Општи податоци (надлежности и историјат) [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Општи податоци (надлежности и историјат)

Стварна надлежност

Основниот суд Кичево е првостепен суд со Основна надлежност за подрачјето за кое е основан и надлежен е да одлучува во прв степен по кривични дела и прекршоци

 

 • за кривични дела за кои како главна казна е предвидена казна затвор до пет години ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд ,
 • за кривични дела за кои кои со посебен закон е определена надлежност на суд од основна надлежност,
 • да спроведува истраги или истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност,
 • за сите видови прекршоци,освен за прекршоци кои со закон се ставени во надлежност на орган на државна управа или организација или друг орган што врши јавни овластувања,
 • за жалби и приговори за постапките за кои се надлежни овие судови.


Основниот суд Кичево е надлежен да одлучува во прв степен по граќански спорови и тоа:

 • за спорови во имотно -правни работи и други граќанско-правни односи на физички и правни лица чија вредност е до 15.ооо евра во денарска противредност, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,
 • за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство, утврдување на постоење на брак, за поништување на брак и развод на брак,
 • за законска издршка,
 • за чување и воспитување на деца,
 • за смеќавање на владение,
 • за доживотна издршка,
 • за надомест на штета која не надминува 15.ооо евра во денарска противредност,
 • во постапка за обезбедување и извршување,
 • за работни односи,
 • во спорови од наследно правни,
 • во вонпарнични и оставински работи,
 • да води тапии, и
 • за други работи утврдени со закон,


Месна надлежност

Основниот суд во Кичево се оснива за подрачјето на општините( Кичево, Вранештица, Другово, Зајас, Осломеј, Пласница и М.Брод, со судско одделение во М.Брод.

Историјат
Судска зграда

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_