ЈАВЕН ПОВИК [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ЈАВЕН ПОВИК

News  |  Nov 20, 2019
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 22/19), Одлуките за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на Владата на Република Северна Македонија бр.44-7231/1 од 16.10.2018 година и бр.44-7230/1 од 16.10.2018 година, Основен граѓански суд Скопје, објавува ЈАВЕН ПОВИК за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад Критериум за избор на правно лице е рокот за преземање на движните ствари предмет на јавниот повик. Преземањето на движните ствари е без надомест. Избраното правно лице на јавниот повик има обврска да изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик од наведената локација и истите да ги транспортира како отпад на соодветен начин, согласно со законските прописи. Движните ствари се наоѓаат на локацијата во Основен граѓански суд Скопје, Бул.Гоце Делчев бр.4, 1000 Скопје Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни правни лица, кои поседуваат важечка Дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, издадена од надлежен орган. Лице за контакт во врска со јавниот повик е Даниела Ѓурчиновска, тел. 070 343 806, електронска адреса: osnovensudskopje2@osskopje2.mk Подетални информации за движните ствари (листа на движни ствари), како и потребна документација во врска со јавниот повик може да се подигне лично од просториите на Основен граѓански суд Скопје, Бул.Гоце Делчев бр.4, 1000 Скопје или електронски, преку следниот линк http://www.sud.mk/wps/portal/osskopje2 објавен на веб страната на Основен граѓански суд Скопје. Краен рок за доставување на пријавите за учество е 25.11.2019 година до 14:00 часот. 1.Инструкција по јавен повик

 

 

ИНСТРУКЦИЈА ПО ЈАВЕН ПОВИК

за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

 

  1. OПШТИ ИНФОРМАЦИИ

 

Основниот граѓански суд Скопје има потреба од избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, за движните ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не се користат од страна на Основниот граѓански суд Скопје .

 

II.ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

 

Предмет на јавниот повик се движни ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не се користат од страна на Основен граѓански суд Скопје и истите се наоѓаат на локација: Основен граѓански суд Скопје, Бул.Гоце Делчев бр.4, 1000 Скопје.

 

 

Движните ствари кои се предмет на јавниот повик детално се опишани во прилог на истиот, по вид на предмети и локација на која истите се наоѓаат.

 

Избраното правно лице има обврска да изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик од наведената локација и истите да ги транспортира како отпад на соодветен начин, во согласност со законските прописи.

 

 

III. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР

 

Критериум за избор на правно лице е рокот за преземање на движните ствари предмет на јавниот повик.

Преземањето на движните ствари е без надомест.

Доколку повеќе правни лица понудат исто времетраење на преземање на движните ствари предмет на јавниот повик, во тој случај ќе се избере правното лице кое прво поднело пријава за учество во приемното одделение на Основен граѓански суд Скопје.

Доколку е пристигната само една пријава за учество од едно правно лице, Основниот граѓански суд Скопје ќе изврши избор на тоа правно лице.

 

 

 

IV. ПРАВО НА УЧЕСТВО

 

Право да поднесат пријава за учество имаат сите заинтересирани правни лица регистрирани за вршење на дејноста предмет на јавниот повик, односно кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Документи кои треба да се достават кон пријавата за учество се следниве:

 

  • Способност за вршење на дејност

-       ДРД образец за регистрирана дејност.

-       Важечка дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад издадена од надлежен орган.

  • Техничка и професионална способност

- изјава дека располага со соодветни транспортни средства за извршување на предметот на jавниот повик.

- изјава дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен број на лица за извршување на услугата предмет на јавниот повик.

 

 

Документите за способност за вршење на професионална дејност, како и техничка и професионална способност се приложуваат во оригинал или во копија заверена од правното лице со потпис на одговорното лице и со назнака „Верно на оригиналот“.

Доколку избраното правно лице се откаже од склучување на договорот, во тој случај склучување на договор ќе му биде понудено на наредното правно лице кое поднело пријава за учество и соодветна документација предвидена во јавниот повик.

 

V. ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА

 

Подетални информации може да се добијат секој работен ден од 08:30 до 14:30 часот во Основен граѓански суд Скопје.

Лице за контакт во врска со јавниот повик е Даниела Ѓурчиновска, тел. 070 343 806,  електронска адреса: osnovensudskopje2@osskopje2.mk

 

VI. КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО

 

Краен рок за доставување на пријава за учество е 25.11.2019 година до 14:00 часот.

 

Пријавите се поднесуваат:

- по пошта на следнава адреса: Основен граѓански суд Скопје, Бул. Гоце Делчев бр.4, 1000 Скопје, или

- директно во приемното одделение на Основен граѓански суд Скопје.

 

Пријавата која е поднесена по истекот на крајниот рок, се отфрла како задоцнета. Правното лице го приложува оригиналниот примерок на пријавата со документите кон неа во затворен коверт.

Пример како треба да изгледа предната страна на затворениот коверт за правните лица кои ке поднесуваат пријава за учество на јавниот повик преку пошта или директно во приемното одделение на Основен граѓански суд Скопје.

 

 

 

 

 

 

„Не отворај“                                                                                    За  јавен повик

 

за избор на правно лице кое

врши дејност или поседува

дозвола за собирање и/или

транспортирање,преработка,       рециклирање и уништување на отпад

 

 

 

 

 

 Основен граѓански суд Скопје

Бул. Гоце Делчев бр.4

1000 Скопје

 

 

VII. СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР

 

Основен граѓански суд Скопје по истекот на 3 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање на отпад и кое ќе изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик, ќе гo извести во писмена форма избранoто правно лице. Истовремено, Основен граѓански суд Скопје ќе ги извести сите правни лица кои учествувале на јавниот повик за извршениот избор.

Основен граѓански суд Скопје ќе склучи договор со правното лице кое ги исполнува условите наведени во јавниот повик.

 

VIII.ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

 

Правното лице со кое Основен граѓански суд Скопје ќе склучи договор е должно да изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик од локацијата наведена во Прилог 1 и Прилог 2, истите да ги транспортира на соодветен начин, согласно законските прописи.

Основен граѓански суд Скопје и избраното правно лице се должни да извршат записничко примопредавање на движните ствари предмет на јавниот повик.

 

 

 

 

Прилог 1

 

Ред.бр.

Инвентарен

број

Година на набавка

ОПИС

Сегашна вредност

1

1471

1989

Столица-С3

0.00

2

1498

1989

Столица-С3

0.00

3

1516

1989

Столица-С3

0.00

4

1518

1989

Столица-С3

0.00

5

1529

1989

Столица-С3

0.00

6

1541

1989

Столица-С3

0.00

7

1552

1989

Столица-С3

0.00

8

1583

1989

Столица-С3

0.00

9

1588

1989

Столица-С3

0.00

10

1611

1989

Столица-С3

0.00

11

1612

1989

Столица-С3

0.00

12

1619

1989

Столица-С3

0.00

13

1646

1989

Столица-С3

0.00

14

1656

1989

Столица-С3

0.00

15

1666

1989

Столица-С3

0.00

16

1669

1989

Столица-С3

0.00

17

1670

1989

Столица-С3

0.00

18

1675

1989

Столица-С3

0.00

19

1682

1989

Столица-С3

0.00

20

1683

1989

Столица-С3

0.00

21

1684

1989

Столица-С3

0.00

22

1685

1989

Столица-С3

0.00

23

1686

1989

Столица-С3

0.00

24

1687

1989

Столица-С3

0.00

25

1743

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

26

1744

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

27

1745

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

28

1746

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

29

1747

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

30

1748

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

31

1749

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

31

1750

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

32

1751

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

33

1752

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

34

1753

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

35

1754

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

37

1755

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

38

1756

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

39

1757

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

40

1758

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

41

1759

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

42

1760

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

43

1761

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

44

1762

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

45

1763

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

46

1764

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

47

1765

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

48

1766

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

49

1767

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

50

1768

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

51

1769

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

52

1770

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

53

1771

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

54

1772

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

55

1773

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

56

1774

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

57

1775

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

58

1776

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

59

1777

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

60

1778

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

61

1779

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

62

1780

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

63

1781

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

64

1782

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

65

1783

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

66

1784

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

67

1785

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

68

1786

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

69

1787

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

70

1788

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

71

1970

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

72

1971

1989

Столица-С4-Ц5

0.00

73

1972

1989

Столица-С8

0.00

74

1973

1989

Столица-С8

0.00

75

1974

1989

Столица-С8

0.00

76

1975

1989

Столица-С8

0.00

77

1976

1989

Столица-С8

0.00

78

1992

1989

Столица-С8

0.00

79

1998

1989

Столица-Ц9

0.00

80

2011

1989

Столица-Ц9

0.00

81

2012

1989

Столица-Ц9

0.00

82

2014

1989

Столица-Ц9

0.00

83

2015

1989

Столица-Ц9

0.00

84

1087

1989

Столица-Ц9

0.00

85

1088

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

86

1089

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

87

1090

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

88

1091

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

89

1092

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

90

1093

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

91

1094

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

92

1095

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

93

1096

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

94

1097

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

95

1098

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

96

1099

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

97

1100

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

98

1101

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

99

1102

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

100

1103

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

101

1104

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

102

1105

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

103

1106

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

104

1107

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

105

1108

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

106

1109

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

107

1110

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

108

1111

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

109

1112

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

110

1113

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

111

1114

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

112

1115

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

113

1116

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

114

1117

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

115

1118

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

116

1119

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

117

1120

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

118

1121

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

119

1122

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

120

1123

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

121

1124

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

122

1125

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

123

1126

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

124

1127

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

125

1128

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

126

1129

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

127

1130

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

128

2072

1970

Столици-од бараки бутел

0.00

129

2122

1989

Фотелји-Ф1

0.00

130

2139

1989

Фотелји-Ф1

0.00

131

2157

1989

Фотелји-Ф1

0.00

132

2158

1989

Фотелји-Ф1

0.00

133

2159

1989

Фотелји-Ф1

0.00

134

2160

1989

Фотелји-Ф1

0.00

135

2161

1989

Фотелји-Ф1

0.00

136

2162

1989

Фотелји-Ф1

0.00

137

2163

1989

Фотелји-Ф1

0.00

138

2164

1989

Фотелји-Ф1

0.00

139

2165

1989

Фотелји-Ф1

0.00

140

2166

1989

Фотелји-Ф1

0.00

141

2167

1989

Фотелји-Ф1

0.00

142

2168

1989

Фотелји-Ф1

0.00

143

2169

1989

Фотелји-Ф1

0.00

144

1806

1989

Фотелји-Ф1

0.00

145

1939

1989

Столица-С7

0.00

146

1851

1989

Столица-С8

0.00

147

1905

1989

Столица-С8

0.00

148

2155

1989

Столица-С8

0.00

149

2156

1989

Фотелји-Ф1

0.00

 

 

Прилог 2

 

ред. Бр.

опис

тип

парчиња

1

телефонски апарат

Сименс

15

2

компјутер

Д300

61

3

компјутер

Пиксио

1

4

компјутер

Онлине

15

5

компјутер

Греат волл

1

6

компјутер

Д500

10

7

компјутер

Делл ОПТ 210Л

1

8

монитор

ЛГ Њ9345-БН

5

9

монитор

СМ943нњ

5

10

монитор

Цомпаљ В570

15

11

монитор

Делл

2

12

монитор

Виењ соник

2

13

печатар

Кѕоцера ФС1010

2

14

печатар

1350њ

15

15

печатар

Е120

4

16

печатар

Бизхуб 163

5

17

лап топ

ХП 167 ЕЦ 6720Ц

1

18

монитор

ПЕЛЦО

2

19

компјутер

НО НАМЕ

1

20

монитор

Онлине 1770б црт

7

21

печатар

Минолта 1250њ

3

22

компјутер

МСИ

5

23

печатар

Бизхуб 215

2

24

компјутер

ХП 5100

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 3

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО

 

 ___________________________________________________________________________

(Правно лице, архивски број, датум и место)

 

Во врска со јавниот повик, објавен од страна на Основен граѓански суд Скопје за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, ја поднесуваме следнава пријава за учество:

 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

 

1. Име на правно лице: _____________________________________________

2. Контакт информации

- Адреса: ______________________________________________________

- Телефон: ____________________________________________________

- Факс: _______________________________________________________

- Е-пошта: ____________________________________________________

- Лице за контакт: _____________________________________________

3. Одговорно лице: _______________________________________________

(лице кое ке биде задолжено за реализација)

4. Даночен број: __________________________________________________

5. Матичен број _______________________________________________

 

                Со поднесувањето на оваа пријава за учество, изјавуваме дека рокот во кој ќе извршиме преземање на движните ствари предмет на јавниот повик изнесува __________ денови од денот на склучување на договорот.

 

Исто така, со поднесување на оваа пријава за учествово целост ги прифаќаме условите предвидени во јавниот повик и не го оспоруваме вашето право да ја поништите постапката.

 

 

 

Oдговорно лице во правното лице

_________________________

(име, презиме и потпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Пријавата за учество ја потпишува одговорно лице на правното лице .

 

 

 

И З Ј А В А

 

 

 

Јас долупотпишаниот __________________________________________ во својство на одговорно лице под целосна и материјална кривична одговорност изјавувам дека располагам со соодветни транспортни средства за извршување на предметот на jавниот повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

 

 

 

 

Одговорно лице

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Изјавата ја потпишува одговорното лице.

 

 

 

 

 

И З Ј А В А

 

 

 

Јас долупотпишаниот __________________________________________ во својство на одговорно лице под целосна и материјална кривична одговорност изјавувам дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен број на лица за извршување на услугата предмет на јавниот повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

 

 

одговорно лице

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Изјавата ја потпишува одговорното лице.

 

 

 

 

 

   


Decision search

Court
Case number
Date
_