Годишен план за работа [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Годишен план за работа

 Врз основа на чл. 88 од Законот за судовите и чл.13 од Судскиот деловник ВД Претседателот на Основниот суд Делчево Миле Ѓоргиев по предходно прибавено мислење на судиите на ден 12.01. 2018 година, го утврди следниот

 

Г О Д И Ш Е Н            П Л А Н  

за работите во Основниот суд Делчево за 2018 година

 

Основниот суд во Делчево како суд со основна надлежност за 2018 година, ке работи за подрачјето на Општините Делчево и Македонска Каменица, согласно надлежноста предвидена во 30 од Законот за судовите и член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите.

Во работа на Основниот суд Делчево во 2018 година, ке бидат ангажирани сите вработени во судот. Овој суд ке работи во пресудувањето на предметите од основна надлежност, со 3 судии сметано со Претседателот на судот. три судиски места не се пополнети, така да ке се доведе во прашање ажурното работење во овој суд во 2018 година.

Во 2018 година во Основниот суд Делчево, како и досега ке работат 2-ца стручни соработници и тоа на пишување на одлуки од сите виднови на предмети, а 1 од стручните соработници ке биде ангажиран како лице за односи со јавноста.

Предметното работење на судиите при Основниот суд Делчево за 2018 година ке се изврши според следниот распоред:

Претседателот на судот покрај извршувањето на обврските кои произлегуваат од Законот за судовите за претседателите на судовите и менаџирањето со судот ке работи во решавањето на предмети.

  • -во работа за грагански предмети се распоредуваат двајца судии сметано со Претседателот на судот и тоа Судијата Миле Ѓоргиев и Судијата Сузана Милевска.

Претседателот Миле Ѓоргиев ке работи во решавање на :Платни налози, семејни спорови, работни спорови. Ке одлучува по приговорите против налозите за извршување издадени од извршителите,ке учествува во кривичен совет при одлучување по жалби и проиговори и ќе учествува во решавање на предмети во предходна постапка во кривичана постапка.Решава вонпарнични предмети и тоа: останати вонпарнични предмети, оставина, физичка делба, заверки.

Судијата Сузана Милевска до истекот на рокот за делегитење до 20.06.2018 година ,ке работи во решавање во парнични предмети и вонпроцесни предмети, ке учествува во кривичен совет при одлучување по жалби и приговори.

  • -во работа на решавање и постапување во кривични предмети при Основен суд Делчево е распореден еден Судија и тоа Сузана Спасова, истата ке постапува во работањето на овие предмети до истекот на рокот за делгирање до 15.04.2018 година

  • -во работа на решавање и постапување по прекршочни предмети во Основен суд Делчево се распоредува Судијата Сузана Спасова до истекот на рокот за делгирање до 15.04.2018 година.

    Како судии за извршување на кривични и прекршочни санкции се определуваат Судиите Сузана Спасова и Судијата Миле Ѓоргиев.

Исто така овие Судии ке учествуваат и во постапките по приговори од надлежност на овој суд како и при решеавање на други предмети во случај на изземање на судии што работат по грагански предмети .

Доколку во текот на годината дојде до зголемување на одреден вид на предмети тогаш ке се направи дополнителен распоред за работа.

Овој распоред за работа на судиите во Основен суд Делчево за 2018 година е направен према моменталната состојба на бројот на судии во овој суд, имајки го во предвид фактот дека судиите Сузана Спасова и Сузана Милевска со Одлука на Судскиот совет на РМ беа упатени на работа во овој суд до 15.04.2018 година односно 20.06.2018 година и истите ке работат во овој период .

 

- Стручниот соработник Младен Арсениев ке работи како одговорен во канцаларијата за односи со јавноста при Основниот суд Делчево, како и ке врши други работи што ке му бидат одредени од претседателот на судот, како и пишување на одлуки за предмети од надлежноста на овој суд и работи поврзани со судската управа и со Законот за судска служба.

Стручниот соработник Наташа Атанасовска ке работи на пишување на одлуки на судиите и во предмети од оставина и по приговори против налози за извршување издадени од судските извршители. Исто така ке работи и како претседател на комисијата за јавни набавки во Основниот суд Делчево.

Советникот-информатичар Зоран Николовски врши работи кои се однесуваат на информатичката технологија -го применува Судскиот деловник во своето работење,го применува системот АКМИС и врши други работи утврдени со актот за ситематизација и работи кои ќе му бидат доверени од претседателот на судот.

Вработените во Основниот суд Делчево како судски службеници и тоа водители на уписници, благајник, одговорниот за прием на поднесци и пошта, архивар, судски доставувачи и другите вработени во судот, работните задачи кои ги извршувале во 2017 година ке продолжат да ги извршуваат и во 2018 година.

Бидејки е испразнето местото архивар во 2015 година ке се ке се објави оглас за негово пополнување.

Вработените дактилографи во судот во 2018 година ке работат според досегашниот распоред 

За извршување на работите во врска со судската достава ке ги извршуваат помладите референти судски доставувачи и тоа : Војо Богдановски, Борче Каранфиловски, Борјанка Левковска, Томчо Митев, Шевкет Ибраимов и Душан Стојановски.Судскиот доставувач Душан Стојановски во месец Август Заминува во пензија.

За извршување на работи во врска со одржување на парното греење за одржуивање на зградата на Основен суд Делечво и за одржување на возилата и возач во Основен суд Делчево,ке ги одржува Љупчо Ромовски, а за одржување за хигиената во судот работите ке ги извршува помладиот референтс-судски доставувач Раде Стоименовски кој доброволно прифати да ги врши овие работи.

Судската полиција ке ги извршува работите во врска со обезбедувањето на зградата,вработените и сите други присутни во судот .

Претседателот на судот, а се со цел за успешно извршување на работните задачи на вработените во овој суд и постигнување на поголема ажурност во работењето на судот, во 2018 година согласно Законските прописи ке превзема мерки за извршување на сите работни задачи на вработените, како и мерки за одржување на дисциплината и угледот на судот, како и внатрешно прераспоредување на вработените во судската администрација од едно на друго работно место.

Претседател,

Миле Ѓоргиев

Година
Опис Година Преземање
Стандардниот Lorem Ipsum пасус, кој се користи од 1500-тите години
Стандардниот Lorem Ipsum пасус;  Стандардниот Lorem Ipsum пасус
Lorem Ipsum не е случајно избран и сложен текст
2007
Прва<1>Последна

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести