Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  19

  Предмет: КМ-23/18

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-807/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-357/18

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-402/18

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-799/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  19.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-773/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-419/18

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-538/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 6/2
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-465/15

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П5-5/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-334/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-415/18

  Судија Садула Изаири, Судница Соба 2/1
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-38/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-308/17

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-488/16

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-197/18

  Судија Драган Геровски, Судница Соба 3
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-620/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 7/2
  19.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: К-555/16

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-52/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-185/16

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-188/17

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-191/18

  Судија Садула Изаири, Судница Соба 17
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-278/17

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: МАЛВП-140/2018

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 6/2
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП1-61/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П4-108/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 6/2
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-182/12

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 8/2
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-341/18

  Судија Назиф Илијази, Судница Соба 2/1
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-576/16

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  19.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-226/17

  Судија Садула Изаири, Судница Судница 2/1
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-782/15

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-313/18

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  19.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-458/18

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  19.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-329/18

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: П1-268/17

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-135/17

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-231/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  19.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-289/18

  Судија Јордан Велковски, Судница Судница 5/2
  19.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2260/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-452/18

  Судија Садула Изаири, Судница Соба 2/1
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС1-17/17

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Судница 1/1
  20.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2261/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2267/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2272/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 09:46
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2278/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 09:47
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2271/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2273/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 09:56
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2277/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 09:58
 • Ноември
  20

  Предмет: К-91/18

  Судија Садула Изаири, Судница Соба 2/1
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1762/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-718/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 6/2
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1582/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП-689/16

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-295/18

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-449/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1674/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1728/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1666/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1652/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП2-307/18

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-263/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-198/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1740/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2294/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 10:04
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2286/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 431
  20.11.2018, во 10:05
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-210/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 10:13
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2289/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-2291/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 10:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-212/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 10:23
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-187/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-126/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-131/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-144/2018

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 6/2
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-654/18

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  20.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-203/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 10:34
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-205/18

  Судија Лидија Илиевска, Судница Соба 43
  20.11.2018, во 10:40
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1810/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1439/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-479/18

  Судија Амди Мифтари, Судница Соба 6/2
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1677/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-144/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1819/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-688/18

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1353/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1251/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-487/18

  Судија Садула Изаири, Судница Соба 2/1
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1849/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-67/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-200/18

  Судија Бетим Јахја, Судница Судница 5
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-68/18

  Судија Славица Тоиќ, Судница Судница 7/2
  20.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ЗАВ-4/18

  Судија Душанка Мерџановска, Судница Соба 11
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-689/18

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-13/17

  Судија Јасмина Лазаровска, Судница Соба 1/1
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП2-466/18

  Судија Иљир Реџепи, Судница Судница 4/1
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-689/18

  Судија Абдула Азари, Судница Соба 3/1
  20.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1614/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-1509/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-291/18

  Судија Верка Костовска, Судница Соба 8
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-147/2018

  Судија Томислав Бошковски, Судница Соба 6/2
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-О-69/18

  Судија Василка Маринковиќ, Судница Судница 7
  20.11.2018, во 12:00