ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2024 за судии поротиници [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2024 за судии поротиници

Соопштенија за јавност  |  03.7.2024
ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2024 за избор на 30 судии поротиници

 

Врз основа на член 42, 43 и 49 од Законот за судовите („Службен весник на РМ бр.58/06, 62/06, 35/08, бр.150/10, 83/2018, 198/18 и 96/19), како и член 53 од Законот за судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РСМ број 102/2019), Основниот кривичен суд Скопје објавува:

 

                                                                          ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2024

за избор на 30 судии поротиници

 

            Основниот кривичен суд Скопје на Судскиот Совет на РСМ ќе му предложи 30 кандидати за избор на судии- поротници за време од 4 години.

            Заинтересираните кандидати за избор на судија - поротник потребно е да ги исполнуваат условите предвидени во член 42 став 2 и 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ бр. 8/06, 62/06, 35/08, 150/10 83/18, 198/19 и 96/19) и тоа:

          - за судија-поротник може да биде избран полнолетен државјанин на Република Македонија со завршено најмалку средно образование, кој активно го владее македонскиот јазик, ужива углед за вршење на оваа функција и кој не е постар од 60 години.

            - судијата поротник за судење на малолетници се избира од редот на лица со искуство во воспитанието и образованието за млади

            Заинтересираните кандидати потребно е со пријавата да ги достават следните документи во оригинал или заверени на Нотар:

       -Уверение за завршено образование,

           -Уверение за државјанство,

            -Потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

            -Лекарско уверение за општата здравствена способност и

           -Изјава дека со судија, судија - поротник во овој суд или со член на Судскиот совет на Република Северна Македонија не е во сродство во права линија или во странична линија до трет степен или е негов брачен другар, заверена на Нотар.

Рокот за пријавување на кандидатите е 10 (десет) работни дена од денот на објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Заинтересираните кандидати пријавата-молбата во прилог со потребните документи и контакт телефон можат да ја поднесат, во писмена форма преку приемното одделение на Основниот кривичен суд Скопје или по пошта на адреса бул.Гоце Делчев б.б, Скопје, (со назнака за Јавен оглас бр.3/2024 за избор на судии поротници).   

 

           

                                                                               ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                                                     

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_