Јавен оглас бр.2/23 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Јавен оглас бр.2/23

Новости  |  08.11.2023
   Врз основа на чл.17 став 1, чл.20 став 1 алинеја 1 и чл.25 од Законот за судска служба (Службен весник на РСМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 198/18, 248/18, 235/22), член 2 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција на испитите, проверка на веродостојноста на докази и интервјуто, како и на начинот на нивно бодување и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници (Сл.весник на РСМ бр.236/18) и чл.24 од Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Основен суд Велес СУ-04 бр.2/19 од 04.01.2019 година, Основен суд Велес објавува: 
 
       ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/23
 
За вработување на судски службеник на неопределено време за следното работно место:
 
  1. Советник - информатичар Категорија В, ниво В1, шифра на работно место СУД0101В01003.......................1 (еден) извршител 
 
   Посебни услови -потребни стручни квалификации и компетенции: 
   - стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од областа на информатиката
   - најмалку 3 години работно искуство во струката 
   - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски) и
   - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 
    Основната плата за работното место изнесува 38.504,00 денари.
 
   Покрај посебните услови, кандидатите за работното место потребно е да ги исполнуваат и следните општи услови: 
    - да е државјанин на Република Северна Македонија
    - активно да го користи македонскиот јазик
    - да е полнолетен
    - да има општа здравствена способност
    - со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.
 
   4.Останати права и обврски за секое од работните места
      Работни часа : 40 неделно
      Работни денови : од понеделник до петок
      Работно време : од 07.30 до 15.30 часот 
      Дневна пауза : од 11.00 до 11.30 часот
 
   Пријавата за вработувањe може да се подигнe на приемна писарница во судот или на веб-страната на судот: www.osveles.mk 
   Пополнетата пријава заедно со доказите за исполнување на општите и посебните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар може да се достават преку приемна писарница на судот или по пошта на адреса: Основен суд Велес, ул.„8-ми Септември“ бр.53 Велес со назнака “За јавен оглас бр.2/23“.
  Рокот за поднесување на пријавата изнесува 15 (петнаесет) дена сметано од денот на последното објавување на огласот во дневните весници (денот на објавување на огласот не се смета).
   Кандидатите кои внеле лажни податоци во пријавата се дисквалификуваат од натамошна постапка.
  Времето и датумот на одржување на административната селекција, испитот и интервјуто ќе бидат објавени на веб страната на Основен суд Велес.

 

  ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС
   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_