ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ЈАВЕН ОГЛАС БР.5/2023 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ЈАВЕН ОГЛАС БР.5/2023

Соопштенија за јавност  |  31.1.2024
Одлуки по однос Јавен оглас со бр. 5/2023

Република Северна Македонија

ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

07 СУ.бр.95/24

29.01.2024 година

СКОПЈЕ                    

 

Судскиот администратор на ОСНОВНИОТ КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ Дејан Нешовски,  врз основа на член 36 од Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 06/16, 198/18, 248/18 и 235/22), по спроведената постапка за селекција за вработување по објавен Јавен оглас бр.5/2023, зa работно место „Помлад судски референт-дактилограф“ од категорија „Г“ ниво „Г4“, шифра СУД0101Г04001 и по доставениот Предлог за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година од Комисијата за селекција за вработување, на ден 29.01.2024 година, ја донесе следната:

 

 

                                                      О Д Л У К А

 

За работното место „Помлад судски референт-дактилограф“ од категорија „Г“ ниво „Г4“, шифра СУД0101Г04001 (1-еден извршител) се избира следниот кандидат:

 

1.ХРИСТИНА ДОНЕВСКА од Скопје, со шифра 5-2023/09,

 

Решение за вработување на судски службеник на неопределено време ќе се донесе по конечноста на оваа одлука, согласно чл. 37 од Законот за судска служба.  

 

 

                                                            О б р а з л о ж е н и е

 

             Од страна на Основниот кривичен суд Скопје, во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 13.12.2023 година и на интернет страницата на судот објавен е Јавен оглас бр.5/2023 и на ден 14.12.2023 година објавена е исправка на Јавен оглас бр.5/2023 за вработување на 5-пет судски службеници на неопределено време меѓу кои и 1-еден судски службеник на работното место „Помлад судски референт-дактилограф“ од категорија „Г“ ниво „Г4“, шифра СУД0101Г04001 (1-еден извршител), под реден број 4 од јавниот оглас.

 

По спроведената постапка за селекција за вработување, Комисијата за селекција за вработување на судски службеници, согласно Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 06/16, 198/18, 248/18 и 235/22) и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници (Сл.Весник на РМ бр.236/18 од 24.12.2018 година), до Судскиот администратор достави Предлог за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година.

Со Предлогот за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година, за работното место „Помлад судски референт-дактилограф“ од категорија „Г“ ниво „Г4“, шифра СУД0101Г04001 (1-еден извршител),  Комисијата за селекција за вработување како најдобро рангиран кандидат од соодветната листа го предложи за избор кандидатот: шифра бр.5-2023/09 – Христина Доневска, македонка од Скопје.

            Судскиот администратор, имајќи го во предвид доставенот Предлог за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година со предлог за избор на најдобро рангираниот кандидат за работното место „Помлад судски референт-дактилограф“ од категорија „Г“ ниво „Г4“, шифра СУД0101Г04001 (1-еден извршител), го избра кандидатот Христина Доневска од Скопје.

Со оглед на наведеното, согласно чл.36 од Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 06/16, 198/18, 248/18 и 235/22), следуваше да се одлучи како во изреката на оваа одлука.

 

Примерок од одлуката да се достави до избраните кандидати, кандидатите од ранг-листата кои не се избрани, истата да се објави на интернет страницата на судот и на огласната табла на судот.

 

 

 

                                                                                      СУДСКИ АДМИНИСТРАТОР НА

                                                                                  ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                                                                      Дејан Нешовски

 

 

 

 

 

ПОУКА: Против оваа одлука кандидатот кој не е избран има

               право на жалба во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот

               на одлуката за избор преку овој суд до Советот на судска служба

 

    Жалбата го одлага извршувањето на одлуката.

Република Северна Македонија

ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

07 СУ.бр.94/24

29.01.2024 година

СКОПЈЕ                    

 

Судскиот администратор на ОСНОВНИОТ КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ Дејан Нешовски,  врз основа на член 36 од Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 06/16, 198/18, 248/18 и 235/22), по спроведената постапка за селекција за вработување по објавен Јавен оглас бр.5/2023, зa работно место „Судски референт-извршител во писарница“ од категорија „Г“ ниво „Г3“, шифра СУД0101Г03001 и по доставениот Предлог за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година од Комисијата за селекција за вработување, на ден 29.01.2024 година, ја донесе следната:

 

 

                                                      О Д Л У К А

 

За работното место „Судски референт-извршител во писарница“ од категорија „Г“ ниво „Г3“, шифра СУД0101Г03001 (1-еден извршител) се избира следниот кандидат:

 

1.ИВАНА НИКОЛИЌ од Скопје, со шифра 5-2023/02,

 

Решение за вработување на судски службеник на неопределено време ќе се донесе по конечноста на оваа одлука, согласно чл. 37 од Законот за судска служба.  

 

 

                                                            О б р а з л о ж е н и е

 

             Од страна на Основниот кривичен суд Скопје, во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 13.12.2023 година и на интернет страницата на судот објавен е Јавен оглас бр.5/2023 и на ден 14.12.2023 година објавена е исправка на Јавен оглас бр.5/2023 за вработување на 5-пет судски службеници на неопределено време меѓу кои и 1-еден судски службеник на работното место „Судски референт-извршител во писарница“ од категорија „Г“ ниво „Г3“, шифра СУД0101Г03001 (1-еден извршител), под реден број 3 од јавниот оглас.

 

По спроведената постапка за селекција за вработување, Комисијата за селекција за вработување на судски службеници, согласно Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 06/16, 198/18, 248/18 и 235/22) и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници (Сл.Весник на РМ бр.236/18 од 24.12.2018 година), до Судскиот администратор достави Предлог за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година.

Со Предлогот за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година, за работното место „Судски референт-извршител во писарница“ од категорија „Г“ ниво „Г3“, шифра СУД0101Г03001 (1-еден извршител),  Комисијата за селекција за вработување како најдобро рангиран кандидат од соодветната листа го предложи за избор кандидатот: шифра бр.5-2023/02 – Ивана Николиќ, македонка од Скопје.

            Судскиот администратор, имајќи го во предвид доставенот Предлог за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година со предлог за избор на најдобро рангираниот кандидат за работното место „Судски референт-извршител во писарница“ од категорија „Г“ ниво „Г3“, шифра СУД0101Г03001 (1-еден извршител), го избра кандидатот Ивана Николиќ од Скопје.

Со оглед на наведеното, согласно чл.36 од Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 06/16, 198/18, 248/18 и 235/22), следуваше да се одлучи како во изреката на оваа одлука.

 

Примерок од одлуката да се достави до избраните кандидати, кандидатите од ранг-листата кои не се избрани, истата да се објави на интернет страницата на судот и на огласната табла на судот.

 

 

 

                                                                                      СУДСКИ АДМИНИСТРАТОР НА

                                                                                  ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                                                                      Дејан Нешовски

 

 

 

 

 

ПОУКА: Против оваа одлука кандидатот кој не е избран има

               право на жалба во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот

               на одлуката за избор преку овој суд до Советот на судска служба

 

    Жалбата го одлага извршувањето на одлуката.

Република Северна Македонија

ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

07 СУ.бр.93/24

29.01.2024 година

СКОПЈЕ                    

 

Судскиот администратор на ОСНОВНИОТ КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ Дејан Нешовски,  врз основа на член 36 од Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 06/16, 198/18, 248/18 и 235/22), по спроведената постапка за селекција за вработување по објавен Јавен оглас бр.5/2023, зa работно место „Судски соработник“ од категорија „В“ ниво „В3“, шифра СУД0101В03001 по доставениот Предлог за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година од Комисијата за селекција за вработување, на ден 29.01.2024 година, ја донесе следната:

 

 

                                                      О Д Л У К А

 

За работното место „Судски соработник“ од категорија „В“ ниво „В3“, шифра СУД0101В03001 (2-два извршители) се избираат следните кандидати:

 

1.МАРИЈА ДОЈЧИНОВСКА од Скопје, со шифра 5-2023/03,

2.САЊА ТОМИЌ од Скопје, со шифра 5-2023/06

 

Решение за вработување на судски службеник на неопределено време ќе се донесе по конечноста на оваа одлука, согласно чл. 37 од Законот за судска служба.  

 

 

                                                            О б р а з л о ж е н и е

 

             Од страна на Основниот кривичен суд Скопје, во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 13.12.2023 година и на интернет страницата на судот објавен е Јавен оглас бр.5/2023 и на ден 14.12.2023 година објавена е исправка на Јавен оглас бр.5/2023 за вработување на 5-пет судски службеници на неопределено време меѓу кои и 2-два судски службеници на работното место „Судски соработник“ од категорија „В“ ниво „В3“, шифра СУД0101В03001 (2-два извршители), под реден број 2 од јавниот оглас.

 

По спроведената постапка за селекција за вработување, Комисијата за селекција за вработување на судски службеници, согласно Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 06/16, 198/18, 248/18 и 235/22) и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници (Сл.Весник на РМ бр.236/18 од 24.12.2018 година), до Судскиот администратор достави Предлог за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година.

Со Предлогот за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година, за работното место „Судски соработник“ од категорија „В“ ниво „В3“, шифра СУД0101В03001 (2-два извршители),  Комисијата за селекција за вработување како најдобро рангирани кандидати од соодветната листа ги предложи за избор кандидатите: шифра бр.5-2023/03 – Марија Дојчиновска, македонка од Скопје и шифра бр.5-2023/06 – Сања Томиќ, србинка од Скопје.

            Судскиот администратор, имајќи го во предвид доставенот Предлог за избор на најдобро рангирани кандидати за вработување 07 Су.бр.27/24-3 од 26.01.2024 година со предлог за избор на најдобро рангираните кандидати за работното место „Судски соработник“ од категорија „В“ ниво „В3“, шифра СУД0101В03001 (2-два извршители), ги избра кандидатите Марија Дојчиновска и Сања Томиќ двете од Скопје.

Со оглед на наведеното, согласно чл.36 од Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 06/16, 198/18, 248/18 и 235/22), следуваше да се одлучи како во изреката на оваа одлука.

 

Примерок од одлуката да се достави до избраните кандидати, кандидатите од ранг-листата кои не се избрани, истата да се објави на интернет страницата на судот и на огласната табла на судот.

 

 

 

                                                                                      СУДСКИ АДМИНИСТРАТОР НА

                                                                                  ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                                                                      Дејан Нешовски

 

 

 

 

 

ПОУКА: Против оваа одлука кандидатот кој не е избран има

               право на жалба во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот

               на одлуката за избор преку овој суд до Советот на судска служба

 

    Жалбата го одлага извршувањето на одлуката.

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_