Të dhënat e përgjithshme(kompetencat dhe historiati) [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Informacione të përgjithshme (kompetencat dhe histori)

Sipas nen-it 32 paragrafi 4 nga Ligji për Gjykata (,,Gazeta Zyrtare e RM” numër 58/06 e datës 11.05.2006, 35/08 e datës 14.03.2008, 150/10 e datës 18.11.2010, 83/18 e datës 08.05.2018, 198/18 e datës 31.10.2018 dhe ,,Gazeta Zyrtare e RMV” numër 96 e datës 17.05.2019)  Gjykata Themelore Civile Shkup është gjykatë civile me kompetencë themelore dhe  të zgjeruar për  territorin e Qytetit të Shkupit, gjegjësisht për territorin e komunave vijuese të Shkupit (Qendër, Karposh, Gjorçe Petrov, Saraj, Kisella Vodë, Aerodrom, Butel, Gazi Babë,Çair, Shuto Orizari, Çuçer Sandevo, Sopishte, Studeniçan, Zelenikovë, Petrovec, Ilinden dhe Araçinë)

Në pajtim me nenin e cituar dhe nenin 31 nga Ligji për Gjykata,si dhe rregullat e tjera të vlefshme,Gjykata Themelore Civile Shkup është kompetente të vendosë në shkallë të parë në kontestet civile dhe atë :

• për konteste në marëdhëniet  pronsoro- juridike dhe marëdhëniet e tjera civile juridike gjegjësisht për persona fizik dhe juridik,vlera e të cilave është gjer më  dhe mbi 50.000 Euro në kundërvlerë denarësh,nëse në ligj nuk parashihet kompetencë e ndonjë gjykate tjetër.

• për konteste për vërtetim dhe kontestim të  atësisë dhe mëmësisë, vërtetim për eksistencë të martesës,për prishje të martesës dhe shkurrorrëzim,

• për alimentacion ligjor

•për ruajtje dhe edukim të fëmijëve

•për pengesë në posedim

•për mirëmbajtje të përjetshme

•për kompenzim material gjer dhe mbi 50.000 euro në kundërvlerë denarësh,nëse me  ligj nuk është paraparë kompetencë e ndonjë gjykate tjetër

•për procedurë për sigurim të kërkesës

•për kontestet e punës

•për konteste të marëdhënieve trashigimoro-juridike

•për jashtëkontestimore dhe trashigimore

•në konteste tregtare ku të dy palët janë persona juridikë ose organe shtetërore,si dhe       konteste nga të drejta të autorit dhe të drejta të ngjajshme dhe të drejta nga pronësia industriale

•udhëhiqet regjistër gjyqësor për parti politike

•në procedurën për falimentim dhe likuidim

•në konteste për vërtetim dhe sigurim për përmbarim të dhunshëm dhe

•për konteste të personave juridik vendor dhe të huaj të cilat rrjedhin nga  marrëdhëniet e tyre të ndërsjellta ekonomike,gjegjësisht marëdhëniet tregtare

•për çështje tjera të përcaktuara me ligj.

 

Historiku
Struktura e ndërtesës së gjykatës

Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_