С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

News  |  Jul 15, 2021
ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ - Одделение за трговски спорови - 55 МАЛВ-ТС број 189/21 15.07.2021 година С к о п ј е

Огласено на огласна табла на 15.07.2021 година

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

55 МАЛВ-ТС број 189/21

15.07.2021 година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за угостителство и туризам КОРОНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје, против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги АТЕЛЈЕ КОКЕВ ДООЕЛ СКОПЈЕ во текот на постапката, странката Друштво за производство, трговија и услуги АТЕЛЈЕ КОКЕВ ДООЕЛ СКОПЈЕ не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

Одговорен работник,

   


Decision search

Court
Case number
Date
_