ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 1/19 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 1/19

News  |  Jan 14, 2019
ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ објавува ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 1/19

Врз основа на член 23 од Законот за работните односи, член 18 став 1 алинеја 2 и став 6, чл.11 и чл.12 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 198/18 и 248/18), како и член 17, член 21, член 25, член 26, член 44, член 46, член 54 и член 55 од Правилникот за систематизација на работните места во Основниот суд Скопје II - Скопје,

 

ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

објавува

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 1/19

на дваесет и пет (25) лица на определено време за следниве работни места:

 

  1. Советник-информатичар - категорија В1,                                                                          3 (три) извршител/и;

Посебни услови

Стручни квалификации: 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од областа на информатиката или друг факултет од соодветна област.

Работно искуство: најмалку три години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции: активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење кои се докажуваат со приложување на доказ (диплома, сертификат, уверение).

Дневно работно време 8 часа од 07:30 до 15:30 часот, неделно работно време 40 часа - од понеделник до петок; основна нето плата 27.237,00 денари.

Времетраење на работниот однос: определено до 31.12.2019 година.

 

  1. Судски соработник - категорија В3,                                                                                   6 (шест) извршител/и;

Посебни услови

Стручни квалификации: најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 правен факултет и положен правосуден испит.

Работно искуство: најмалку една година работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции: активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење кои се докажуваат со приложување на доказ (диплома, сертификат, уверение).

Дневно работно време 8 часа од 07:30 до 15:30 часот, неделно работно време 40 часа - од понеделник до петок; основна нето плата 24.461,00 денари.

Времетраење на работниот однос: определено до 31.12.2019 година.

 

  1. Помлад судски соработник - категорија В4,                                                                 6 (шест) извршител/и;

Посебни услови

Стручни квалификации: стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет.

Работно искуство: со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции: активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење кои се докажуваат со приложување на доказ (диплома, сертификат, уверение).

Дневно работно време 8 часа од 07:30 до 15:30 часот, неделно работно време 40 часа - од понеделник до петок; основна нето плата 23.098,00 денари.

Времетраење на работниот однос: определено до 31.12.2019 година.

 

  1. Помлад соработник - преведувач - категорија В4,                                                       1 (еден) извршител/и;

Посебни услови

Стручни квалификации: стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен.

Работно искуство: со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции: активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење кои се докажуваат со приложување на доказ (диплома, сертификат, уверение).

Дневно работно време 8 часа од 07:30 до 15:30 часот, неделно работно време 40 часа - од понеделник до петок; основна нето плата 23.098,00 денари.

Времетраење на работниот однос: определено до 31.12.2019 година.

 

  1. Помлад судски референт - извршител во писарница - категорија Г4,                     1 (еден) извршител/и;

Посебни услови

Стручни квалификации: најмалку више или средно образование.

Работно искуство: со или без  работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции: активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење кои се докажуваат со приложување на доказ (диплома, сертификат, уверение).

Дневно работно време 8 часа од 07:30 до 15:30 часот, неделно работно време 40 часа - од понеделник до петок; основна нето плата 15.228,00 денари.

Времетраење на работниот однос: определено до 31.12.2019 година.

 

  1. Помлад судски референт - записничар - категорија Г4,                                                5 (пет) извршител/и;

Посебни услови

Стручни квалификации: најмалку више или средно образование.

Работно искуство: со или без  работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции: активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење кои се докажуваат со приложување на доказ (диплома, сертификат, уверение).

Дневно работно време 8 часа од 07:30 до 15:30 часот, неделно работно време 40 часа - од понеделник до петок; основна нето плата 15.228,00 денари.

Времетраење на работниот однос: определено до 31.12.2019 година.

 

  1. Одржувач на хигиена                                                                                                                2 (два) извршител/и;

Посебни услови

Стручни квалификации: средно или основно образование.

Работно искуство: со или без работно искуство

Дневно работно време 8 часа од 07:30 до 15:30 часот, неделно работно време 40 часа - од понеделник до петок; основна нето плата 12.001,00 денари.

Времетраење на работниот однос: определено до 31.12.2019 година.

 

  1. Возач                                                                                                                                           1 (еден) извршител/и;

Посебни услови

Стручни квалификации:

- најмалку средно образование;

- да поседува возачка дозвола „Б“ категорија подолго од една година.

Работно искуство: со или без работно искуство.

Дневно работно време 8 часа од 07:30 до 15:30 часот, неделно работно време 40 часа - од понеделник до петок; основна нето плата 14.933,00 денари.

Времетраење на работниот однос: определено до 31.12.2019 година.

 

Покрај наведените посебни услови, предвидени во Законот за судска служба и Правилникот за систематизација на работните места, кандидатот треба да ги исполнува и следниве општи услови кои се предвидени во член 21 став 1 од Законот за судска служба:

- да е државјанин на Република Македонија,

- активно да го користи македонскиот јазик,

- да е полнолетен,

- да има општа здравствена способност за работното место и

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Кандидатите се должни да поднесат молба за вработување и докази за исполнување на општите и посебните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар.

Молбата, покрај доказите, задолжително треба да содржи: име и презиме на кандидатот поткрепени со доказ за лична идентификација, живеалиште, односно престојувалиште на кандидатот, е-меил адреса и контакт телефон.

Рокот за поднесување на молбите изнесува пет (5) работни дена од денот на објавувањето на огласот.

Пополнетите молби и доказите кандидатите се должни да ги достават во Основниот суд Скопје II - Скопје, на одделението за прием, секој работен ден или по пошта на следнава адреса: ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ бул. Гоце Делчев бр. 4, 1000 Скопје (со назнака за Јавен оглас за вработување - 1/19).

Ненавремените, нецелосно пополнети, неуредни и некомплетни молби нема да се разгледуваат.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок определен во член 23 став 2 од Законот за работните односи.

 

 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

   


Decision search

Court
Case number
Date
_