Членови на Судски Совет на РСМ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Членови на Судски Совет на РМ

Членовите на Советот во вршењето на функцијата член на Советот се еднакви во правата и обврските.

Член на Советот ги има следниве права, обврски и одговорности:

 •     учествува во работата и во одлучувањето на Советот;
 •     дава иницијативи, предлози и мислења по прашања од надлежност на Советот;
 •     учествува во работата на работните тела на Советот во кој е избран;
 •     по заклучок на Советот остварува увид во работата на судија и презема други дејствија и за тоа му поднесува извештај на Советот;
 •     одговорен е за повреда на Уставот и закон во врска со вршење на функцијата во Советот и
 •     врши и други работи определени со овој закон.

Престанок на мандат на член на Советот

На член на Советот му престанува мандатот:
•        со истекот на времето за кое е избран;
•        по негово барање;
•        ако е разрешен од судиската функција согласно со закон;
•        ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело злоупотреба на службена должност и     овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци што го прави недостоен за вршење на функцијата член на Советот;
•        ако на член на Советот му се утврди трајна неспособност за вршење на функцијата и
•        ако е избран на друга јавна функција или професија.

 

 

 Весна Дамева

 Весна Дамева

Име и презиме :
Весна Дамева
Година на избор:
12.12.2019
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирала на 18.04.2002 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. Правосуден испит положила на 18.10.2004 година. Магистрант е по кривично право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.

Работно искуство:

Целото работно искуство го има стекнато во Основен кривичен суд Скопје (претходно Основен суд Скопје 1 Скопје), каде е вработена од Октомври 2002 година, најпрво како приправник, а потоа како стручен соработник. Во текот на својата работа била распоредувана во повеќе одделенија на судот, а одреден период била и стручен соработник на претседателот на судот, овластено лице за постапување по претставки и поплаки и овластено лице за посредување со информации од јавен карактер.

Обуки и тренинзи:
Во текот на работењето, континуирано го надградувала своето знаење преку учество и посета на стручни обуки и  тренинзи од различни области меѓу кои и дел oрганизирани во соработка со ОБСЕ и ОПДАТ, со проектот CARDS 2004, со проект финансиран од ЕУ, Европската комисија преку TAIEX и други, а активно учество земала и на сесии организирани за измени на закони, како КЗ, ЗКП, Закон за судска служба.


На ден 12.12.2019 година е избрана за член на Судскиот совет на Република Северна Македонија по предлог на претседателот на државата, а функцијата започна да ја обавува на 27.12.2019 година.

На ден 5.12.2022 година е избрана за претседател на Судски совет на РСМ.
 
Статусна позиција:
Претседател на Судски совет на Република Северна Македонија.

 

 Ивица Николовски

 Ивица Николовски

Име и презиме :
Ивица Николовски
Година на избор:
15.09.2022
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1997 година.
Правосудниот испит го положил во 2000 година.
Магистирал Деловно право на Универзитетот „Американ колеџ“ Скопје во 2015 година.

 

Работно искуство:

1997,  волонтер во Основен суд Тетово.
1998-2000, правник во Основен суд Тетово.
2000-2003,  стручен соработник во Основен суд Тетово.
2003-2005, советник во Министерство за правда на РСМ, Сектор за превенција на криминалот и спречување на корупција.
2005, Советник во Државна комисија за спречување на корупција, Одделение за спречување на корупција.
2006, Раководител на Оддел во Државна комисија за спречување на корупција.
2006- 2014, Судија на Основен суд Тетово-трговгски оддел-стечај.
2014, со одлука на Судскиот совет на РСМ времено упатен на извршување на судиската должност во Основен кривичен суд Скопје.
2016-2017, со одлука на Судскиот совет на РСМ времено упатен  на извршување на судиската должност  во Основен граѓански суд, распореден во граѓанскиот оддел и постапувал по предметите заведени во уписник ТС и СТ.
2017-2021, со одлука на Судскиот совет на РСМ распореден во Основниот суд Тетово во Трговскиот оддел.
2021-2022, со одлука на Судскиот совет времено упатен на извршување на судиската должност во Основниот кривичен суд Скопје.

На 15.09.2022 година избран за член на Судски совет на РСМ

Статусна позиција:
Член на Судски совет на РСМ

 

Објавени трудови и активности:

 Во текот на своето работење континуирано учестувал на многубројни семинари и работилници организирани од страна на Академијата за обука на судии и јавни обвинители, Здружение на судии, Комората за стечајни управници и сл., при што се стекнал со повеќе сертификати од трговска, граѓанска и кривична област.  


2003, Извршен семинар за правни и етички грижи во јавните агенции при Министерство за одбрана на САД.
2005, Сертификат за посетена обука за организиран криминал при Полициска академија Скопје.
2007, Сертификат на тема Етика , Раководење со предмети, Трговско право, Право на Европска Унија при Академијата за судии и јавни обвинители.
2013, Сертификат за завршена обука Предистражна постапка, Истражна постапка (Закон за Кривична постапка) при Академијата за судии и јавни обвинители.
2014, Сертификат за завршена обука главна расправа и посебни постапки.

 

 м-р Тања Чачарова-Илиевска

 м-р Тања Чачарова-Илиевска

Име и презиме :
м-р Тања Чачарова-Илиевска
Година на избор:
16.12.2021
Област на која работи судијата:

Образование:

1990 година              

 • Дипломирала на Универзитет Кирил и Методиј – Скопје на наставата од студиите на Правосудната насока на Правниот факултет во Скопје;

1993 година              

 • Положила правосудниот испит;

2018 година          

 • Завршила постипломски студии – втор циклус академски студии по деловно право на Универзитет АМЕРИКАН КОЛЕЏ Скопје, Факултет за правни науки се стекнала со стручен назив: Магистер по правни науки – деловно право.
   

Работно искуство:

Поголемиот дел од работното искуство го поминала работејќи како правораздавач, почнувајќи како адвокатски приправник од 01.10.1990 до 20.12.1993 година; како адвокатски стручен соработник од 10.02.1994 – 31.10.1994 година и од 1995 година како адвокат во самостојна адвокатска канцеларија со седиште во Скопје, запишана во Именикот на Адвокатска Комора на РМ под реден број 746. При извршување на адвокатската дејност стекнала богато искуство работејќи на предмети од областа на кривичното право, управното право и во најголем дел со предмети се од областа на граѓанското право.

Во периодот од 05.08.2017 до 30.11.2020 година работи како Посебен советник за правда во Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија. Од 01.12.2020 година, до изборот за член на Судскиот совет на Репиблика Северна Македонија (16.12.2021 година), повторно ја врши адвокатската дејност.

Објавени трудови и активности:

ОБУКИ И ТРЕНИНЗИ:

Во текот на работењето континуирано го надградувала своето знаење учествувајќи и посетувајќи обуки, семинари и тренинзи од различни правни области во соработка со Адвокатската комора на Република Северна Македонија, OSCE, АБА РОЛИ, NDI, Американска Адвокатска комора и други. Активно учествувала и во работни групи и на сесии организирани за измени на закони како Закон за медијација, Закон за општата управна постапка, Закон за малолетничката правда, имала активно учество и придонес кон независноста на собраниската служба и подготовка на Законот за изменување и дополнување на Законот за Собранието на Република Македонија.

 

Статусна позиција:

Член на Судски совет на Република Северна Македонија

 

 Павлина Црвенковска

 Павлина Црвенковска

Име и презиме :
Павлина Црвенковска
Година на избор:
16.12.2020 година
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирала на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје со положен правосуден испит.

Работно искуство:


Од 2006 година до 2020 година работела како судски советник во Апелациниот суд Скопје.

Од 2004 година до 2006 година работела како Државен советник во Влада на Република Северна Македонија.

Од 2002 година до 2004 година работела како Раководител на одделение во Министерството за одбрана на Република Северна Македонија.

Од 1998 година до 2002 година работела како адвокат.

Од 1996 година до 1998 година работела како Генерален секретар на Комора на приватен капитал на Република Северна Македонија.

Од 1992 година до 1996 година работела како соработник во адвокатска канцеларија.

Од 1990 година до 1992 година работела како приправник во Основен кривичен суд Скопје.

На ден 16.12.2020 година е избрана за член на Судски сoвет на РМ.

На ден 28.04.2021 година е избрана за претседател на Судски совет на Република Северна Македонија.

Статусна позиција:

Член на Судскиот совет на Република Северна Македонија.

 м-р Миљазим Мустафа

 м-р Миљазим Мустафа

Име и презиме :
м-р Миљазим Мустафа
Година на избор:
09.07.2019
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал во 2004 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.
Има магистрирано на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и стекнато звање Магистер по европски студии за интеграција.

Работно искуство:

На 01.02.2005 година е вработен во Владата на Република Македонија.

Од 16.07.2005 до 31.07.2010 година работел во Министерство за одбрана – Сектор за персонални и правни работи.

Од 01.08.2010 до 14.07.2014 година работел во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор при Владата на Република Македонија во својство на државен советник за спроведување на Рамковниот договор.

Од 15.07.2014 до 08.07.2019 година работел во Министерство за правда како државен советник во неколку области, како Европска унија, управно законодавство и меѓународна правна помош.

Од 09.07.2019 е избран како член на Судскиот совет на Република Северна Македонија по предлог на претседателот на државата.

Има положено правосуден, нотарски и медијаторски испит.

На 22.10.2019 година е избран за заменик претседател на Судски совет на Република Северна Македонија

Статусна позиција:
Член на Судски совет на Република Северна Македонија.

Објавени трудови и активности:

Има пишувано и објавено десетици научни трудови и тоа:

 • Дисциплинските постапки и постапките за утврдување на одговорност на судија и претседател на суд, според новиот Закон за Судски совет“ (Научно списание Правник)
 • „Потребата за измени и дополнување на изборната регулатива и создавање на претпоставките за непречено остварвуање на правото на глас за сите лица кои не се во можност да гласат во изборните места (категориите на бездомници, лицата во здраствените установи, заводите за рехабилитација, старечки домови и тн)“
 • Медијацијата во Република Македонија
 • Улогата на правните вредности во создавањето на европската цивилизација
 • Годишните планови на Република Македонија за членство во НАТО
 • Екстерните акции на ЕУ и Блискиот Исток
 • Членството на РМ во ЕУ и демократскиот дефицит
 • Ситуација со мигрантите во контекст на човековите права – Македонија како дестинација;
 • Македонија во безбедносните предизвици – улогата на религиозниот фактор
 • Мигрантите наспроти човековите права (Центрум 1)
 • Криумчарање на мигрантите и трговија со луѓе како кривични дела во пораст – статистики и анализи на лицата кои издржуваат казна затвор во Казнено поправните домови во Република Македонија

Други вештини и способности:

 • Учесник и организатор на десетици активности како конференции, симпозиуми, дебати и слично.
 • Член на Советот за ИКТ во правосудството; (2021 – во тек)
 • Арбитер во Спортско Арбитражниот Суд на Македонскиот Олимписки Комитет; (2021 – во тек)
 • Член на редакциски одбор на Меѓународното научното списание „Центрум“
 • Член во Работна Група  на Регионалниот Совет За Соработка (2014-2018 година);
 • Член во Регионалната Работната група за промоција и развој на Арбитража (ГИЗ – Германско друштво за меѓународна соработка)
 • Член во Советот за реформи на правосудниост систем во РМ; (2017-2018)
 • Член на работната група за изготвување на стратегија за реформи во правосудниот сектор (2017-2022);
 • Претседател и член во десетици работни групи за донесување, измена и дополнување на закони и други подзаконски акти;
 • Член на Управниот одбор на Комората на медијаторите на Република Македонија;
 • Одговорно лица за имплементација на проектот „Сузбивање на сериозен криминал во Западен Балкан“  во делот правда и меѓународна соработка (ИПА – 2017-2019)
 • Одговорно лица за спроведување на проектот  „Ефикасност, Отчетност и Регионална Соработка“ – МАТРА (2020 –2023);
 • Раководител на Работната група од Министерство за правда за Поглавје 24 – Правда и Внатрешни работи (2018-2019);
 • Член на Комисијата за приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинители (2015-2018)
 • Член на Советот за соработка со Невладин сектор во рамките на Владата на Република Северна Македонија – (2018-2019);
 • Член на раководни позиции во невладини организации од домен на човековите права, меѓународното право, медијација, арбитража и слично;
 • Лиценциран Медијатор;
 • Лиценциран судски преведувач од Албански и Англиски на Македонски Јазик (и обратно)
 • Профсионален преведувач на правна литература;
 • Менаџирање со проекти, лидерство, анализи, комуникација, медијаторство, презентација, работа во тимови, работа под притисок;
 • Експерт по истражување и измерување на јавното мислење (реализација на анкети и други опшстевени истражувања)
 • Положен правосуден испит
 • Положен нотарски испит
 • Положен медијаторски испит
 • Почесен член на Комората на Медијаторите

Јазици:

 • Албански јазик (мајчин јазик)
 • Македонски јазик
 • Англиски јазик (Ц)
 • Италијански јазик (Б2)
 • Француски јазик (Б1)

 Ханиф Зендели

 Ханиф Зендели

Име и презиме :
Ханиф Зендели
Година на избор:
22.01.2020
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал на Правен факултет во Приштина.
Правосудниот испит го положил во 2003 година во Скопје.

 

Работно искуство:

Прво вработување од 2000 до 2005 година во ДЗГР - Одделение за премер и катастар - Тетово, како правник.

Во 2005 година се вработува во Основен суд Тетово како стручен соработник.

На 20.05.2008 година е избран за судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.

На 8.05.2009 година е избран за претседател на Основен суд Тетово.

На 14.05.2013 година е реизбран за претседател на Основен суд Тетово.

На 15.09.2016 година е избран за судија во Апелационен суд Гостивар.

на ден 22.01.2020 година избран е за член на Судски совет на Република Северна Македонија од редот на судиите припадници на заедницата која е повеќе од 20% од населението во Република Северна Македонија.

Статусна позиција:
Заменик претседател на Судски совет на Република Северна Македонија.

 

 м-р Селим Адеми

 м-р Селим Адеми

Име и презиме :
м-р Селим Адеми
Година на избор:
12.12.2019
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал во 2000 година на Државниот универзитет во Тетово.
Правосудниот испит го положил во 2011 година во Скопје.
Магистер на Правни науки во 2009 година на Правниот факултет при Универзитетот во Приштина.

Работно искуство:

2003 - 2005 година - Национален Демократски Институт (НДИ).

2005 - 2009 година - Секретар на Општина Гостивар.

2009 – 2010 година - Раководител на Сектор за правно-нормативни работи во администрацијата на Општина Гостивар и Раководител на Одделение за инспекциски надзор во општинската администрација на Општина Гостивар.

01.08.2010– 01.08.2011 година - Државен советник во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор при Владата на Република Македонија.

01.08.2011– 05.10.2013 година -  Државен советник во Министерство за правда.

На ден 05.10.2013 година по предлог на Собрание на Република Македонија е избран за Член на Судски Совет на Република Македонија.

На ден 13.03.2015 година е избран за заменик претседател на Судски совет на Република Македонија, која функција ја обавува до 25.04.2016 година.

На ден 25.04.2019 година е избран за заменик претседател на Судски совет на Република Северна Македонија и функцијата ја обавува до истек на мандатот, односно до 4.10.2019 година.

На ден 12.12.2019 година по предлог на Собрание на Република Северна Македонија е избран повторно за Член на Судски Совет на Република Северна Македонија.

 

Статусна позиција:

Член на Судскиот совет на Република Северна Македонија.

 

 

 Лорета Горгиева

 Лорета Горгиева

Име и презиме :
Лорета Горгиева
Година на избор:
18.12.2018
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирала на 30.06.1993 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, а правосудниот испит го положила на 20.10.1999 година.

Работно искуство:

На 07.2.2006 година е избрана за судија во Основен суд Струмица,  каде до 2018 година работеше како судија во кривичното одделение.
Од 2010-2014 година е претседател на Подружницата на Здружението на судии на РМ за Основен суд Струмица.
Во 2012 година работи како дел од работната група на Проект ЗСРМ со поддршка Одделот за владеење на правото при Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
На ден 18.12.2018 година е избрана за член на Судски совет на РМ.

Статусна позиција:
Член на Судски совет на Република Македонија.

 Мирсад Суроји

 Мирсад Суроји

Име и презиме :
Мирсад Суроји
Година на избор:
18.12.2018
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал во 2004 година на Правен факултет – Државен Универзитет во Тетово, а правосудниот испит го положил во 2008 година.

Работно искуство:

Од 2005-2007 година работи како приправник во Основен суд Куманово.
Од 2007-2009 година работи во Општина Куманово – Сектор за даноци и такси – Одделение за утврдување и наплата на данок на промет на наследство и подарок како член на Комисијата.
Од 2009-2012 година работи како судски соработник во Основен суд Куманово.
Во декември 2012 година е избран за судија во Основен суд Куманово – кривичар.
Преку Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ ги има поминато обуките за стручно усовршување во областа во која работи.
Има учествувано на многу други регионални и меѓународни конференции, а исто така бил на студиски престој во Вашингтон ДС и Оклахома во САД организирана од Амбасадата на САД во РСМ.

 


На ден 18.12.2018 година е избран за член на Судски совет на РМ.

Статусна позиција:
Член на Судски совет на Република Македонија.

 Антоанета Димовска

 Антоанета Димовска

Име и презиме :
Антоанета Димовска
Година на избор:
14.07.2023
Област на која работи судијата:

Образование:

12.06.2017 година

 • Магистер по право, насока - Граѓанско материјално и процесно право - Универзитет Св.Кирил и Методиј, Правен факултет Јустинијан I

1982-1987 година                       

 • Правен факултет – Универзитет Кирил и Методиј -  Скопје

1978-1982 година

 • Средно медицинско училиште,  Д-р Панче Караѓозов -  Скопје

1970-1978 година

 •  Основно училиште

Работно искуство:

Април 2007 година

 • Судија – Основен Суд Скопје 2, Скопје граѓанска парница(Основен граѓански суд)

Јуни 1996 – Април 2007 година

 • Судија – Основен Суд Скопје 1, Скопје стопански престапи, управно сметководствени спорови, граѓанска парница и член на стечаен совет

Јуни 1995 – Јуни 1996 година

 • Стручен соработник - Општински Суд  Скопје 2,   Скопје  - граѓанска и кривична област

Декември 1994 – Јуни 1995 година

 • Советник – Министерство за одбрана на Република Македонија во граѓанска област

Август 1989 – Декември 1994 година

 • Стручен соработник Општински Суд Скопје 2   Скопје

Јануари 1988 – Август 1989 година

 • Приправник (волонтер) - Општински Суд Скопје  2  Скопје

14.07.2023 година  -  избрана за член на Судскиот совет на Република Северна Македонија

 

Статусна позиција:
Член на Судски совет на Република Македонија.

Објавени трудови и активности:

 • Едукатор и ментор во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев од нејзиното формирање до денес.
   
 • Со заклучок на Судскиот совет на Република Македонија одобрено ангажирање во практичната настава – предавач на насоката граѓанско материјално и граѓанско процесно право по предметите стварно право 2 и граѓанско процесно право -применета програма при Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје во период од учебната 2010 година, па до 2018/2019 година. Постојана соработка со Правниот факултет Јустинијан Први за практична обука на студенти за примена на Облигационото и процесното право.
   
 • Одржани едукации во Академијата за судии и обвинители, во областа на граѓанското право, како процесното, така и материјалното право секоја година во согласност со програмата на Академијата за судии и јавни обвинители, во почетната и континуираната едукација..
   
 • Одржани обуки во делот на примената на одредбите од Законот за семејството, за привремени мерки за заштита од семејно насилство.
   
 • Одржани обуки од областа на односите со јавноста и пристапот до информации од јавен карактер.
   
 • На покана на здружението на правници и здружението на правници од здравството, одржани излагања и учество во работилници. Oбјавени трудови во Судската ревија на тема дејството на одлуките на Уставниот суд во примената на законите кои се укинати или поништени и во стручното списние Правник од областа на сопственосно правните односи и примената на Законот за парничната постапка.
   
 • Организирање на разни активности со ученици, студенти и граѓани заради доближување на судскиот систем до граѓаните.
   
 • Во 2010 година доделено признание за најдобро лице зa односи со јавноста во судството од страна на Програмата за реформи во судството на USAID Македонија.
   
 • Во 2012 година доделено признание од USAID Македонија за особените напори за развитокот на целите на  USAID Македонија и за  исклучителна и инспиративна жена.( For outstanding efforts to further USAID/Macedonians development goals and objectives and for being an exceptional role model and inspiration to women in Macedonia).
   
 • Национален тутор за ХЕЛП он лајн курсеви на Советот на Европа за примена на член 1 протокол 1 од Конвенцијата за заштита на човекови права.
   
 • Член на комисијата за изготвување на нацрт на законот за Сопственост и други стварни права.
   
 • Член на  комисијата за изготвување на нацрт Законот за парнична постапка 2019/2021 година.
   
 • Член на комисијата за кодификација на граѓанското право 2022 година и во тек.