Ранг листа на кандидати по ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/23 за работно место под т.2 Категорија Г, ниво Г-2 - Виш судски референт - 4 извршитела [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Ранг листа на кандидати по ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/23 за работно место под т.2 Категорија Г, ниво Г-2 - Виш судски референт - 4 извршитела

Соопштенија за јавност  |  18.1.2024
Ранг листа на кандидати по ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/23 за работно место под т.2 Категорија Г, ниво Г-2 - Виш судски референт - 4 извршителасо број на освоени бодови од административна селекција
ПРИЛОГ 1
 
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО
 
Јавен оглас број 2/23
 
ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ
 
 
За работно место Виш судски референт, категорија Г, Ниво Г2, 4 - (четири) извршители
 
 
1. Неуредни кандидати се 7- (седум) кандидати со следните шифри:
 
- osk 24/23. Причина за неуредност: не се поднесени свидетелства од средно училиште во рокот за пријавување на јавен оглас.
 
- osk 18/23. Причина за неуредност: нема поднесено пријава за вработување на судски службеник, не се поднесени свидетелства од средно училиште во рокот за пријавување на јавен оглас и не е доставен доказ за работно искуство во струка.
 
- osk 26/23. Причина за неуредност: нема доставено уверение или потврда дека со правосилна судска  пресуда не му е изречена казна Забрана за вршење на професија, дејност или должност од судот (не постаро од 6 месеци).

- osk 21/23. Причина за неуредност: не е доставен доказ за работно искуство во струка.

 
-osk 15/23. Причина за неуредност: нема поднесено пријава за вработување на судски службеник.
 
-osk 28/23. Причина за неуредност: не се поднесени свидетелства и диплома од средно училиште во рокот за пријавување на јавен оглас и не е доставена диплома, сертификат или уверение како доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
 
-оsk 10/23. Причина за неуредност: не се поднесени свидетелства од средно училиште во рокот за пријавување на јавен оглас.
 
 
2. Кандидати кои не ги исполнуваат условите за вработување на судски службеник се 2- (два) кандидати со следните шифри:
 
-osk 30/23. Причина: нема најмалку 2 години работно искуство во струка наведено во објавениот оглас за вработување на судски службеник.
 
-оsk 27/23. Причина: нема соодветно завршено средно образование наведено во објавениот оглас за вработување на судски службеник.
 
3. Уредни кандидати се 10 - (десет) кандидати со следните шифри:
 
- osk 19/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 22,01 бода, за работно искуство 2 бода, за работа со комјутери 5 бода, вкупно 29,01 бода
 
- osk 17/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 11,45 
    бода, за работно искуство 2 бода, за работа со комјутери 5 бода, вкупно 18,45 бода
 
-osk 13/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 19,37 
бода, за работно искуство 2,5 бода, за работа со комјутери 5 бода, за позитивна препорака од претходно работно место 0,5 бода, за реализиран волонтерски стаж 0,25 бода, вкупно 27,62 бода.
 
-  osk 16/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 14,08 бода, за работно искуство 2,25 бода, за работа со комјутери 5 бода, за позитивна препорака од претходно работно место 0,5 бода, вкупно 21,83 бода.
 
-osk  29/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 11,91
бода, за работно искуство 2 бода, за работа со комјутери 5 бода, за позитивна препорака од претходно работно место 0,5 бода, вкупно 19,41 бода.
 
- osk 12/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 15,82
    бода, за работно искуство 2 бода, за работа со комјутери 5 бода, вкупно 22,82 бода
 
- osk 23/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 18,72
    бода, за работно искуство 2 бода, за работа со комјутери 5 бода, вкупно 25,72 бода
 
- osk 14/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 18,91 бода, за работно искуство 2 бода, за работа со комјутери 5 бода, вкупно 25,91 бода.
 
- osk 11/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 11,18 бода, за работно искуство 2,25 бода, за работа со комјутери 5 бода, за позитивна препорака од претходно работно место 0,5 бода, вкупно 18,93 бода.
 
- osk 20/23. Освоени бодови од административна селекција: за образование 21,48
    бода, за работно искуство 3 бода, за работа со комјутери 5 бода, вкупно 29,48 бода
 
 
ПРИЛОГ 2
 
 
 
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО
 
Јавен оглас број 2/23
 
РАНГ ЛИСТА
 
Со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција со број на освоени бодови се:
 
За работно место од точка 2 од Јавен оглас бр.2/23 – Виш судски референт, Категорија Г, ниво Г2, 4 - (четири) извршители
 
 
1. Шифра osk 20/23, oсвоени бодови 29,48.
 
2. Шифра osk 19/23, освоени бодови 29,01.
 
3. Шифра osk 13/23, освоени бодови 27,62.
 
4. Шифра osk 14/23, освоени бодови 25,91.
 
5. Шифра osk 23/23, освоени бодови 25,72.
 
6. Шифра osk 12/23, освоени бодови 22,82.
 
7. Шифра osk 16/23, освоени бодови 21,83.
 
8. Шифра osk 29/23, освоени бодови 19,41.
 
9. Шифра osk 11/23, освоени бодови 18,93.
 
10. Шифра osk 17/23, освоени бодови 18.45.
 
 
 
 
 
                 Од Комисија за селекција  

 

ПРИЛОГ 3
 
 
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО
 
  Јавен оглас број 2/23
 
 
ИНФОРМАЦИЈА
 
          За денот и часот на одржување на втората фаза на селекција
 
 
 
Втората фаза на селекцијата-полагање на испитот стручен дел за судски службеник-виш судски референт, категорија Г, ниво Г2, ќе се одржи на ден 06.02.2024 година (Вторник), во 10,00 часот во Основен суд Куманово и за полагање на испитот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европска унија  
( англиски, француски и германски) на кандидатите ќе се одржи на ден 06.02.2024 година
 (Вторник) во 12,00 часот во Основен суд Куманово.
 
 
Полагањето на испитот – стручен дел е со максимално времетраење од 60 (шеесет) минути и полагање на испитот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европска унија  ( англиски, француски и германски) на кандидатите е со максимално времетраење од 60 ( шеесет) минути.
 
 
 
 
 
 
                 Од Комисија за селекција  
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ 4
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО
 
   Јавен оглас број 2/23
 
Информација за денот и часот на одржување на втората фаза од селекција за вработување
Втората фаза на селекцијата - полагање на испитот  стручен дел за судски службеник - Виш судски референт, категорија Г, ниво Г2,  ќе се одржи на ден 06.02.2024 година (вторник) во 10.00 часот во Основен суд Куманово и за полагање на испит за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европска унија (англиски, француски и германски) на кандидатите ќе се одржи на 06.02.2024 година (вторник) во 12.00 часот во Основен суд Куманово.
Прашања за стручниот дел од испитот за кандидатите од категорија Г, ниво Г2, Виш  судски референт, ќе бидат од следните области:
Закон за судска служба
Закон за судови
Судски деловник
Закон за управување со движење на предмети во судовите

Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и германски) - ниско сложеност, се објавени на web страната на судот во делот - Брзи линкови.

Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и германски) - ниско сложеност, се објавени на web страната на судот во делот - Брзи линкови.

Кандидатите на денот на одржувањето на стручниот испит потребно е со себе да понесат документ за лична идентификација (важечка лична карта или патна исправа).

Од  Комисија за селекција за вработување  на судски службеници во Основен суд Куманово по Јавен оглас број 2/23.
 

 

                 Од Комисија за селекција  

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_