Одлука за избор по интерен оглас бр.1/22 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Одлука за избор по интерен оглас бр.1/22

Новости  |  18.10.2022
  ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС 
   СУ-07.бр.49/22-10
     17.10.2022 год.
          В Е Л Е С
 

 

     Судскиот администратор на Основен суд Велес Сузана Варналиева, врз основа на чл.43 ст.1 од Законот за судска служба (Сл.весник бр.43/14) по спроведената постапка по Интерен оглас бр.1/22, за унапредување на судски службеници за работно место Виш судски соработник, 2 (два) извршители, по доставениот Предлог-одлука за избор  на кандидат за унапредување СУ-04.бр.99/22-3 од 07.10.2022 година, на ден 17.10.2022 година, ја донесе следната:

 

О  Д  Л  У  К  А
 
 
     За работно место Виш судски соработник категорија „В“ ниво „В2“, 2 (два) извршители,  се избираат кандидатите:
   
       ДРАГАНЧО РИЗОВ 
       АНА ВЕСОВА

      По конечноста на одлуката ќе се донесе решение за унапредување. 

 
О б р а з л о ж е н и е
 
    Од страна на Основен суд Велес на веб страната на судот на ден 16.09.2022 год. објавен е Интерен оглас бр.1/22, за унапредување на судски службеници, за работно место Виш судски соработник, 2 (два) извршители. 
 
     Од страна на Комисијата за селекција за унапредување согласно чл.5 ст.10 од  Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас доставена е Конечна ранг листа и Предлог-одлука за избор на кандидат за унапредување СУ-04.бр.99/22-3 од 07.10.2022 год. 
 
     Врз основа на конечната ранг листа по Интерниот оглас, кандидатот Драганчо Ризов освоил 29,85 бода,  кандидатот Ана Ваесова освоила 29,35 бода кандидатот Лидија Глигоровска Илиевска освоила 29,18 бода и кандидатот Валентина Данаилова освоила 28,68 бода. Со Предлог-одлука за избор  на кандидат за унапредување, Комисијата за селекција за унапредување за работно место Виш судски соработник ги предложи кандидатите Драганчо Ризов и Ана Весова како најдобро рангирани кандидати на ранг листата.
 
     Судскиот администратор имајќи ја предвид Предлогот-одлуката СУ-04.бр.99/22-3 од 07.10.2022 година од Комисијата за селекција за унапредување, за работното место Виш судски соработник категорија „В“ ниво „В2“, 2 (два) извршители, ги избра кандидатите  Драганчо Ризов и Ана Весова. 
 
     Поради наведеното, согласно чл.43 ст.1 од Законот за судска служба, следуваше да се одлучи како во изреката на одлуката.
Судски администратор
Сузана Варналиева
 
 
ПРАВНА ПОУКА:
       Против оваа одлука незадоволниот судски службеник има право на жалба  во  рок од 8 дена од приемот на писменото известување за извршен избор,преку Основен суд Велес, до Советот на судска служба.
 
 

 

 

ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС 
   СУ-07.бр.49/22-11
     17.10.2022 год.
          В Е Л Е С
 

 

     Судскиот администратор на Основен суд Велес Сузана Варналиева, врз основа на чл.43 ст.1 од Законот за судска служба (Сл.весник бр.43/14) по спроведената постапка по Интерен оглас бр.1/22, за унапредување на судски службеник, за работно место Самостоен судски референт-водител на писарница, 1 (еден) извршител, по доставениот Предлог-одлука за избор  на кандидат за унапредување СУ-04.бр.100/22-3 од 07.10.2022 година, на ден 17.10.2022 година, ја донесе следната:
 
 
О  Д  Л  У  К  А
 
     За работно место Самостоен судски референт-водител на писарница категорија „Г“, ниво „Г1“, 1 (еден) извршител,  се избира кандидатот:
 
             ПЕТАР ПЕРЧИНКОВ
 
     За избраниот кандидат ќе се донесе решение за унапредување. 
 
 
О б р а з л о ж е н и е
 
     Од страна на Основен суд Велес на веб страната на судот на ден 16.09.2022 год. објавен е Интерен оглас бр.1/22, за унапредување на судски службеник, за работно место Самостоен судски референт-водител на писарница, 1 (еден) извршител. 
 
     Од страна на Комисијата за селекција за унапредување согласно чл.6 ст.4 од  Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас доставена е Предлог-одлука за избор  на кандидат за унапредување СУ-04.бр.100/22-3 од 07.10.2022 год. 
 
     Со Предлог-одлука за избор  на кандидат за унапредување, Комисијата за селекција за унапредување го предложи кандидатот Петар Перчинков како единствен рангиран кандидат на ранг листата.
 
     Судскиот администратор имајќи го во предвид Предлогот на Комисијата за селекција за унапредување СУ-04.бр.100/22-3 од 07.10.2022 година, за работното место Самостоен судски референт-водител на писарница, категорија „Г“, ниво „Г1“, го избра кандидатот Петар Перчинков. 
 
     Поради наведеното, согласно чл.43 ст.1 од Законот за судска служба, следуваше да се одлучи како во изреката на одлуката.
 
Судски администратор
Сузана Варналиева
 

 

ПРАВНА ПОУКА:
     Против оваа одлука дозволена е жалба до Советот на судска служба.

 

 

 

 

 ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС 
   СУ-07.бр.49/22-12
     17.10.2022 год.
          В Е Л Е С
 

 

      Судскиот администратор на Основен суд Велес Сузана Варналиева, врз основа на чл.43 ст.1 од Законот за судска служба (Сл.весник бр.43/14) по спроведената постапка по Интерен оглас бр.1/22, за унапредување на судски службеник, за работно место Судски референт-дактилограф, 1 (еден) извршител, по доставениот Предлог-одлука за избор  на кандидат за унапредување СУ-04.бр.101/22-3 од 07.10.2022 година, на ден 17.10.2022 година, ја донесе следната:
 
 
О  Д  Л  У  К  А
 
    За работно место Судски референт-дактилограф, категорија „Г“, ниво „Г3“, 1 (еден) извршител,  се избира кандидатот:
 
             МАРИКА ЈОРДЕВА
 
       За избраниот кандидат ќе се донесе решение за унапредување. 
 
 
О б р а з л о ж е н и е
 
     Од страна на Основен суд Велес на веб страната на судот на ден 16.09.2022 год. објавен е Интерен оглас бр.1/22, за унапредување на судски службеник, за работно место Судски референт-дактилограф, 1 (еден) извршител. 
 
     Од страна на Комисијата за селекција за унапредување согласно чл.6 ст.4 од  Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас доставена е Предлог-одлука за избор  на кандидат за унапредување СУ-04.бр.101/22-3 од 07.10.2022 год. 
 
     Со Предлог-одлука за избор  на кандидат за унапредување, Комисијата за селекција за унапредување го предложи кандидатот Марика Јордева како единствен рангиран кандидат на ранг листата.
 
    Судскиот администратор имајќи го во предвид Предлогот на Комисијата за селекција за унапредување СУ-04.бр.101/22-3 од 07.10.2022 година, за работното место Судски референт-дактилограф, категорија „Г“, ниво „Г3“, го избра кандидатот Марика Јордева. 
 
    Поради наведеното, согласно чл.43 ст.1 од Законот за судска служба, следуваше да се одлучи како во изреката на одлуката.
 
                                    Судски администратор
                                    Сузана Варналиева

 

 
ПРАВНА ПОУКА:
     Против оваа одлука дозволена е жалба до Советот на судска служба.
   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_