë për plotësimin e vendeve të punës, prandaj shpall Konkurs të brendshëm për avancimin e 6 (gjashtë) nëpunësve gjyqësor, për këto vende pune:

1.KategoriaV, niveli V1, SUDO101VO1002

   Këshilltar gjyqësor                                                                                   -1 (një) kryerës

 Kushtet e nevojshme:

-300 kredite të fituara sipas EKTS ose shkalla VII/1e kryer e Fakultetit Juridik dhe provimi i dhënë i jurisrudencës,

-më së paku tre vjet përvojë pune në profesion, pas diplomimit,

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (anglisht, frengjisht dhe gjermanisht),

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

 

2. Kategoria V, niveli V1 SUDO101V01003

    Këshilltar – informaticien                                                                       -1(një) kryerës

 

Kushtet e nevojshme:

-300 kredite sipas EKTS ose shkalla VII/1 e kryer nga lëmia e informatikës, Fakulteti Ekonomik- lëmia informatikë ose fakultet tjetër nga lëmia përkatëse,

-më së paku tre vjet përvojë pune në profesion,

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (anglisht, frengjisht dhe gjermanisht),

 

3. Kategoria V, niveli V2 SUDO101V02001

    Bashkëpunëtor i lartë gjyqësor                                                                       -1 (një) kryerës

                                                           

 Kushtet e nevojshme:

-300 kredite të fituara sipas EKTS ose shkalla VII/1e kryer e Fakultetit Juridik dhe provimi i dhënë i jurisrudencës,

-më së paku 2 vjet përvojë pune në profesion,

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (anglisht, frengjisht dhe gjermanisht),

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

 

 

4. Kategoria G, niveli G1, SUDO101G01001

    Referent i pavarur gjyqësor – udhëheqës i            shkrestarisë                             -1 (një) kryerës

           Kushtet e nevojshme:

- së paku arsim të larë ose të mesëm,

-së paku 3 vjet përvojë pune në profesion,

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (anglisht, frengjisht dhe gjermanisht),

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

 

5. Kategoria G2, niveli G2, SUDO101G02001

    Referent i lartë gjyqësor – kryerës në shkrestari                                  -1 (një) kryerës

        Kushtet e nevojshme:

- së paku arsim të lartë ose të mesëm,

-së paku 2 vjet përvojë pune në profesion,

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (anglisht, frengjisht dhe gjermanisht),

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

                                               

6. Kategoria G3, niveli G3, SUDO101G03001

    Referent  gjyqësor – kryerës në shkrestari                                          -1 (një) kryerës

           Kushtet e nevojshme:

- së paku arsim të lartë ose të mesëm,

-së paku 1 vjet përvojë pune në profesion,

-njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (anglisht, frengjisht dhe gjermanisht),

-njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

 

Shuma monetare neto nga pjesa e pagës për shkallën e arsimimit dhe pjesës së pagës për nivel: për vendin e punës nën nr.1 është 28.604,00 den., për vendin e punës nën nr.2 është 28.604.00 den., për vendin e punës nën nr.3 është 26.595,00 den., për vendin e punës nën nr.4 është 24.426,00 den., për vendin e punë nën nr.5 është 23.478, 00 denarë dhe për vendin e punës nr.6 është 17.289,00 denarë.

 

Orë pune në javë: 40 orë. Orari i punës prej 7:30 deri më 15:30. Ditë pune nga e hëna deri të premten, kohëzgjatja e marrëdhënies së punës është e pacaktuar.

 

Në konkursin e brendshëm mund të paraqiten nëpunësit shtetëror të punësuar në gjykatë të cilët i plotësojnë kushte e veçanta  për plotësimin e vendeve të punës të përshkruara për vendin përkatës të punës të cekura në këtë konkurs.

 

Me aplikimin, kandidatët të bashkangjisin dëshmitë për plotësimin e kushteve të veçanta, si dhe dëshmi për plotësimin e kompetencave të veçanta të punës dhe atë:

-diplomë ose vërtetim për kryerjen e arsimimit përkatës  të vërtetuar te noteri,

-dëshmi për përvojë pune,

-çertifikatë/vërtetim për njohjen e njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (anglisht, frengjisht ose gjermanisht) në origjinal ose të vërtetuara te noteri.

 

Me aplikimin, kandidatët mund të bashkangjisin edhe:

-vërtetime për trajnime të realizuara me sukses, dhe

-vërtetim për mentorim të realizuar me sukses (si mentor ose si nëpunës gjyqësor i mentoruar).

 

Kushtet e cekura në konkurs, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit.

 

Aplikimin e plotësuar në formë të shkruar dhe dëshmitë për të dhënat që përmbahen në aplikim, kandidatët janë të detyruar që përmes sportelit të pranimit t’i dorëzojnë te Komisioni për Selektim dhe Avancim pranë Gjykatës Themelore Dibër.

 

Afati i aplikimit është 5 (pesë)  ditë nga dita e shpalljes së konkursit të brendshëm  në veb faqen e gjyktës.

 

Kandidatët janë të obligaur që aplikimin ta plotësojnë në tërësi, në mënyrë precize dhe me të dhëna të sakta. Kandidati i cili do të paraqet të dhëna të pasakta në aplikim do të diskualifikohet në procedurën e mëtejshme.

 

Aplikimin për konkurs të brendshëm, kandidatët mund ta gjejnë në mënyrë elektronike në veb faqen e Gjykatës www.osdebar.mk ose të merret personalisht në hapësirat e Gjykatës.

 

Procedura për përzgjedhje dhe avancim do të realizohet në pajtim me Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e shpalljes së brendshme, mënyrën e parashtrimit të  kërkesës për avancim, mënyrën e zbatimit të selektimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrën e rangimit të tyre dhe numrit maksimal të poenëve nga procedura e selektimit në varësi të kategorisë së vendit të punës për të cilin është shpallur konkursi i brendshëm (G. Zyrtare e RMV nr. 275/20).

 

 

                                                                                                    KRYETARI I GJYKATËS,

                                                                                                         MERSIM MARKU 

 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_