Оглас за вработувања на определено време [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Оглас за вработувања на определено време

Известувања, Новости, Соопштенија за јавност  |  27.2.2023
Врз основа на чл.18 ст.1 ал.2 и ст.6 од Законот за судска служба а в.в.чл.22 и чл.23 од Законот за работни односи, Претседателот на Основен суд Свети Николе објавува: ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2023 За вработување на судски службеници на определено време до 31.12.2023 година за следните работни места: 1. Самостоен судски референт – извршител во писарница, категорија Г, Г1 прво ниво, 2 (двајца) извршители Посебни услови - потребни стручни кавалификации и компетенции: - најмалку вишо или средно образование од соодветна област - најмалку три години работно искуство во струката -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ (англиски, француски, германски). Платата на судскиот службеник ќе изнесува 22.097,00 денари 2. Судски референт - дактилограф, категорија Г, Г3 трето ниво, 2 (двајца)- извршители Посебни услови - потребни стручни кавалификации и компетенции: - најмалку вишо или средно образование - најмалку една година работно искуство во струката -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ (англиски, француски, германски). Платата на судскиот службеник ќе изнесува 19.847,00 денари 3. Помлад судски референт - доставувач, категорија Г, Г4 четврто ниво, 1 (еден)- извршител Посебни услови -потребни стручни кавалификации и компетенции: - најмалку вишо или средно образование - со или без работно искуство во струката - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ (англиски, француски, германски). Платата на судскиот службеник ќе изнесува 18.501,00 денари 3.Покрај посебните услови, кандидатите за секое од работните места потребно е да ги исполнуваат и следните општи услови: - да е државјанин на Република Северна Македонија - активно да го користи македонскиот јазик, - да е полнолетен - да има општа здравствена способност за работното место - со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност 4.Останати права и обврски за секое од работните места Работни часа : 40 неделно Работни денови : од понеделник до петок Работно време : од 07,30 до 15.30 часот Дневна пауза : од 11.00 до 11.30 часот Пријавата за вработување може да се подигне од приемна писарница во судот или од веб-страна на судот. Пополнетата пријава со докази за исполнување на општите и посебни услови во оригинал или копија заверена на нотар, се доставуваат преку приемната писарница во судот или по пошта на адреса: Основен суд Свети Николе ул.23-ти Октомври бр.59 Свети Николе, со назнака „за јавен оглас бр.1/2023“. Рокот за пријавување е 3 работни дена по денот на последното објавување во дневните весници (без да се смета денот на објавување). Ненавремена, нецелосна, неуредно пoполнета пријава, или пријава во која се внесени лажни податоци, нема да се разгледува. Изборот ќе се изврши најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот за пријавување. ОСНОВЕН СУД СВЕТИ НИКОЛЕ

 

 

Врз основа на чл.18 ст.1 ал.2 и ст.6 од Законот за судска служба а в.в.чл.22 и чл.23 од Законот за работни односи, Претседателот на Основен суд Свети Николе објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2023

 

За вработување на судски службеници на определено време до 31.12.2023 година за следните работни места:

1. Самостоен судски референт – извршител во писарница, категорија Г, Г1 прво ниво, 2 (двајца) извршители

Посебни услови - потребни стручни кавалификации и компетенции:

- најмалку вишо или средно образование од соодветна област

- најмалку три години работно искуство во струката

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ (англиски, француски, германски).

Платата на судскиот службеник ќе изнесува 22.097,00 денари

2. Судски референт - дактилограф, категорија Г, Г3 трето ниво, 2 (двајца)- извршители

Посебни услови - потребни стручни кавалификации и компетенции:

- најмалку вишо или средно образование

- најмалку една година работно искуство во струката

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ (англиски, француски, германски).

Платата на судскиот службеник ќе изнесува 19.847,00 денари

 

3. Помлад судски референт - доставувач, категорија Г, Г4 четврто ниво, 1 (еден)- извршител

Посебни услови -потребни стручни кавалификации и компетенции:

- најмалку вишо или средно образование

- со или без работно искуство во струката

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ (англиски, француски, германски).

Платата на судскиот службеник ќе изнесува 18.501,00 денари

 

3.Покрај посебните услови, кандидатите за секое од работните места потребно е да ги исполнуваат и следните општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија

- активно да го користи македонскиот јазик,

- да е полнолетен

- да има општа здравствена способност за работното место

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

 

4.Останати права и обврски за секое од работните места

Работни часа : 40 неделно

Работни денови : од понеделник до петок

Работно време : од 07,30 до 15.30 часот

Дневна пауза : од 11.00 до 11.30 часот

 

Пријавата за вработување може да се подигне од приемна писарница во судот или од веб-страна на судот.

Пополнетата пријава со докази за исполнување на општите и посебни услови во оригинал или копија заверена на нотар, се доставуваат преку приемната писарница во судот или по пошта на адреса: Основен суд Свети Николе ул.23-ти Октомври бр.59 Свети Николе, со назнака „за јавен оглас бр.1/2023“.

Рокот за пријавување е 3 работни дена по денот на последното објавување во дневните весници (без да се смета денот на објавување).

Ненавремена, нецелосна, неуредно пoполнета пријава, или пријава во која се внесени лажни податоци, нема да се разгледува.

Изборот ќе се изврши најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот за пријавување.

 

ОСНОВЕН СУД СВЕТИ НИКОЛЕ

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_