СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020

Новости  |  20.11.2020
Резултати од административна селекција за работни места бр.1, бр.4 и бр.5

РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ПО ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.1-ПОМЛАД СУДСКИ СОРАБОТНИК

 

Почитувани,

 

В прилог се листите од спроведена Административна селекција по јавен оглас бр.2/2020 за работно место број 1 – Помлад судски соработик, Категорија В, Ниво В4, и информација за терминот на одржување на втората фаза на селекција (испит за судски службеник)

 

 

Прилог 1  

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

 

Работно место:Помлад судски соработник

Категорија В, Ниво В4, 

Број на извршители: 2-два

 

I

Број на неуредни пријави –4 (четири):

 

1.шифра 2-2020/26-10-016-доставени докази во фотокопија

2.шифра 2-2020/26-10-0210-нема доказ за општата здравствена состојба, нема доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност,

3.шифра 2-2020/26-10-031-несоодветно образование, нема доказ за државјанство на РСМ, нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

4.шифра 2-2020/26-10-038-нема пополнета пријава (образец објавен во Службен весник на РМ број 236/2018)

 

II

Број на уредни пријави -14 (четиринаесет):

 

1.шифра 2-2020/26-10-002 со вкупно освоени 25,39 бодови од административната селекција

2.шифра 2-2020/26-10-005 со вкупно освоени 20,11 бодови од административната селекција

3.шифра 2-2020/26-10-010 со вкупно освоени 22,74 бодови од административната селекција

4.шифра 2-2020/26-10-014 со вкупно освоени 19,39 бодови од административната селекција

5.шифра 2-2020/26-10-015 со вкупно освоени 21,88 бодови од административната селекција

6.шифра 2-2020/26-10-017 со вкупно освоени 20,27 бодови од административната селекција

7.шифра 2-2020/26-10-019 со вкупно освоени 21,56 бодови од административната селекција

8.шифра 2-2020/26-10-020 со вкупно освоени 19,21 бодови од административната селекција

9.шифра 2-2020/26-10-022 со вкупно освоени 18,73 бодови од административната селекција

10.шифра 2-2020/26-10-023 со вкупно освоени 20,93 бодови од административната селекција

11.шифра 2-2020/26-10-036 со вкупно освоени 20,49 бодови од административната селекција

12.шифра 2-2020/26-10-037 со вкупно освоени 19,05 бодови од административната селекција

13.шифра 2-2020/26-10-044 со вкупно освоени 12,89 бодови од административната селекција

14.шифра 2-2020/26-10-045 со вкупно освоени 20,13 бодови од административната селекција

 

 

Прилог 2

 

РАНГ-ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА

 

 1. шифра 2-2020/26-10-002 со освоени 25,39 бодови
 2. шифра 2-2020/26-10-010 со освоени 22,74 бодови
 3. шифра 2-2020/26-10-015 со освоени 21,88 бодови
 4. шифра 2-2020/26-10-019 со освоени 21,56 бодови
 5. шифра 2-2020/26-10-023 со освоени 20,93 бодови
 6. шифра 2-2020/26-10-036 со освоени 20,49 бодови
 7. шифра 2-2020/26-10-017 со освоени 20,27 бодови
 8. шифра 2-2020/26-10-045 со освоени 20,13 бодови
 9. шифра 2-2020/26-10-005 со освоени 20,11 бодови
 10. шифра 2-2020/26-10-014 со освоени 19,39 бодови
 11. шифра 2-2020/26-10-020 со освоени 19,21 бодови
 12. шифра 2-2020/26-10-037 со освоени 19,05 бодови
 13. шифра 2-2020/26-10-022 со освоени 18,73 бодови
 14. шифра 2-2020/26-10-044 со освоени 12,89 бодови

 

 

Прилог 3

ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА

 

1. шифра 2-2020/26-10-016

2. шифра 2-2020/26-10-021

3. шифра 2-2020/26-10-031

4. шифра 2-2020/26-10-038

 

 

Прилог 4

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА ФАЗА ОД СЕЛЕКЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

Се известуваат кандидатите кои ја поминале административаната селекција за работното место Помлад судски соработник, категорија В, ниво В4,  (точка 1 од огласот бр.2/2020) дека втората фаза од селекцијата за вработување, односно испитот за судски службеник и тоа стручниот дел и делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) ќе се одржи на ден 02.12.2020 година во 09:00 часот во Основниот кривичен суд Скопје, 4 кат, конференциска сала.

Базата на прашања за стручниот испит и за роверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) е објавена на веб страната на судот.

            Прашањата за стручниот дел од испитот ќе бидат од следните области:

              - Закон за судови

              - Закон за судска служба

              - Закон за управување со движењето на предметите во судовите

              - Закон за кривична постапка

              - Судски деловник.

            Полагањето на испитот – стручен дел е со максимално времетраење од 60 минути.

            Кандидатите кои ќе го положат стручниот дел од испитот за судски службеник, продолжуваат со полагање на делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија, кој ќе биде во времетраење од 60 минути.

Кадидатите на денот на одржувањето на стручниот дел од испитот потребно е со себе да носат документ за идентификација (важечка лична карта или патна исправа).

 

                                                                   ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                                 Комисија за селекција за вработување

                                                          за работно место –Помлад судски соработник,

                                                          категорија В, ниво В4, по јавен оглас бр.2/2020

 

РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ПО ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.4-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА

 

Почитувани,

 

В прилог се листите од спроведена Административна селекција по јавен оглас бр.2/2020 за работно место број 4 – Виш судски референт-извршител во писарница, Категорија Г, Ниво Г2, и информација за терминот на одржување на втората фаза на селекција (испит за судски службеник)

 

 

Прилог 1  

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

 

Работно место:Виш судски референт-извршител во писарница

Категорија Г, Ниво Г2, 

Број на извршители: 3-три

I

Број на неуредни пријави –8 (осум):

 

1.шифра 2-2020/26-10-004 - Причина за неуредноста: нема доказ за исполнување на посебниот услов за работното место од најмалку 2 години работно искуство во струката, кое е предвидено со Јавниот оглас бр.2/2020 од 26.10.2020 година

 

2.шифра 2-2020/26-10-008-Причина за неуредноста: нема доказ за исполнување на посебниот услов за работното место од најмалку 2 години работно искуство во струката, кое е предвидено со Јавниот оглас бр.2/2020 од 26.10.2020 година

 

3.шифра 2-2020/26-10-024-Причина за неуредноста: нема доказ за исполнување на посебниот услов за работното место од најмалку 2 години работно искуство во струката, кое е предвидено со Јавниот оглас бр.2/2020 од 26.10.2020 година, нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

4.шифра 2-2020/26-10-025-Причина за неуредноста: нема доказ за исполнување на посебниот услов за работното место од најмалку 2 години работно искуство во струката, кое е предвидено со Јавниот оглас бр.2/2020 од 26.10.2020 година, нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, нема доказ за државјанство на РСМ, нема доказ за завршено образование

 

5.шифра 2-2020/26-10-028-Причина за неуредноста: нема доказ за исполнување на посебниот услов за работното место од најмалку 2 години работно искуство во струката, кое е предвидено со Јавниот оглас бр.2/2020 од 26.10.2020 година, нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, нема доказ за завршено образование, нема доказ за општата здравствена состојба

 

6.шифра 2-2020/26-10-033-Причина за неуредноста: нема доказ за исполнување на посебниот услов за работното место од најмалку 2 години работно искуство во струката, кое е предвидено со Јавниот оглас бр.2/2020 од 26.10.2020 година, нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, нема доказ за општата здравствена состојба

 

7.шифра 2-2020/26-10-034-Причина за неуредноста: нема доказ за исполнување на посебниот услов за работното место од најмалку 2 години работно искуство во струката, кое е предвидено со Јавниот оглас бр.2/2020 од 26.10.2020 година, нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

8.шифра 2-2020/26-10-047-Причина за неуредноста: пријавата е ненавремена

 

II

Број на уредни пријави -16 (шестнаесет):

 

1.шифра 2-2020/26-10-001 со вкупно освоени 21,86 бодови од административната селекција

2.шифра 2-2020/26-10-003 со вкупно освоени 22,26 бодови од административната селекција

3.шифра 2-2020/26-10-006 со вкупно освоени 21,24 бодови од административната селекција

4.шифра 2-2020/26-10-007 со вкупно освоени 20,58 бодови од административната селекција

5.шифра 2-2020/26-10-011 со вкупно освоени 20,24 бодови од административната селекција

6.шифра 2-2020/26-10-012 со вкупно освоени 22,63 бодови од административната селекција

7.шифра 2-2020/26-10-013 со вкупно освоени 26,94 бодови од административната селекција

8.шифра 2-2020/26-10-026 со вкупно освоени 29,22 бодови од административната селекција

9.шифра 2-2020/26-10-027 со вкупно освоени 22,72 бодови од административната селекција

10.шифра 2-2020/26-10-029 со вкупно освоени 27,79 бодови од административната селекција

11.шифра 2-2020/26-10-032 со вкупно освоени 23,02 бодови од административната селекција

12.шифра 2-2020/26-10-039 со вкупно освоени 22,62 бодови од административната селекција

13.шифра 2-2020/26-10-040 со вкупно освоени 28,95 бодови од административната селекција

14.шифра 2-2020/26-10-041 со вкупно освоени 24,53 бодови од административната селекција

15.шифра 2-2020/26-10-042 со вкупно освоени 30,51 бодови од административната селекција

16.шифра 2-2020/26-10-046 со вкупно освоени 23,62 бодови од административната селекција

 

 

Прилог 2

РАНГ-ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА

 

 

1.шифра 2-2020/26-10-042 со освоени 30,51 бодови

2.шифра 2-2020/26-10-026 со освоени 29,22 бодови

3.шифра 2-2020/26-10-040 со освоени 28,95 бодови

4.шифра 2-2020/26-10-029 со освоени 27,79 бодови

5.шифра 2-2020/26-10-013 со освоени 26,94 бодови

6.шифра 2-2020/26-10-041 со освоени 24,53 бодови

7.шифра 2-2020/26-10-046 со освоени 23,62 бодови

8.шифра 2-2020/26-10-032 со освоени 23,02 бодови

9.шифра 2-2020/26-10-027 со освоени 22,72 бодови

10.шифра 2-2020/26-10-012 со освоени 22,63 бодови

11.шифра 2-2020/26-10-039 со освоени 22,62 бодови

12.шифра 2-2020/26-10-003 со освоени 22,26 бодови

13.шифра 2-2020/26-10-001 со освоени 21,86 бодови

14.шифра 2-2020/26-10-006 со освоени 21,24 бодови

15.шифра 2-2020/26-10-007 со освоени 20,58 бодови

16.шифра 2-2020/26-10-011 со освоени 20,24 бодови

 

 

Прилог 3

ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА

 

1. шифра 2-2020/26-10-004

2. шифра 2-2020/26-10-008

3. шифра 2-2020/26-10-024

4. шифра 2-2020/26-10-025

5. шифра 2-2020/26-10-028

6. шифра 2-2020/26-10-033

7. шифра 2-2020/26-10-034

8. шифра 2-2020/26-10-047

 

 

Прилог 4

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА ФАЗА ОД СЕЛЕКЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

Се известуваат кандидатите кои ја поминале административаната селекција за работното место Виш судски референт-извршител во писарница, категорија Г, ниво Г2,  (точка 4 од огласот бр.2/2020) дека втората фаза од селекцијата за вработување, односно испитот за судски службеник и тоа стручниот дел и делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) ќе се одржи на ден 02.12.2020 година во 11:00 часот во Основниот кривичен суд Скопје, 4 кат, конференциска сала.

Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) е објавена на веб страната на судот.

            Прашањата за стручниот дел од испитот ќе бидат од следните области:

              - Закон за судови

              - Закон за судска служба

              - Закон за управување со движењето на предметите во судовите

              - Закон за кривична постапка

              - Судски деловник.

            Полагањето на испитот – стручниот дел е со максимално времетраење од 60 минути.

            Кандидатите кои ќе го положат стручниот дел од испитот за судски службеник, продолжуваат со полагање на делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија, кој ќе биде во времетраење од 60 минути.

Кадидатите на денот на одржувањето на стручниот дел од испитот потребно е со себе да носат документ за идентификација (важечка лична карта или патна исправа).

                                                                   

                                                                    ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                               Комисија за селекција за вработување

                                                              за работно место –Виш судски референт-

                                                                    извршител во писарница, категорија Г, ниво Г2,           

                                                                                      по јавен оглас бр.2/2020

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ПО ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.5-ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ДОСТАВУВАЧ

 

Почитувани,

 

В прилог се листите од спроведена Административна селекција по јавен оглас бр.2/2020 за работно место број 5 – Помлад судски референт-доставувач, Категорија Г, Ниво Г4, и информација за терминот на одржување на втората фаза на селекција (испит за судски службеник)

 

 

 

Прилог 1  

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ   КАНДИДАТИ

  

Работно место: Помлад судски референт – доставувач

Категорија Г, Ниво Г4, 

Број на извршители: 3-три

            

 Број на неуредни пријави -2-две:

1.шифра 2-2020/26-10-033 – Причина за неуредноста: нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, нема доказ за општата здравствена состојба

2.шифра 2-2020/26-10-048 - Причина за неуредноста: пријавата е ненавремена

 

Број на уредни пријави -6-шест:

1.шифра 2-2020/26-10-009 со вкупно освоени 16,87 бодови од административната селекција

2.шифра 2-2020/26-10-018 со вкупно освоени 14,60 бодови од административната селекција

3.шифра 2-2020/26-10-030 со вкупно освоени 18,34 бодови од административната селекција

4.шифра 2-2020/26-10-035 со вкупно освоени 16,27 бодови од административната селекција

5.шифра 2-2020/26-10-041 со вкупно освоени 22,53 бодови од административната селекција

6.шифра 2-2020/26-10-043 со вкупно освоени 23,31 бодови од административната селекција

 

 Прилог 2

РАНГ-ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА

 

1. шифра 2-2020/26-10-043 со освоени 23,31 бодови од административната селекција

2. шифра 2-2020/26-10-041 со освоени 22,53 бодови од административната селекција

3. шифра 2-2020/26-10-030 со освоени 18,34 бодови од административната селекција

4. шифра 2-2020/26-10-009 со освоени 16,87 бодови од административната селекција

5. шифра 2-2020/26-10-035 со освоени 16,27 бодови од административната селекција

6. шифра   2-2020/26-10-018   со освоени 14,60 бодови од административната селекција

 

 

 Прилог 3

ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА

 

1.шифра 2-2020/26-10-033 – Причина за неуредноста: нема доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, нема доказ за општата здравствена состојба

2.шифра 2-2020/26-10-048 - Причина за неуредноста: пријавата е ненавремена

 

 

 Прилог 4

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА ФАЗА ОД СЕЛЕКЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

Се известуваат кандидатите кои ја поминале административаната селекција за работното место Помлад судски референт-доставувач, категорија Г, ниво Г4,  (точка 5 од огласот бр.2/2020) дека втората фаза од селекцијата за вработување, односно испитот за судски службеник и тоа стручниот дел и делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) ќе се одржи на ден 02.12.2020 година во 13:00 часот во Основниот кривичен суд Скопје, 4 кат, конференциска сала.

Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) е објавена на веб страната на судот.

            Прашањата за стручниот дел од испитот ќе бидат од следните области:

              - Закон за судови

              - Закон за судска служба

              - Закон за управување со движењето на предметите во судовите

              - Закон за кривична постапка

              - Судски деловник.

            Полагањето на испитот – стручниот дел е со максимално времетраење од 60 минути.

            Кандидатите кои ќе го положат стручниот дел од испитот за судски службеник, продолжуваат со полагање на делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија, кој ќе биде во времетраење од 60 минути.

Кадидатите на денот на одржувањето на стручниот дел од испитот потребно е со себе да носат документ за идентификација (важечка лична карта или патна исправа).

 

                                                                    ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                                 Комисија за селекција за вработување

                                                          за работно место –Помлад судски референт-

доставувач, категорија Г, ниво Г4,

по јавен оглас бр.2/2020

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_