Основен суд Дебар [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Основен суд Дебар

Njoftim për opinionin  |  18 Gsh 2015
Службена официјална веб старба на Основен суд Дебар

ОПШТИ ПОДАТОЦИ  

ОСНОВЕН СУД ДЕАБР - НАДЛЕЖНОСТИ

Стварна надлежност

Основниот суд Дебар е првостепен суд со Основна надлежност за подрачјето за кое е основан и надлежен е да одлучува во прв степен по кривични дела и прекршоци

- за кривични дела за кои како главна казна е предвидена казна затвор до пет години ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд ,
-за кривични дела за кои кои со посебен закон е определена надлежност на суд од основна надлежност,
- да спроведува истраги или истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност,
-за сите видови прекршоци,освен за прекршоци кои со закон се ставени во надлежност на орган на државна управа или организација или друг орган што врши јавни овластувања,
-за жалби и приговори за постапките за кои се надлежни овие судови.

Основниот суд Дебар е надлежен да одлучува во прв степен по граќански спорови и тоа:
-за спорови во имотно -правни работи и други граќанско-правни односи на физички и правни лица чија вредност е до 15.ооо евра во денарска противредност, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,
- за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство, утврдување на постоење на брак, за поништување на брак и развод на брак,
-за законска издршка,
-за чување и воспитување на деца,
-за смеќавање на владение,
-за доживотна издршка,
-за надомест на штета која не надминува 15.ооо евра во денарска противредност,
-во постапка за обезбедување и извршување,
-за работни односи,
-во спорови од наследно правни,
-во вонпарнични и оставински работи,
-да води тапии, и
-за други работи утврдени со закон,

Месна надлежност: Дебар и Ц. Жупа

   


Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_