Јавен оглас за вработување 2/21 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Вести

%%
%%

Јавен оглас за вработување 2/21

Новости  |  20.4.2021

Врз основа на чл.18 ст.1 ал.2 и ст.6 од Законот за судска служба (Сл.весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 198/18 и 248/18) в.в.чл.22 и чл.23 од Законот за работни односи, Основен суд Кичево објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/21

 

1.За вработување на судски службеници на определено време до 31.12.2021 година за следните работни места:

1.1. Помлад судски референт-извршител во писарница 3 (три) извршители

 • Посебни услови -потребни стручни кавалификации и компетенции:
 • најмалку средно или вишо образование
 • со или без работно искуство во струката
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ (англиски, француски, германски).

Платата на судскиот службеник ќе изнесува 15.900,00 денари

 • Работни часа – 40 неделно
 • Работни денови: од понеделник до петок
 • Работно време од 07,30 до 15.30 часот
 •  Дневна пауза од 11.00 до 11.30 часот

Покрај посебните услови, кандидатите за секое од работните места потребно е да ги исполнуваат и следните општи услови:

 • да е државјанин на Република Македонија
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава за вработување на судски службеник која можат да ја подигнат од архивата или веб-страната на судот www.oskicevo.mk

Рокот за пријавување трае 5 работни дена по денот на последното објавување во дневен весник (не сметајќи го денот на објавување).

Пополнетата пријава во целост и со точни податоци, заедно со доказите за исполнување на општите и посебните услови кандидатите се должни да ги доставaт преку приемната писарница на судот или преку пошта со назнака “за Оглас бр.2/21“, на следната адреса: Основен суд Кичево, ул.„Булевар ослободување“ бр.17 Кичево

Ненавремена, нецелосна и неуредно пoполнета пријава нема да биде предмет на разгледување.

Изборот ќе се изврши најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот за пријавување.

 

                       `                                                                                                                    ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО

 

 

Пријава за вработување на судски службеник 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_