Корисни информации [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Корисни информации

Корисни информации

Д О К У М Е Н Т И

КОИ СЕ ИЗДАВААТ ОД КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА

- УВЕРЕНИЕ ДЕКА НЕМА ОБВИНИТЕЛЕН АКТ КОЈ ВЛЕГОЛ ВО ПРАВНА СИЛА, НИТУ ПАК Е ДОНЕСЕНА НЕПРАВОСИЛНА ОСУДИТЕЛНА ПРЕСУДА (уверение за неосудуваност)

- УВЕРЕНИЕ ДЕКА НЕ Е ДОНЕСЕНА ПРАВОСИЛНА СУДСКА ОДЛУКА СО КОЈА ДЕЛУМНО ИЛИ ВО ЦЕЛОСТ Е ЗАБРАНЕТО ВРШЕЊЕ НА ПРОФЕСИЈА, ДЕЈНОСТ ИЛИ ДОЛЖНОСТ

- УВЕРЕНИЕ ДЕКА НЕ Е ДОНЕСЕНА ПРАВОСИЛНА СУДСКА ОДЛУКА СО КОЈА ДЕЛУМНО ИЛИ ВО ЦЕЛОСТ Е ЗАБРАНЕТО ВРШЕЊЕ НА ПРОФЕСИЈА, ДЕЈНОСТ ИЛИ ДОЛЖНОСТ ОД ОБЛАСТА НА ЕКОНОМИЈАТА, ФИНАСИИТЕ, ОСИГУРУВАЊЕТО, БАНКАРСТВОТО И ПРАВОТО

- УВЕРЕНИЕ ДЕКА НЕ Е ДОНЕСЕНА ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ИМОТОТ, СТОПАНСТВОТО И ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА

- УВЕРЕНИЕ ОД КАЗНЕНА ЕВИДЕНЦИЈА

За издавање на уверенијата потребно е:

- барање (кое може да се подигне во приемната писарница на судот или да се превземе од веб страната во делот „формулари и обрасци“).

Линкови:  Барање потврда од казнена евиденција,  Молба за уверение дека нема Обвинителен акт на правна сила

- уплатница со уплатени 320,00 ден. на следната уплатна сметка:

За физички лица

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03359
Приходна шифра: 722213

За правни лица

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03338
Приходна шифра: 722211

- Од страна на судот се издаваат и друг вид на уверенија, освен наведените, за што е потребно да се поднесе посебно барање.

 

Д О К У М Е Н Т И

КОИ СЕ ИЗДАВААТ ОД ГРАЃАНСКА ПИСАРНИЦА

- ПОТВРДА ДЕКА НЕ Е ОДЗЕМЕНO РОДИТЕЛСКО ПРАВО

- ПОТВРДА ДЕКА НЕ Е ОДЗЕМЕНА ДЕЛОВНА СПОСОБНОСТ

За издавање на потврдите потребно е:

- барање (кое може да се подигне во приемната писарница на судот или да се превземе од веб страната во делот „формулари и обрасци“)

Линк:  Барање на потврда дека не е одземено родителско право

- уплатница со уплатени 320,00 ден. на следната уплатна сметка:

За физички лица:

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03359
Приходна шифра: 722213

 

- ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ СО ПЕЧАТ ”APOSTILLE”

За заверка на документите потребно е:   

- барање (кое може да се подигне во приемната писарница на судот или да се превземе од веб страната во делот „формулари и обрасци“)

Линк: Барање за заверка со Apostille печат

- уплатница со уплатени 300,00 ден. за секој документ за кој се бара заверка, на следната уплатна сметка:

За физички лица

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03359
Приходна шифра: 722213

За правни лица

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03338
Приходна шифра: 722211

 

- ПОТВРДА ДЕКА НЕ Е ОТВОРЕНА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА

За издавање на потврдите потребно е:

- барање (кое може да се подигне во приемната писарница на судот или да се превземе од веб страната во делот „формулари и обрасци“),
- тековна состојба и потврда од Централен регистар
- уплатница со уплатени 320,00 ден. на следната уплатна сметка:

За правни лица

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03338
Приходна шифра: 722211

 

С М Е Т К И

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПАРИЧНА КАЗНА/ГЛОБА, ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКА И ПАУШАЛ

1. ПАРИЧНА КАЗНА/ГЛОБА

Назив и седиште на примачот: БУЏЕТ НА РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 05007
Приходна шифра: 722111
Повикување на број - задолжување: (се пишува бројот на предметот пр. ПРК. бр._/ К.бр._)
Цел на дознака: ПАРИЧНА КАЗНА/ГЛОБА

 

2. ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКА

Назив и седиште на примачот: БУЏЕТ НА РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 06137
Приходна шифра: 724132
Повикување на број - задолжување: (се пишува бројот на предметот пр. ПРК. бр._/ К.бр._)
Цел на дознака: ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКА

 

3. ПАУШАЛ

Назив и седиште на примачот: ОСНОВЕН СУД КОЧАНИ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: /
Сметка на буџетски корисник - единка корисник: 2901000809 631 15
Приходна шифра и програма: 724132 20
Повикување на број - задолжување: (се пишува бројот на предметот пр. ПРК. бр._/ К.бр._ )
Цел на дознака: ПАУШАЛ
 

 

С М Е Т К И

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ ТАКСИ

 

1. ГРАЃАНСКА МАТЕРИЈА​                                                                                                                         

Судските такси за тужба, одговор на тужба, одлука, жалба, одговор на жалба и други поднесоци кои подлежат на судска такса се уплаќаат на следните сметки:

За физички лица

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03359
Приходна шифра: 722213

За правни лица

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03338
Приходна шифра: 722211
 

2. КРИВИЧНА МАТЕРИЈА​   

Судските такси за приватна кривична тужба, одлука, жалба, одговор на жалба и други поднесоци кои подлежат на судска такса се уплаќаат на следните сметки:

За физички лица

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03359
Приходна шифра: 722213

За правни лица

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Уплатна сметка: 840 136 03338
Приходна шифра: 722211

Депозитна сметка

Назив и седиште на примачот: Буџет на РСМ
Банка на примачот: НБРСМ
Сметка: 1000000000630 95
Сметка на буџетски корисник: 290100080969612
Приходна шифра: 725939 - програма 20

 

OВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ДОСТАВЕНИ ЗАРАДИ ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ 

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_