Општи податоци (надлежности и историјат) [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Општи податоци (надлежности и историјат)

Надлежност

Закон за судови (Службен весник 58/06)

Основните судови се основаат за една или повеќе општини чие подрачје е определено со овој закон.
Основните судови, согласно со стварната надлежност судат во прв степен и се основаа како судови со основна надлежност и судови со проширена надлежност.


Основниот суд Крушево е суд со основна надлежност, надлежен да одлучува во прв степен по кривични дела и прекршоци, и тоа:

- за кривични дела за кои со закон како главна казна е определена казна затвор до пет години, ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд,
- за кривични дела за кои со посебен закон е определена надлежност на суд со основна надлежност,
- да спроведува истрага или истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност,
- за сите видови на прекршоци, освен за прекршоци кои со закон се ставени во надлежност на орган на државна управа или организација, или друг орган што врши јавни овластувања,
- за жалби и приговори за постапките за кои е надлежен овој суд.


Основниот суд во Крушево е надлежен да одлучува во прв степен по граѓански спорови, и тоа:

- за спорови во имотно – правни и други граѓанско – правни односи на физички и правни лица, чија вредност е до 15.000 евра во динарска противвредност, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,
- за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство, утврдување на постоење на брак, за поништување и развод на брак,
- за законска издршка,
- за чување и воспитување на деца,
- за смеќавање на владение,
- за доживотна издршка,
- за надоместок на штета која не надминува 15.000 евра во динарска противвредност,
- во постапка за обезбедување и извршување,
- за работни односи,
- во спорови од наследно – правни односи,
- во вонпарнични и оставински работи,
- да води тапии и
- за други работи утврдени со закон.


Согласно новиот Закон за судови (Службен весник 58/06 од 11.05.2006 година) Основниот суд Крушево станува суд со основна надлежност само за подрачјето на општина Крушево и селата кои гравитираат кон општината: Бучин, Пресил, Свето Митрани, Милошево, Врбоец, Алданци, Норово, Селце, Јакреново, Саждево, Борино, Горно и Долно Дивјаци, Пуста Река, Арилево и Острилци.

Историјат
Структура на судска зграда

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_