Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  16

  Предмет: СТ-МАЛВТС-6/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2198/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 08:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2195/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 08:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1687/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  16.12.2019, во 08:45
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1153/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.12.2019, во 08:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2137/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 08:50
 • Декември
  16

  Предмет: СТ-ТС-14/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 08:50
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-1544/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2397/15

  Судија Зора Божиновска, Судница Соба 63
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ТС-36/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-115/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-П-736/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-441/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: П2-1018/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: СТ-ТС-19/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2165/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-191/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ТС1-91/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: П5-12/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-68/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1496/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ТС-217/14

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-3562/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1382/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПОМ-СЕК-198/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: П1-927/16

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: П3-43/17

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-1416/17

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1360/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.12.2019, во 09:10
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1831/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 09:10
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1106/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.12.2019, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2143/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.12.2019, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП1-126/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  16.12.2019, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП1-37/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  16.12.2019, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП-510/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  16.12.2019, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2888/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 09:20
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1552/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.12.2019, во 09:20
 • Декември
  16

  Предмет: П4-788/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.12.2019, во 09:20
 • Декември
  16

  Предмет: РО-3606/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.12.2019, во 09:20
 • Декември
  16

  Предмет: П5-49/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1167/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ТС-383/16

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: П2-832/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: СТ-302/16

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-919/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2359/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: П2-1248/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2850/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: П2-1225/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1388/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-1186/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: СТ-МАЛВТС-8/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: П2-689/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-789/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ТС1-54/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВТС-100/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-3062/16

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1366/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.12.2019, во 09:40
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2363/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.12.2019, во 09:40
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2738/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 09:40
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-1506/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  16.12.2019, во 09:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1393/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  16.12.2019, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-976/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.12.2019, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП1-121/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  16.12.2019, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2440/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.12.2019, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-647/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.12.2019, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-435/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.12.2019, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: РО-3069/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.12.2019, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: П1-589/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  16.12.2019, во 09:50
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1758/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.12.2019, во 09:50
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1653/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.12.2019, во 09:50
 • Декември
  16

  Предмет: РО-2145/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 09:50
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВТС-24/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1302/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1292/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП1-139/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-437/17

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П1-723/18

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П2-973/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-1069/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1757/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П1-252/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-452/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-1855/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-3390/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1352/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-665/16

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП1-224/16

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: СТ-85/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ТС-530/17

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-337/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1749/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.12.2019, во 10:10
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-110/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  16.12.2019, во 10:10
 • Декември
  16

  Предмет: РО-3379/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.12.2019, во 10:10
 • Декември
  16

  Предмет: П2-541/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  16.12.2019, во 10:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1179/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.12.2019, во 10:15
 • Декември
  16

  Предмет: РО-1840/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.12.2019, во 10:15
 • Декември
  16

  Предмет: П1-834/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.12.2019, во 10:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-979/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  16.12.2019, во 10:15
 • Декември
  16

  Предмет: СТ-1311/13

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:20