Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: РО-124/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  19.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-521/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  19.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1040/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1039/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 08:50
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1038/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 08:55
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1037/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-108/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-179/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-9/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1036/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-778/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-782/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-783/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-1/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-21/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-3/19

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-112/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-52/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:35
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-367/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-366/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  19

  Предмет: МАЛВТС-33/2018

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  19.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-364/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-363/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 09:55
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-362/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-2/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ВПП-5/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ТС-14/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-361/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 10:05
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-О-360/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-50/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-49/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-М-51/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  19.02.2019, во 10:25
 • Февруари
  19

  Предмет: К-491/18

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ТС1-8/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-10/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  19.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-130/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  19

  Предмет: П2-5/19

  Судија Марија Ѓоргиева, Судница Судница 13
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-59/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-106/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  20.02.2019, во 04:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-42/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП2-5/19

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  20.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-74/18

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П2-120/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-436/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВТС-26/2018

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  20.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВТС-27/2018

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  20.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  20

  Предмет: ВПП2-35/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  20.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: К-37/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: МАЛВП-128/2018

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: К-514/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-3/19

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  20.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-62/18

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  20

  Предмет: РО-117/18

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  20.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-107/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  21.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-29/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-28/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 08:50
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-27/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 08:55
 • Февруари
  21

  Предмет: К-39/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-173/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-368/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-8/2019

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-26/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-25/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-О-24/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-1032/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-1031/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-1033/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-1026/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-100/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-1027/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:35
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-1028/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-1029/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-1030/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-4/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:55
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-24/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-5/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: К-47/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-6/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 10:05
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-7/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-217/18

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-9/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 10:15
 • Февруари
  21

  Предмет: ПРК-С-8/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  21

  Предмет: СТ-6/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП-44/18

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-63/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 11:45
 • Февруари
  21

  Предмет: К-ООА-4/19

  Судија Марина Абрашева, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-66/18

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 12:15
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-2/19

  Судија Лорета Абрашева, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  21

  Предмет: O1-1/19

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ТС1-1/19

  Судија Петранка Ташева, Судница Судница 4
  21.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-45/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  22.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-74/18

  Судија Лидија Аризанова, Судница Судница 10
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-517/18

  Судија Цона Каламерникова, Судница Судница 1
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П2-173/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-212/18

  Судија Ратка Муканова, Судница Судница 13
  22.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П1-93/18

  Судија Василка Василева, Судница Судница 4
  22.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-110/18

  Судија Татјана Малинова, Судница Судница 8
  22.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-44/19

  Судија Ѓорѓи Маневски, Судница Судница 7
  22.02.2019, во 10:30