С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  02.4.2024
5.РО-4506/23

Огласено на огласна табла на 29.03.2024 година

 

 

Република Северна Македонија

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за работни односи -

5.РО-4506/23

29.03.2024 година

С к о п ј е

 

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

Во спорот заведен од тужителот Друштво за производство, трговија и услуги ПАКАП ПК ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, застапуван од полномошник Ѓоко Гажоски, адвокат од Скопје, против тужениот Татјана (Јовановска) Рашид, основ: надомест на материјална штета, вредност на спорот: 150.000,00 денари. Во текот на постапката, странката/ тужениот Татјана (Јовановска) Рашид од Скопје, не го извести судот за промена на адресата на живеалиштето/престојувалиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла:

-тужба со докази, примена во судот на 30.08.2023 година,

-покана за одговор на тужба и

-покана за подготвително рочиште, закажано за 07.05.2024 година во 10:05 часот во судница бр.9 на втори кат во Основен граѓански суд Скопје.

 

По истекот на рок од 8-осум дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

Одговорен работник,

 

_______________________

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_