Informacione të përgjithshme (kompetencat dhe histori) [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Informacione të përgjithshme (kompetencat dhe histori)

Te dhena te pergjithshme

GJZKATA THEMELORE STRUGË - KOMPENTENCAT

Kompetencë

Gjzkata Themelore në Strugë është gjykatë e shkallës së parë me kompentencë të zgjeruar e cilla përkrah kompentencës të caktuar për gjykatat themelore me kompetencë themelore rajonale për të cilat janë themeluar edhe atë të vendosin:

1. në shkallën e parë në lëndët penale dhe lëndët e kundërvajtjes, edhe atë:

- për vër veprat penale për të cilat me ligj is dënim kryesor është caktuar dënim burg deri në pes vjet, nësë për disa vepra penale nuk është paraparë kompetencë e ndonjë gjykate tjetër,

-për veprat penale për të cilat me ligj të veçantë është caktuar kompetencë e gjykatës me kompetencë themelore,

-të realiyojë hetim apo veprime hetimore për vepra penale të kompetencës së saj,

-për të gjitha llojet e kundërvajtjeve, përveç për kundërvajtjet të cilat me ligj janë vënë në kompetencë të organit tjtër i cili kryen autorizime publike dhe

 -për ankime dhe kundërshtime për procedurat për të cilat janë kompententë këto gjykata

2. në shkallën e parë në kontestet civile, edhe atë:

-për kontestet pronësoro-juridike dhe marëdhëniet e tjera civile juridike për personat fizik dhe juridik, vlera e së cilës është 15.000 euro në kundërvlerë në denar, përderisa mr ligj nuk është parapar kompetencë e ndonje gjykate tjetër,

-për kontestet në lidhje me vërtetimin dhe kontestimin e atësisë dhe amësisë, vërtetimin e ekzistimit të kurorës, anulimin të kurorës dhe divorcit të kurorës,

-për alimentacion ligjor,

-për ruajtjen dhe edukimin e fëmijëve,

-për pengim ndaj posedimit,

-për alimentacion të përjetshëm,

-për kompenzim të dënimit i cili nuk e tejkalon shumën prej 15.000 euro në kundërvlerë në denarë,

-për procedurë për sigurim dhe ekzekutim,

-për marëdhëniet e punës,

-për kontestet e marëdhënieve trashigimore-juridike,

-në çështjet tjera të caktuara me ligj,

Është Kompetente të vendosë, edhe atë:

1. për veprat penale, edhe atë:

-për ato për të cilat është parapar dënim burg mbi pesë vjet dhe për vepra penale dhe kundërvajtjet për ekstradim,

-për ankime dhe kundërshtime për procedurat për të cilat është kompetent dhe

-zë vendosë në procedura për ndihmë juridike ndërkombtare të caktuara me ligj,

 2. për kontestet civile edhe atë:

-për kontestet pronësore-juridike dhe mardhëniet e tjera civile juridike për personat fizik dhe juridik, vlera e së cilës

Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_

Të rejat e fundit


Të gjitha lajmet