ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Соопштенија за јавност  |  25.2.2020
ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 50 СУДИИ - ПОРОТНИЦИ Врз основа на член 42, 43 и 49 од Законот за судовите („Службен весник на РМ” бр.58/06,62/06,35/08, бр.150/10, 83/2018, 198/18 и 96/19), како и член 46 од Законот за судскио тсовет на Република Македонија („Службенвесник на Република Македонија" број 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18),Основниот кривичен суд Скопје објавува: ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2020 за избор на 50 судии поротиници

Основниот кривичен суд Скопје на Судскиот Совет на РСМ ќе му предложи 50 кандидати за избор на судии- поротници за време од 4 години.

            Заинтересираните кандидати за избор на судија - поротник потребно е да ги исполнуваат условите предвидени во член 42 став 2 и 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ бр. 8/06, 62/06, 35/08, 150/10 83/18, 198/19 и 96/19) и тоа:

          - за судија-поротник може да биде избран полнолетен државјанин на Република Северна Македонија со завршено најмалку средно образование, кој активно го владее македонскиот јазик, ужива углед за вршење на оваа функција и кој не е постар од 60 години.

            - судијата поротник за судење на малолетници се избира од редот на лица со искуство во воспитанието и образованието за млади

            Заинтересираните кандидати потребно е со пријавата да ги достават следните документи во оригинал или заверени на Нотар:

       -Уверение за завршено образование,

           -Уверение за државјанство,

            -Потврда за неосудуваност (казнена евиденција) и

           -Изјава дека со судија, судија - поротник во овој суд или со член на Судскиот совет на Република Северна Македонија не е во сродство во права линија или во странична линија до трет степен или е негов брачен другар, заверена на Нотар.

Рокот за пријавување на кандидатите е 10 (десет) дена од денот на објавувањето на огласот. Условитенаведенивоогласот, кандидатитетребадагиисполнуваатвомоментотнапријавувањето.

Заинтересиранитекандидатипријавата-молбата во прилог со потребните документи и контакт телефон можат да ја поднесат, во писмена форма преку приемното одделение на Основниот кривичен суд Скопје или по пошта на адреса бул.ГоцеДелчев б.б, Скопје, (со назнака за Јавен оглас бр.2/2020 за избор на судии поротници).               

ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                                               

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_