Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  23

  Предмет: РО-215/20

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  23.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-8/21

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 08:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-165/2019

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 08:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-102/2017

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-213/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-230/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-235/20

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-49/20

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-48/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-18/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-182/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-141/2020

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-63/20

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-187/20

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1485/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1410/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1481/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1476/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1479/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1507/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1493/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1494/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1444/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1495/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1460/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1504/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1483/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1414/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1515/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1411/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1412/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1413/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1446/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1461/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1477/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1448/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1519/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1501/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1447/20

  Судија Феми Арслани, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-190/20

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-222/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-465/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-221/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-231/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-27/2020

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-920/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П2-123/20

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-666/20

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-546/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-190/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-70/2020

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП1-63/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-217/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-81/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-484/18

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-923/20

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-232/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: РО-24/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-12/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-415/19

  Судија Теодора Ефтимовска Бојковска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-327/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-113/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-615/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-195/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-52/20

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-11/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-936/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-918/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-126/20

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП1-85/20

  Судија Илјаз Исмаили, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-129/2018

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-204/20

  Судија Бетим Илази, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-936/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-50/20

  Судија Мирослав Петроски, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-131/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-737/20

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-932/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-932/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-166/20

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ТС-8/20

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ППОВ-8/20

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-146/20

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-50/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-441/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-94/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-959/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Соба 3
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-29/20

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-1058/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-48/20

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-74/20

  Судија Реџеп Асани, Судница Соба 6
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-231/19

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-890/20

  Судија Емине Мурати, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-97/19

  Судија Јетмир Хамзаи, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-1064/20

  Судија Даут Рустеми, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-340/19

  Судија Јагода Богданоска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-868/20

  Судија Виолета Нофитоска, Судница Соба 3
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-547/20

  Судија Драгослава Веселинова, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: СТ-19/20

  Судија Реџеп Асани, Судница Судница 6
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: РО-145/19

  Судија Павле Рафајлоски, Судница Судница 6
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ТС-2/20

  Судија Весна Попоска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 10:00