Членови на Судски Совет на РСМ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Членови на Судски Совет на РМ

Членовите на Советот во вршењето на функцијата член на Советот се еднакви во правата и обврските.

Член на Советот ги има следниве права, обврски и одговорности:

  •     учествува во работата и во одлучувањето на Советот;
  •     дава иницијативи, предлози и мислења по прашања од надлежност на Советот;
  •     учествува во работата на работните тела на Советот во кој е избран;
  •     по заклучок на Советот остварува увид во работата на судија и презема други дејствија и за тоа му поднесува извештај на Советот;
  •     одговорен е за повреда на Уставот и закон во врска со вршење на функцијата во Советот и
  •     врши и други работи определени со овој закон.

Престанок на мандат на член на Советот

На член на Советот му престанува мандатот:
•        со истекот на времето за кое е избран;
•        по негово барање;
•        ако е разрешен од судиската функција согласно со закон;
•        ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело злоупотреба на службена должност и     овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци што го прави недостоен за вршење на функцијата член на Советот;
•        ако на член на Советот му се утврди трајна неспособност за вршење на функцијата и
•        ако е избран на друга јавна функција или професија.

 

 

 Весна Дамева

 Весна Дамева

Име и презиме :
Весна Дамева
Година на избор:
12.12.2019
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирала на 18.04.2002 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје. Правосуден испит положила на 18.10.2004 година. Магистрант е по кривично право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје.

Работно искуство:

Целото работно искуство го има стекнато во Основен кривичен суд Скопје (претходно Основен суд Скопје 1 Скопје), каде е вработена од 10 месец 2002 година најпрво како приправник, а потоа како стручен соработник. Во текот на својата работа била распоредувана во повеќе одделенија на судот, а одреден период била и стручен соработник на претседателот на судот, овластено лице за постапување по претставки и поплаки и овластено лице за посредување со информации од јавен карактер.


Обуки и тренинзи:
Во текот на работењето, континуирано го надградувала своето знаење преку учество и посета на стручни обуки и  тренинзи од различни области меѓу кои и дел oрганизирани во соработка со ОБСЕ и ОПДАТ, со проектот CARDS 2004, со проект финансиран од ЕУ, Европската комисија преку TAIEX и други, а активно учество земала и на сесии органзирани за измени на закони, како КЗ, ЗКП, Закон за судска служба.

На ден 12.12.2019 година е избрана за член на Судскиот совет на Република Северна Македонија, а функцијата започна да ја обавува на 27.12.2019 година.

 

 Миљазим Мустафа

 Миљазим Мустафа

Име и презиме :
Миљазим Мустафа
Година на избор:
09.07.2019
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал во 2004 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје.
Има магистрирано на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје и стекнато звање магистер по европски студии за интеграција.

Работно искуство:


На 01.02.2005 година е вработен во Владата на Република Македонија.
Од 16.07.2005 до 31.07.2010 година работел во Министерство за одбрана – Сектор за персонални и правни работи.
Од 01.08.2010 до 14.07.2014 година работел во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор при Владата на Република Македонија во својство на државен советник за спроведување на Рамковниот договор.
Од 15.07.2014 до 08.07.2019 година работел во Министерство за правда како државен советник во неколку области, како Европска унија, управно законодавство и меѓународна правна помош.
Од 09.07.2019 е избран како член на Судскитот совет на Република Северна Македонија по предлог на претседателот на државата.
Има положено правосуден, нотарски и медијаторски испит.

Статусна позиција:

Член на Судскиот совет на Република Северна Македонија.
 

 Лорета Горгиева

 Лорета Горгиева

Име и презиме :
Лорета Горгиева
Година на избор:
18.12.2018
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирала на 30.06.1993 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје, а правосудниот испит го положила на 20.10.1999 година.

Работно искуство:

На 07.2.2006 година е избрана за судија во Основен суд Струмица,  каде до 2018 година работеше како судија во кривичното одделение.
Од 2010-2014 година е претседател на Подружницата на Здружението на судии на РМ за ОС Струмица.
Во 2012 година работи како дел од работната група на Проект ЗСРМ со подршка Одделот за владеење на правото при Мисијата на ОБСЕ во Скопје
На ден   18.12.2018 година е избрана за член на Судски совет на РМ.

 

 Зоран Теофиловски

 Зоран Теофиловски

Име и презиме :
Зоран Теофиловски
Година на избор:
18.12.2018
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал во 1982  година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје, а правосудниот испит го положил во 1985 година.

Работно искуство:

Работно искуство:
Во 1985 година е избран за судија на Општински суд за прекршоци во Тетово каде што работи до 1993 година.
Од 1993-2011 година работи како адвокат.
Во 2001 година од страна на Собранието на Република Македонија е избран и именуван за Заменик Министер за правда на РМ.
Од 2002-2007 година работи како адвокат.
Од 2007-2018 година работи како судија во Апелациониот суд во Гостивар.
На ден   18.12.2018 година е избран за член на Судски совет на РМ.

 

 Мирсад Суроји

 Мирсад Суроји

Име и презиме :
Мирсад Суроји
Година на избор:
18.12.2018
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал во 2004 година на Правен факултет – Државен Универзитет во Тетово, а правосудниот испит го положил во 2008 година.

Работно искуство:

Од 2005-2007 година работи како приправник во Основен суд Куманово.
Од 2007-2009 година работи во Општина Куманово – Сектор за даноци и такси – Одделение за утврдување и наплата на данок на промет на наследство и подарок како член на Комисијата.
Од 2009-2012 година работи како судски соработник во Основен суд Куманово.
Во декември 2012 година е избран за судија во Основен суд Куманово – кривичар.
Преку Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ ги има поминато обуките за стручно усовршување во областа во која работи.
На ден   18.12.2018 година е избран за член на Судски совет на РМ.

 

 Киро Здравев

 Киро Здравев

Име и презиме :
Киро Здравев
Година на избор:
18.12.2018
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал во 1981 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје, а правосудниот испит го положил во 1982 година.

Работно искуство:

Во 1983 година е избран за судија во Општинскиот суд во Штип – граѓански оддел.
Во 1988 година е избран за претседател на Општински суд Штип – кривичен оддел.
Во 1996 година е избран за судија во Апелациониот суд Штип – граѓански оддел.
Во 2004 година е избран за судија во Врховниот суд на Република Македонија каде е распореден во Одделот за управни спорови и како дополнителен член во советот за граѓански дела.
Како судија на Врховниот суд на Република Македонија бил претседател на Одделот за граѓански дела и претседател на совет во овој оддел.
Во 1993 година е член на Иницијативниот одбор за основање на Здружението на судиите на Република Македонија
Од 1994-2002 година е член на Управниот одбор на ЗСРМ.
Со основање на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ е ангажиран како едукатор за почетна и континуирана едукација .
Член е на повеќе комисии за измена и дополнување на закони и за изработка на Граѓанскиот законик на Република Македонија.
Во 2001 година со членовите на Одборот на Центарот за едукација бил на студиски престој во Националниот судиски  колеџ во Рино (Невада) и во Вашингтон (САД).
Има објавено повеќе трудови.
Преку Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ ги има поминато обуките за стручно усовршување во областа во која работи.

На ден 18.12.2018 година е избран за член на Судски сoвет на РМ.

На ден 25.04.2019 година е избран за претседател на Судски совет на Република Северна Македонија, која функција започна да ја обавува од 27.04.2019 година.

 Гордана Спиреска

 Гордана Спиреска

Име и презиме :
Гордана Спиреска
Година на избор:
18.12.2018
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирала во 1982 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје, а правосудниот испит го положила во 1984 година.

Работно искуство:

Во 1987 година е избрана за судија во Основен суд Скопје 1 Скопје.
Од 1987-1996 година работи како судија во Основен суд Скопје 1 Скопје во граѓански оддел.
1997-2016 година работи како судија во Основен суд Скопје 1 Скопје во кривичен оддел
Во 2016 година е избрана за претседател на Одделението за кривично – полнолетни.
Во 2007 година е избрана за едукатор во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„.
Во 2013 година била на студиски престој во Сиетел Вашингтон (САД) организирано од страна на Амбасадата на САД во Македонија.
Преку Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ ги има поминато обуките за стручно усовршување во областа во која работи.
На ден   18.12.2018 година е избрана за член на Судски совет на РМ.

 

 Сашко Георгиев

 Сашко Георгиев

Име и презиме :
Сашко Георгиев
Година на избор:
11.09.2018
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломиран на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 07.05.1997 година.

Правосудниот испит го положил во 2000 година.

Работно искуство:

Од 2001-2008 година вработен како адвокат во адвокатска канцеларија во Штип.

На 07.02.2008 година избран за судија во Основен суд Штип, каде до 2 018 година работеше како судија-кривичар.

Во периодот од 2014-2016 година е член на Управен одбор на Здружение на судии на Република Македонија, по што во 2017 година е избран за претседател на Здружението на судии на подружницата во Основен суд Штип.

Од 2014 година е активен едукатор-предавач од кривична материја во Академијата за судии и обвинители на Република Македонија.

Од 2015 година е предавач во ОБСЕ на тема „Криминал од омраза“.

На ден 11.09.2018 година е избран за член на Судски совет на РМ.
 

 Владе Богданоски

 Владе Богданоски

Име и презиме :
Владе Богданоски
Година на избор:
13.10.2016
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1984 година.
Правосудниот испит го положил во 1993 година.

Работно искуство:

- 1985 - 1993 година - Правник во Текстилна фабрика Готекс Гостивар;
- 1993 - 2006 година - Адвокат во Гостивар;
- 2006 - 2008 година - Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Скопје;
- 2008 - 2011 година  - Државен правобранител за подрачје Скопје;
- на 20.09.2011 година повторно избран за Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат.
 
Со Одлука на Собрание на Република Македонија на 13.10.2016 година е избран за член на Судскиот совет на Република Македонија.
 
Статусна позиција:
Член на Судски совет на Република Македонија.
 

 Зоран Караџовски

 Зоран Караџовски

Име и презиме :
Зоран Караџовски
Година на избор:
26.08.2014
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје на 24.09.1992 година.  
 
Правосудниот испит го положил во 1999 година.

Работно искуство:

Од 1997 до 2008 година – Советник во Вишо јавно обвинителство Битола.
 
Во 2008 година избран е за судија на Основен суд Битола, каде работи до 2013 година.
 
На 15.08.2013 година е избран за судија на Апелациониот суд Битола, каде ја обавува функцијата судија до 26.08.2014 година.
 
На 26.08.2014 година е избран за член на Судски совет на Република Македонија од редот на судиите од Апелационо подрачје Битола.
На 26.04.2016 година е избран за претседател на Судски совет на Република Македонија, која функција ја обавува до истекот на мандатот, до 26.04.2019 година.

Од 27.04.2019 година ја обавува функцијата член на Судски совет на Република Северна Македонија.

 

Прва<1>Последна