СООПШТЕНИЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ

Новости  |  12.11.2019

                                               

Огласено на огласна табла на 12.11.2019 година

                                                                   Симнато од огласна табла на ден

 

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ 

34 МАЛВП-692/18

12.11.2019 година

С к о п ј е

 

 

 

 

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

 

Во спорот заведен од   тужителот  Бојан Каранфиловиќ од с.Тромеѓа - Куманово, против тужениот  Друштво за производство, трговија и услуги ЗРНО ЛУКС ДС ДООЕЛ увоз-извоз с.Студена Бара Куманово, во текот на постапката,  тужениот <105>, не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  покана за главна расправа, покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Одговорен работник,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

Република Македонија
ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ
04.04.2018 год.

9аМАЛВП-692/18

 

 

        П О К А Н А

            за одговор на тужба

 

Во правната работа на

ТУЖИТЕЛОТ Бојан Каранфиловиќ, с.Тромеѓа од Куманово

            застапуван од 

против ТУЖЕНИОТ Друштво за производство, трговија и услуги ЗРНО ЛУКС ДС ДООЕЛ увоз-извоз с.Студена Бара Куманово, с.Студена Бара од Куманово,

основ Долг, вредност 60.000,00 ден.

 

ТУЖЕНИОТ ДА ДОСТАВИ ПИСМЕН ОДГОВОР НА ТУЖБА ВО РОК ОД   8 ДЕНА.

Доколку не дадете одговор на тужба, судот ќе донесе пресуда поради неподнесување на одговор на тужба, доколку се исполнети условите предвидени во чл.319 ст.1 т.1-4 од ЗПП.

 

 

 

                                                                                  Овластен службеник, 

                                                                                                                                                                        ____________________

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Правна поука:

 

Тужениот е должен да даде писмен одговор на тужба во оставениот рок (чл.269 ст.од ЗПП);

Ако тужениот го оспорува тужбеното барање во одговорот на тужба должен е да ги наведе фактите врз кои ги засновува своите наводи и доказите со кои се утврдуваат тие факти и е должен да ги приложи исправите на кои се повикува (чл.270 ст.2 од ЗПП);

Ако по приемот на одговорот на тужба судот утврди дека меѓу странките не е спорна фактичката состојба и дека не постојат други пречки за донесување на одлука, судот може да донесе одлука и без закажување на рочиште (чл.270 ст.4 од ЗПП);

Ако тужениот не поднесе одговор на тужба во оставениот рок, судот ќе донесе пресуда поради неподнесување на одговор на тужба ако бидат исполнети условите од чл.319 ст.1 од точка 1 до 4 од ЗПП.

Ако тужениот во одговорот на тужбата ги признава решителните факти, независно од тоа што го оспорил тужбеното барање, судот може да донесе пресуда без одржување на расправа ако не постојат други пречки за нејзиното донесување(чл.321 од ЗПП).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Северна Македонија
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II
С к о п ј е

12.11.2019 год.

34МАЛВП-692/18

 

 

Покана за рочиште за главна расправа

 

Друштво за производство, трговија и услуги ЗРНО ЛУКС ДС ДООЕЛ увоз-извоз с.Студена Бара Куманово, с.Студена Бара од Куманово

се повикува како тужен

во правната работа на тужителот   Бојан Каранфиловиќ, с.Тромеѓа од Куманово

застапуван од 

против тужениот  Друштво за производство, трговија и услуги ЗРНО ЛУКС ДС ДООЕЛ увоз-извоз с.Студена Бара Куманово, с.Студена Бара од Куманово

застапуван од 

основ долг, вредност 60.000,00 денари

во да дојде на рочиште на  03.02.2020 година, во 09,30 часот, во судница 21  во Основен суд II - Скопје, бул.„Гоце Делчев“ бр.4.

СЕ НАЛОЖУВА НА СТРАНКАТА да го достави сите исправи и предмети кои служат како доказ или треба да се разгледаат од судот, како и да ги изнесе сите факти врз кои ги заснова своите наводи.     

                                                                                                Овластен службеник,

_______________________

 

Правна поука:

Странките се должни на рочиштето да ги достават сите писмени и усни докази врз кои ги засноваат своите барања, тврдења и наводи(чл.205 ст.1 од ЗПП).

Странката која е уредно поканета на рочиште или е известена-за превземање на процесно дејствие, а не се јави на истото , судот нема повторно да ја повикува (чл.126 од ЗПП).

Странките и другите учесници во постапката поднесоците ги доставуваат на македноски јазик и на негово кирилско писмо, а странките чиј јазик е службен јазик различен од македонскиот и кирилското писмо, поднесоците мора да ги поднесуваат на нивниот јазик и писмо (чл.9 од ЗПП).

Ако на првото рочиште за главна расправа или некое подоцнежно рочиште не дојде тужителот кој е уредно поканет , а изостанокот не го оправда, тужбата ќе се смета за повлечена (чл.280 ст.1 од ЗПП), а ако не дојде тужениот, изостанокот не го оправда инема услови за поднесување на пресуда поради изостанок, расправа може да се одржи (чл.280 ст.2 од ЗПП):

Кога тужениот во одговор на тужбата не го оспори тужбеното барање, или нема да дојде на подготвителното рочиште или на првото рочиште за главна расправа-ако подготвителното рочиште не е одржано, или ако дојде на ова рочиште , а не се впушти во расправање или се отстрани од рочиште, ќе се донесе пресуда со која се усвојува тужбеното барање-пресуда поради изостанок-ако се исполнети условите од чл.320 ст.1 точка од 1 до 6 од ЗПП):

Во споровите од мала вредност не се одржува подготвително рочиште , тужбата ќе се смета за повлечена доколку тужителот не дојде на кое било рочиште за главна расправа. Странките се должни сите факти и докази да ги изнесат на првото рочиште за главна расправа, како и да се изјаснат дали се согласни спорот да се решава во постапка за медијација а одлуката може да се побива само поради сторена суштествена повреда на парничната постапка и поради погрешна примена на материјалното право од чл.438 ст.1 од ЗПП(чл.436 ст.2 од ЗПП).

НАПОМЕНА: СПОРОТ МОЖЕ ДА ГО РЕШИТЕ СО МЕДИЈАЦИЈА

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_