С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

News  |  Sep 14, 2021
С О О П Ш Т Е Н И Е Во спорот заведен пред овој суд по тужбата на тужителот Друштво за производство, трговија и услуги КМ-ИНЖИЊЕРИНГ Кокан увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, против тужениот Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги АЛЕМА-ГАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за стекнување без основ, вредност на спорот 40.000,00 денари, во текот на постапката, тужениот Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги АЛЕМА-ГАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

                                               

 

Огласено на огласна табла на 14.09.2021 година

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

62 МАЛВТС-184/21

14.09.2021 година

С к о п ј е

 

 

 

 

                                                          С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Во спорот заведен пред овој суд по тужбата на  тужителот  Друштво за производство, трговија и услуги КМ-ИНЖИЊЕРИНГ Кокан увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, против тужениот Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги АЛЕМА-ГАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за стекнување без основ, вредност на спорот 40.000,00 денари, во текот на постапката, тужениот Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги АЛЕМА-ГАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  покана за одговор на тужба и тужба со докази од 04.06.2021 година . По истекот на рокот од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла, ќе се смета дека доставата е уредно извршена до тужениот Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги АЛЕМА-ГАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

 

 

 

 

                                                                                                              Одговорен работник,

   


Decision search

Court
Case number
Date
_