За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Во Апелациониот суд Битола избрани се вкупно 19 судии од кои 14 судии работат во граѓански оддел, 4 судии во кривичен оддел и на 1 судија му мирува местото како член на Судски совет .

Претседател

CV на Претседател

Судија Петре Србиновски

Име и презиме:
Петре Србиновски
Година на избор:
2005
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Студирал на Правниот факултет во Битола од 1979 година каде и дипломирала на 18-06-1984 година. Правосудниот испит го положил во Скопје на ден 11-12-1989 година. 

Работно искуство:

Од 01-01-1989 година до 01-01-1992 година работи во Окружниот суд Битола како приправник на изготвување на нацрт одлуки во граѓанската материја. Од 02-01-1992 до 26-06-1996 година работи како стручен соработник во Окружниот суд Битола каде извршува работни задачи во граѓанскиот оддел. За судија е именуван во Основниот суд Битола на 27-06-1996 година каде работи со граѓански, работни, стопански, стечајни предмети. Во Апелациониот суд во Битола е именуван за судија на 19-05-2005 година и работи во граѓански оддел на работни и стопански спорови.

petre.srbinovski@asbitola.mk

Судиите

Судија Љиљана Чочковска

Судија Љиљана Чочковска

Име и презиме:
Љиљана Чочковска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Родена во Битола, каде завршила основно и средно образование во гимназијата Јосип Броз Тито. Дипломирала на правниот факултет во Битола правосудна насока на 24.11.1982 година. Правосудниот испит го положила на 01.04.1986.

Работно искуство:

Вработена во Основниот суд Битола на 01.09.1984 година, а по полагањето на правосудниот испит на 01.04.1986 година работела како стручен соработник при Основниот суд Битола на правни работи се до изборот за судија. На ден 06.12.2004 година е избрана за судија во Основниот суд Битола и работи во кривичен оддел.На 18.07.2011 година е избрана за судија во Апелационен суд Битола и е распоредена на кривична материја.

ljiljana.cockovska@asbitola.mk

Судија Петкана Јадровска

Судија Петкана Јадровска

Име и презиме:
Петкана Јадровска
Година на избор:
2000
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Студирала на Правниот факултет во Битола од 1975 каде и дипломирала на 16-05-1985 година. Правосудниот испит го положила во Скопје на ден 03-06-1983 година. 

Работно искуство:

Од 01-10-1981 година до 30-09-1983 година работи во Окружниот стопански суд Битола на местото приправник извршувајќи работни задачи поврзани со платните налози и стопанските престапи. Од 01-10-1983 до 14-09-1989 година работи во Основниот суд на здружен труд Битола како стручен соработник извршувајќи работни задачи поврзани со работни и станбени спорови. Од 15-12-1989 до 31-12-1991 година работи како секретар во Основниот суд на здружен труд Битола. Од 01-01-1992 до 30-09-1994 година работи во Окружниот суд Битола како стручен соработник на стопанските престапи. Од 01-10-1994 до 30-06-1996 година работи како секретар во Окружниот стопански суд Битола. На 01-07-1996 година до 11-04.2000 година работи како секретар во Апелациониот суд Битола. За судија е именувана во Основниот суд Битола на 12-04-2000 година каде работи во граѓанската материја на работни спорови. Во Апелациониот суд во Битола е именувана за судија на 26-10-2005 година и работи во граѓански оддел на работни и стопански спорови.

petkana.jadrovska@asbitola.mk

Судија Татјана Сусулеска

Судија Татјана Сусулеска

Име и презиме:
Татјана Сусулеска
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Битола на 17-10-1984 година. Правосудниот испит го положилa во Скопје 23-06-1987 година. 

Работно искуство:

Вработен е во Општинскиот суд Прилеп од 01-02-1988. Една година волонтерски стаж, осум години работен стаж како стручен соработник во Основен суд Прилеп, а судија на истиот суд од 1996 год. Во текот на работата како судија на Основен суд Прилеп од 1996 год. до 2008 год, работела на граѓански спорови, стопански спорови и стечајни предмети. Од 1999 год. само во одделот за стопански спорови и стечај, како и спорови од областа на трговско право. Две години работела и како заменик на претседателот на Основен суд Прилеп. За судија во Апелациониот суд Битола е именуванa на 26-08-2008 година. Посебна специјализација на стечајни предмети и спорови од областа на стопанско, трговско право, статусни и акционерски спорови, како и спорови за заштита на интелектуалната сопственост. 

Објавени трудови и активности:

Континуирани домашни и меѓународни едукации од наведените областа во текот на целиот период на судискиот стаж и тоа во проекти во организација на Здружение на судии на РМ, Министарство за правда на РМ, Проект за модрнизација на судството - ДПК и УСАИД, КАРДС програма, Пакт за стабилност и АББА ЦЕЕЛИ - асоцијација на адвокати од Америка и централна и источна европа, како и обука за постапката пред Европските судови во Стразбур и Луксембург. Учествувала и на семинарите во организација на Светска банка и проект „Стечајна администрација“ за примена на законот за стечај, меѓународна коференција за стечај во Аризона – САД во 1998 год., во Прага - во 2000 год. како двонеделна едукација од областа на трговско и стечајно право, во Чикаго и Њујорк – САД во 2002 год. - како претставник на стечајните судии на РМ и Централна и источна европа заедно со уште тројца судии од други држави од оваа област, конференција во Вашингтон во 2002 год. за споровите од областа на Интелектуалната сопственост на која исто така била претставник на судиите на РМ со сопствено излагање на тема „Привремени мерки“, семинарот во Софија во Октомври 2007 година, организиран од Пактот за стабилност за обука на едукатори за право на ЕУ. Во Академијата за обука на судии и обвинители, од месец септември 2007 год. работи како постојан едукатор од областа на трговско право. Работи како едукатор на семинарите на Здружение на судии, здружение на правници од стопанството на РМ на теми од практична примена на Законот за стечај , органи на стечајна постапка, статус на вработените, доверители во постапката и сл.- сметано од 1998 год . до денес; Вршела едукација на стечајни управници на тема „Реорганизација во стечај“ , „Услови за отворање на стечајна постапка“; „Осврт кон правилникот за определување на награда на стечајниот управник“, во рамки на нивна континуирана едукација,во организација на Здружение за стечај.Учество и како модератор на Регионална меѓународна конференција за стечај. Повеќе трудови од областа на стечајно право - објавени во Судиска ревија, списанието „Правник“, „Деловно право“, списание „Акционер“, водич за стечај. Активно познавање на вербален и пишан Англиски јазик.

tatjana.susuleska@asbitola.mk

Судија Лиле Наумовска

Судија Лиле Наумовска

Име и презиме:
Лиле Наумовска
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Студирала на Правниот факултет во Битола од 1979 година и дипломирала во месец Мај 1984 година. Правосудниот испит го положила во Скопје во Јуни 1988 година.

Работно искуство:

 Се вработила како приправник во СИЗ за домување Демир Хисар на 01.12.1985 година. Во 1989 година е избрана за Секретар на Синдикалната организација на Општина Демир Хисар. Од 1993 година до 30.06.1996 година ја вршела функцијата Претседател на Синдикалната организација на Општина Демир Хисар. За судија во Основен суд Битола е избрана на 01.07.1996 година каде работеше на граѓанска материја. За судија во Апелационен суд Битола е избрана на 07.05.2009 година. 

Објавени трудови и активности:

ила ментор на двајца кандидати за судии и јавни обвинители, за изведување на практична обука од областа на граѓанското право. Учествувала на повеќе семинари и обуки. Заменик член е на Работното тело за стандардизација на употребата и унапредувањето на АКМИС. 

lile.naumovska@asbitola.mk

Судија Виолета Костовска

Судија Виолета Костовска

Име и презиме:
Виолета Костовска
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Студирала на Правен факултет во Битола од 1978 година, каде и дипломирала на 02.10.1982 година.Правосудниот испит го положила во Скопје на 27.04.1987 година.

Работно искуство:

Вработена во Окружен суд Битола од 1985 година, до Ноември месец 1987 година, како судски приправник. Од Ноември 1987 година до 1 - ви Јули 1996 година како стручен соработник.За судија на Основен суд Битола е избрана на 01.Јули 1996 година, и работеше исклучиво на предмети од Граѓанска материја,. За судија во Апелациониот суд Битола е избрана на 13.09. 2010 година.

violeta.kostovska@asbitola.mk

Судија Ристе Ристевски

Судија Ристе Ристевски

Име и презиме:
Ристе Ристевски
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Студирал на Правниот факултет во Битола, каде и дипломирал во 1986 година. Правосудниот испит го положил во 1992 година.

Работно искуство:

Во 1989 година се вработил како Приправник во Окружен стопански суд Битола, а по полагањето на правосудниот испит во 1992 година добил звање Стручен соработник. Со реформите во правосудството во 1996 година и укинувањето на Окружниот стопански суд Битола, преминал во работен однос во Апелациониот суд Битола. По донесувањето на Законот за државни службеници добил звање Советник. Целиот период работел на граѓанска материја. Во 2005 година избран е за Судија во Основен суд Битола, каде исто така работи на граѓанска материја. За Судија на Апелационен суд Битола е избран на ден 13.09.2010 година. 

Објавени трудови и активности:

Учествувал на повеќе семинари и советувања, по однос на граѓанската материја, како и на советувања по повод измените на законот на парнична постапка.

riste.ristevski@asbitola.mk

Судија Д-р Аце Бакиевски

Судија Д-р Аце Бакиевски

Име и презиме:
Д-р Аце Бакиевски
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Роден е 1959 година во Битола каде го завршува основното и средното образование. Во 1983 година го завршува Правниот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во1987 година го положува правосудниот испит.

 

Работно искуство:

Во 1985 година се вработува во средното економско училиште “Јане Сандански” во Битола како професор по група правни предмети. Во 1986 година се вработува во Општинскиот суд во Битола како судски приправник. Како стручен соработник работи до 1996 година кога е избран за судија на Основниот суд во Битола. Во 2007 година магистрира на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а во 2011 година на истиот универзитет ја одбрани својата докторска дисертација под наслов “Спор на законитост и спор на полна јурисдикција”. Во декември 2010 година е избран за судија на Апелациониот суд во Битола. Бил именуван за претседател, заменик претседател и/или член на Изборни комисии при избор на претседател на РМ, пратеници во Собранието на РМ, како и на локално ниво (избор на градоначалник и Советници во општините Демир Хисар и Старавина), учество во комисија за спроведување на референдум; член на Здружението за примена на Македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација – Скопје; член на претседателството на КУД “Стив Наумов” – Битола; член на Македонското научно друштво – Битола; член на Здружението на судии. Ментор во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на РМ. 

Објавени трудови и активности:

Автор е на следните самостојни научни трудови/книги: “Јавните служби во теоријата и правото на Република Македонија”, Битола, 2007; “Функционирањето на јавните установи во општината Битола од аспект на корисниците”, Битола, 2007 ; “Управен спор”, Македонско научно друштво, Битола, 2012; “Теоретски аспекти на управата и управно - судската контрола”, Македонско научно друштво, Битола, 2012. Има објавувано и во стручното списание на здружението на правниците на РМ “Правник”. Учествувал на многу стручни советувања и семинари, како и член на Комисијата за изготвување на Закон за оценување и дисциплинската одговорност на судиите во соработка и поддршка со ОБСЕ.

ace.bakievski@asbitola.mk

Судија Никола Крстески

Судија Никола Крстески

Име и презиме:
Никола Крстески
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Роден на 08.03.1963 година во Крушево каде завршил основно и средно образование. Во 1986 година го завршува Правниот факултет во Битола. Правосудниот испит го положил во 1992 година, 

Работно искуство:

Од 04.08.1987 до 16.05.1995 година работел во „Липа“ Крушево. Во периодот од 15.08.1995- 02.06.1999 работи како адвокат, додека во ЦСР работи од 03.06.1999-30.06.2004 г. Повторно како адвокат работи во периодот од 01.09.2004 до 25.08.2008 година. За судија во Основниот суд во Прилеп е избран на 27.08.2008 година. На 01.12.2011 година е избран за судија во Апелациониот суд Битола.

nikola.krsteski@asbitola.mk

Судија Славица Мирковска

Судија Славица Мирковска

Име и презиме:
Славица Мирковска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Родена на 26.07.1959 год.во Битола.Дипломирала на Правен факултет во Битола на 23.02.1984 год.Правосудниот испит го положила во Скопје на 22.04.1988 год.

Работно искуство:

 Се вработила во тогаш Општински суд Битола на 02.02.1987 год. како приправник, а по положувањето на правосудниот испит работела како стручен соработник. Од 03.06.2002 год. е распоредена на работно место виш соработник во Основен суд Битола, а од 11.04.2003 год. е распоредена на работно место советник .На 19.03.2004 год е избрана за судија во Основен суд Битола каде работела во граѓански оддел на извршни и работни спорови. На 18.07.2011 год.е избрана за судија на Апелационен суд Битола.

slavica.mirkovska@asbitola.mk

Судија Бошко Богдановски

Судија Бошко Богдановски

Име и презиме:
Бошко Богдановски
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Завршил Правен факултет во Битола во 1984г. Правосудниот испит го положил во 1987г. Во Скопје. 

Работно искуство:

Од 05.05.1986г. до 01.11.1988г. работел во Окружен Стопански суд - Битола како приправник, од 1988г. до 1991г. работел во Основен суд на здружен труд - Битола како стручен соработник. Од 1991г. до 1996 г. повторно работи во Окружен Стопански суд - Битола како стручен соработник, а од 1996г. до 2004г. работел во Апелационен суд - Битола како судски советник. За судија во Основниот суд - Битола е избран на 06.12.2004г. и во овој суд работел на извршни предмети, вонпроцесни предмети, работни спорови и ППНИ како заменик на Претседателот. За судија во Апелационен суд Битола е избран на 15.03.2012 г. 

bosko.bogdanovski@asbitola.mk

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_