За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Велес постапуваат 16 судии и тоа:

Претседател

CV на Претседател

Судија Лидија Димова

Име и презиме:
Лидија Димова
Година на избор:
01.12.1986
Област на која работи судијата:
Според Годишниот распоред за работа постапува по предмети од судска управа.

Образование:

Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје во 1983 година.

Правосуден испит положила во 1985 година.

 

Работно искуство:

Во период од 1983-1986 работи како приправник и стручен соработник во Основен суд на Здружен труд-Скопје, одделение Титов Велес

Во период од 1986-1989 работи како судија во Општински суд Титов Велес и постапувала по вонпарнични предмети, а во период од 1989-1996 постапувала по граѓански и работни предмети и како дежурен истражен судија.

Од 1996 до денес работи како судија и постапува по граѓански предмети и предмети од интелектуална сопственост. Повремено работи по трговски и прекршочни предмети, како член во совет од петмина во кривични предмети и во кривичен совет.

Од 2006 до денес е Претседател на Граѓанскиот оддел, член на Работното тело за управување со движење на предметите во судот, постојан предавач -едукатор на континуирана настава на судии и на почетна настава на кандидати за судии и јавни обвинители во Академијата за судии и јавни обвинители и носител на проектот за тонско снимање и електронска достава во Основниот суд Велес

Објавени трудови и активности:

Во периодот од 2001 до 2014 година била Претседател на подружница на Здружението на судии при Основен суд Велес

Од 2006 до денес има изготвени бројни презентации за континуирана обука на теми: примена на новините на Законот за парнична постапка, Законот за извршување (платни налози), привремени и претходни мерки според Законот за обезбедување на побарувањата, привремени и претходни мерки во спорови од интелектуална сопственост, примена на Законот за бесплатна правна помош, надомест на штета, штета од осигурување, штета во врска со вршење на служба, штета во врска со инвалидитет, заштита на права од интелектуална сопственост, новини во Законот за авторски и други сродни права, судска заштита при повреда од дискриминација, теми од стварно право според Законот за сопственост и други стварни права, за правна помош, меѓународно приватно право, правопис во пишувањето на судски одлуки и правоговор, техники на пишување на пресуди, како и од областа на управување со движење на предмети и други теми за континуирана обука, правна култура и пристап до правда.

Во истиот период има изготвено слични теми за почетна обука и обука на судски службеници, како и „студии на случај“ за приемен и завршен испит на кандидатите за почетна обука.

Судијата е коавтор во изготвување на објавениот „Практикум на Законот за спречување и заштита од дискриминација со примери на иницијални акти“, ангажирана од Академијата за судии и јавни обвинители во рамки на проектот „Поддршка на ефективната инфраструктура за еднаквост“, поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје

Судијата е предавач на организирани советувања од Нотарската комора и Комората на извршители на РМ и има бројни учества на тркалезни маси од областа на интелектуална сопственост и примена на Европската конвенција за човекови права во Република Македонија. Како презентер, ја претставувала организацијата на работата на Академијата за судии и јавни обвинители во Република Црна Гора во 2014 година и во Република Босна и Херцеговина во 2015 година.

Во период од 1990-2005 година учестувала како Претседател на Општински изборни комисии.

Судиите

Судија Александар Шопов

Судија Александар Шопов

Име и презиме:
Александар Шопов
Година на избор:
25.03.2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

 

Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје во 2002 година. Како студент учествува на Студентскиот форум во рамки на 10-тата Меѓународна Антикорупциска Конференција во 2001 година во Прага, Република Чешка.
 
Правосуден испит положил во 2006 година.
 
Во 2007 година како стипендист на ERCM програмата на Јапонската Влада, посетува едномесечна обука за корпоративен менаџмент и управување со правни ризици во Нагоја, Јапонија.
 
Завршил почетна обука како дел од втората генерација на Академијата за судии и јавни обвинители (септември 2008 - јануари 2010) и се стекнал со звање Кандидат за судија и јавен обвинител. Дел е од тимот кој во 2009 година ја претставува Академијата на THEMIS –Меѓународен натпревар на правосудни школи во Лисабон, Португалија.
 
Во ноември 2018 година при Универзитет Американ Колеџ Скопје се стекнал со звање Магистер по правни науки, со одбрана на магистерски труд на тема: „Граѓанско-правна заштита на доверителите преку побивање на должниковите правни дејствија според Законот за облигационите односи и Законот за стечај“.
 
Во моментов е докторант на катедрата за деловно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
 
Течно зборува Англиски јазик и има напредни познавања од компјутерска технологија.

Работно искуство:

 
Од јануари 2003 г. до јануари 2005 г. обавува пракса како судски приправник –волонтер во Основен суд Велес.
 
Од февруари 2005 г. до март 2010 г. работи како правник во трговска компанија за меѓународна трговија и царинско работење.
 
На 25.03.2010 г. е избран за судија на Основен суд Велес, каде постапувал по трговски спорови, платни налози помеѓу правни лица, стечај и ликвидација.
 
Од април 2015 г. до април 2019 г. бил Претседател на Основен суд Велес.
 
Од мај 2019 г. до октомври 2019 г. бил ВД Претседател на Основен суд Велес.
 
Како судија постапува по граѓански и трговски спорови, стечај и ликвидација, спорови за граѓанска одговорност од клевета и навреда, приговори за незаконитости при извршувањето.
 
Од јануари 2022 година е Претседател на Граѓанскиот судски оддел на Основен суд Велес.

Објавени трудови и активности:

 
Oд јануари 2016 година е едукатор на Академијата за судии и јавни обвинители, а редовно учествува и со стручни излагања на семинари и обуки во организација на Комората на стечајни управници, Нотарската комора, Комората на извршители и други организации кои вршат обуки од областа на правото.
 
Член е на Комисијата за автоматска распределба на предмети, во состав на Работното тело за стадардизација на постапките во судовите при Врховен суд на РСМ.
 
Како автор има објавено неколку стручни трудови:
 
 • ”Reorganization of companies in bankruptcy proceedings in the Republic of Macedonia”, напишан и објавен на англиски јазик во Зборник во издание на Правен Факултет „Јустинијан Први“ Скопје, Правни Факултет Београд и Vienna University of Economics and Business, јануари 2019 година;
 
 • „Разлачно право и постапување со прибелешки во стечајна постапка“ објавен во 41-вото издание на Деловно Право, ноември 2019 година;
 
 • „Отворени прашања и дилеми во врска со нотарските исправи со извршна клаузула, ништовност на нотарски акти и укинување на потврда на ништовност“ објавен во Нотариус бр.36, декември 2019 година;
 
 • „Спречување на злоупотреба на права преку побивање на должникови правни дејствија“ објавен во Зборникот на Охридската школа на правото во организација на Институтот Iuridica Prima, декември 2020 година;
 
 • „Претстечајна реорганизација на трговските друштва во македонскиот правен поредок“ објавен во стручното списание ПРАВНИК, бр.349, април 2021 година.
 
Во рамки на JUFREX програмата на Советот на Европа е сертифициран обучувач за правото на Слобода на изразување од чл.10 на Европската конвенција за човекови права.
 
Учествувал во повеќе работни групи при Министерство за правда за измени и дополнувања на Закон за стечај, Закон за обезбедување на побарувањата, Закон за договорен залог, измени и дополнувања на Судскиот деловник, како и работни групи при Судскиот совет на РМ за изработка на подзаконски акти од негова надлежност.
 
Како судија учествувал на значителен број на семинари, меѓународни конференции и студиски посети во земјата и странство, меѓу кои би се издвоиле:
 
- обука за конкурентско право во Роберт Шуман Институтот за правни истражувања во Фиренца,
 
- три семинари на Европската Патентна Организација на теми од областа на правото на индустриска сопственост во Германија, Полска и Естонија,
 
- две обуки за алтернативно решавање на спорови и за спроведување на законодавството во Асер Институтот во Хаг, Холандија,
 
- конференција за предпристапна примена на правото на ЕУ во Белград,
 
- меѓународен правен форум на Liderjust во Букурешт,
 
- регионална конференција на Европските правосудни тренинг институции во Загреб,
 
- годишен правосуден семинар на ОБСЕ-ОДИХР во Варшава,
 
- тренинг за обучувачи во ЕИПА, Луксембург,
 
- конференција за судовите и односите со јавноста во Будимпешта,
 
- обука за обучувачи на Совет на Европа за право на слобода на изразување во Будва,
 
- конференција на ЕУ за Европската правосудна обука во Брисел,
 
- семинар за најдобри практики за интерактивна правосудна обука во Будимпешта,
 
- двонеделна мултилатерална програма на IRZ во Бон и Дрезден -Германија,
 
- програма на EJTN за размена на правосудни тренери во Рим, 
 
- две конференции на IRZ за германското право и правото од регионот во Белград,
 
- Балканска Конверенција за извршување во Будва,
 
- конференција поврзана со истражување на Судската култура на Западен Балкан во Тирана,
 
- обука на EJTN за Судиска етика во Загреб.

Судија Ангел Трипчев

Судија Ангел Трипчев

Име и презиме:
Ангел Трипчев
Година на избор:
28.12.2012
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје во 2005 година -отсек Граѓанско право.

Во 2008 година положил правосуден и адвокатски испит

Работно искуство:

Во периодот од 2004 година до 2005 година земал учество во Изборна набљудувачка мисија на OSCE-Канцеларија за демократски институции и човекови права

Во периодот од 2005 година до 2008 година работи во адвокатска канцеларија како адвокатски приправник

Од 2008 година до 28.12.2012 година работи како адвокат.

На 28.12.2012 година е избран за судија на Основен суд Велес, каде постапува по вонпарнични и стечајни предмети.

Судија Аница Теова

Судија Аница Теова

Име и презиме:
Аница Теова
Година на избор:
15.02.2005
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Во 1996 година дипломира на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во 1999 година положила правосуден испит

Судијата има основно познавање на Англиски јазик и активно се служи со компјутерска технологија.

 

Работно искуство:

Во периодот од 1997 година до 1999 година работи како приправник во Основен суд Велес

Од 1999 година до 2005 година работи како стручен соработник во Основното јавно обвинителство Велес.

Во 2005 година е избрана за судија на Основен суд Велес. Како судија до 2010 година постапува по прекршочни предмети, од 2010 година до 2015 година постапува по граѓански предмети, а од 2015 година до денес работи како судија за извршување на санкции

Судија Биљана Јачева

Судија Биљана Јачева

Име и презиме:
Биљана Јачева
Година на избор:
19.03.2004
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломира на Правниот факултет во Скопје во 1990 година.

Правосуден испит положила на 19.06.1993 година

Течно зборува Англиски јазик и активно се служи со компјутерска технологија.

Работно искуство:

 

Во периодот од 19.06.1991 година до 30.04.1991 година обавува пракса како судски приправник –волонтер во Основен суд Велес.

Засновала работен однос на работно место приправник во Основен суд Велес на ден 01.05.1992 година.

Во периодот од 19.06.1993 година до 18.03.2004 година работи како стручен соработник .

На 19.03.2004 година е избрана за судија на Основен суд Велес и постапувала по граѓански предмети, трговски спорови, постапки по приговор на платен налог и по приговор на решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, како стечаен судија и претседател на стечаен совет во стечајни предмети  и ликвидации, како и член на кривичен совет. Денес постапува  по трговски спорови, стечај, во постапки по приговор на решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа и

Од изборот за судија до 2014 година била Заменик претседател на трговски оддел и Заменик претседател на граѓански оддел.

Во периодот од 2014 година заклучно со 2018 година ја извршува функцијата Заменик Претседател на Основен суд Велес.

Објавени трудови и активности:

Од страна на Управниот одбор на Академијата на судии и јавни обвинители на РМ во 2011  година назначена е за предавач на Академијата од областа на трговското право.

Како предавач на континуирана обука на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на РМ има реализирано повеќе од 50 презентации од областа на трговското и стечајното право како и презентации од областа на граѓанското право на семинари организирани од Академијата и на работилници и тркалезни маси организирани во  соработка на Академијата со Комората на стечајни управници на РМ и Здружението на правници на РМ, Стопанска комора на РМ.

Во периодот 2014/2015 и 2016/2017 година била предавач на теоретска настава на   петата и шестата генерација на слушатели на почетна обука во Академијата на судии и јавни обвинители на РМ од областа на трговското право.

Како претставник на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на тркалезна маса организирана од ЕБРД (Европска банка за обнова и развој) во Софија-Бугарија во 2013 година учествувала со презентација на тема Соочување со предизвиците во трговските спорови на земјите од југо-источна Европа.

Судијата преку Академијата за обука на судии и јавни обвинители учествувала и на:

- Во  2009 година на Тренинг програма за национални судии на тема Конкурентно право на Европската унија во Никозија Република Кипар

- Во периодот од 06-19.12.2009 година во рамки на Програмата за размена на судии преку Европска мрежа за судска обука (ЕЈТН) во Хелсинки-Финска и Талин-Естонија, обука на тема Запознавање со правосудниот систем на Финска и Естонија.

- Во рамки на Проектот “Основни принципи на зајакнување на капацитетите на правосудството-Диференцирано управување со предметите во судовите“, студиско патување во Вашингтон (USA) како член  во работна група формирана од Судски совет наРепублика Македонија.

- Во 2012 година, студиска посета на национални судии во Европската патентна организација  во Минхен Германија на темаПатентно право.

- Во 2013 година, конференција во Европската патентна организација во Минхен Германија на тема “Клучни одлуки на Апелациониот совет“.

- Во 2013 година, семинар за Европско конкурентно право за Национални судии во Будимпешта на тема “Ограничување на договорите, случаи, трендови и отворени прашања“ .

 - во 2015 година, семинар за национални судии во Европската патентна организација  во Минхен - Германија на тема  “ Развој на патентното право од областа на фармацијата“.

 - Тренинг програмата на тема “Управување со правдата“ организирана од Matra rule of law Training Programme  во Холандија во пеиодот од 7-16 јуни 2017 г.

   -   Во втората мултилатерална хоспитациона програма за граѓански и трговски судии кои говорат англиски јазик која се спроведе организирана  од ИРЗ, во соработка со Сојузот на германските судии и покраинските министерства за правда во периодот 10.-24.10.2017 година  во Германија.

Судијата во 2013 година има објавен стручен труд во списанието “Правник“ на тема “Отворени прашања и дилеми во врска со Законот за заклучување на стечајни постапки“.

 

Судија Бојанчо Донев

Судија Бојанчо Донев

Име и презиме:
Бојанчо Донев
Година на избор:
20.05.2008
Област на која работи судијата:
Времено упатен за вршење судиска функција во Основен суд Неготино

Образование:

Дипломира на Правниот факултет Св.Кирил и Методиј во Скопје -правосудна насока на ден 25.12.1990 година

Правосуден испит положил во 19.04.1994 година.

Работно искуство:

Во периодот од 10.06.1994 година до 20.05.2008 година работи како адвокат.

На 20.05.2008 година е избран за судија на Основен суд Велес, каде постапува по кривични и прекршочни предмети.

Судија Валентина Ѓорѓиевска

Судија Валентина Ѓорѓиевска

Име и презиме:
Валентина Ѓорѓиевска
Година на избор:
06.02.2008
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломира на Правен фактултет Јустинијан Први при Универзитет Кирил и Методиј во Скопје на 31.10.1990 година.

Положила правосуден испит во 2002 година.

Има познавање од руски јазик и информатичка технологија.

Работно искуство:

Во период од 1994 година до 2002 година вработена во Агрокомбинат Лозар во Велес како референт за работни односи и застапување.

Во периодот од 11.06.2004 година до 05.02.2008 година работи како адвокат.

Избрана за судија на 06.02.2008 година. До месец февруари 2009 година постапува како судија за прекршоци, а од 01.03.2009 година до денес постапува во трговски спорови, спорови по платни налози, стечај и ликвидација.

Судија Валентина Петровска

Судија Валентина Петровска

Име и презиме:
Валентина Петровска
Година на избор:
27.06.1996
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломира на Правниот факултет во Битола на 21.11.1985 година. Правосуден испит положила на 20.06.1990 година во Скопје.

Има познавање од областа на работа со компјутери. Учествувала на семинири и организирани обуки од Академијата за судии и јавни обвинители за граѓанска, стечајна и трговска област и од Министерството за правда на РМ за стечајна област.  

Работно искуство:

На 16.05.1986 година вработена во Фабриката за масло Благој Ѓорев АД Велес во која до 16.05.1987 година работи како приправник, во периодот од 16.06.1987 година до 30.09.1994 година како правен референт и во периодот од 01.10.1994 година до 27.06.1996 година како референт за застапување и директор на правен сектор.

На 01.07.1996 година избрана е за судија во Основен суд Велес. Има постапувано по граѓански и вонпроцесни предмети, предмети од работен однос, како член на кривичен и стечаен совет до 31.01.2002 година. Од 01.02.2002 година постапувала по стопански, стечајни, ликвидациони и управно -сметководствени предмети и како претседател на стечаен совет и член на стечаен совет во стечајните предмети по кои постапувал стечаен совет. Од 2005 година до февруари 2008 година била одговорен судија на стопанскиот отсек во судот а од 2009 до 16.07.2012 година била претседател на трговскиот оддел во судот. Во 2012 и 2013 година била Заменик на Претседателот на Основниот суд во Велес, а со одлука на Судскиот Совет на РМ од 13.03.2014 година била именувана за Вршител на должноста Претседател на Основниот суд Велес се до 29.04.2015 година.

Судијата во моментот работи на трговски спорови, спорови од индустриска сопственост, спорови од мала вредност, предмети по платни налози и приговори по платен налог како и стечајни предмети кои се во тек до нивно завршување.

Објавени трудови и активности:

Од Академијата за судии и јавни обвинители во 2014/2015 година била определена за ментор за изведување на практична обука на кандидат за судии и јавни обвинители од областа на трговски спорови.

Судија Виолета Мојсова

Судија Виолета Мојсова

Име и презиме:
Виолета Мојсова
Година на избор:
29.12.1988
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје во 1986 година.

Правосуден испит положила во 1987 година.

Има основно познавање на англиски јазик и активно се служи со компјутерска технологија.

 

Работно искуство:

Од 1986 до 1987 година работи како приправник во Основен суд Велес.

Од 1987 до 1988 година работи како стручен соработник во Основен суд Велес.

На 29.12.1988 година е избрана за судија на Основен суд Велес и во периодот од 1988 до 1997 година постапувала по вонпарнични предмети, а од 1997 до денес постапува по парнични предмети.

Во периодот од 2002 до 2006 година била Претседател на граѓански оддел .

Од 2006 година до 22.02.2010 година била Заменик на Претседателот на Основен суд Велес.

Од 23.02.2010 година до 07.12.2010 година била Вршител на должност Претседател на Основен суд Велес.

Од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година била Заменик на Претседателот на Основен суд Велес. 

Објавени трудови и активности:

Во периодот од 2010 година до 2014 година била член на Управниот одбор на Зружението на судии на РМ.

На ден 18 и 19.12.2010 година како член на Управниот одбор на Здружението на судии на РМ учествувала на Регионалната конференција во Белград на тема „Стандарди на судиската етика“.

Од Академијата за судии и јавни обвинители Скопје во 2014/2015 година била определена за ментор за парнична постапка и координатор за изведување на практична обука на кандидат за судии и јавни обвинители. 

Судија Габриела Гајдова

Судија Габриела Гајдова

Име и презиме:
Габриела Гајдова
Година на избор:
06.02.2008
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје на ден 31.10.1997 година.

На ден 19.04.2000 година положила правосуден испит.

На ден 15.03.2018 година, при Правниот факултет на УКИМ Скопје, се стекна со звање Магистер по правни науки на тема „Лекарска грешка - казнено правни аспекти“.

Од ден 21.03.2018 година поседува Help сертификат на Советот на Европа за помината обука за „Криминал од омраза и говор на омраза“.

Работно искуство:

Во перидот од 01.12.1997 година до 2001 година работно е ангажирана како волонтер во Основен суд Велес.

Од 2001-2002 година работи како стручен соработник во Основноото јавно обвинителство Велес.

Во периодот од 2002 година до 06.02.2008 година работи како стручен соработник во Основен суд Велес.

На ден 06.02.2008 година е избрана за судија на Основен суд Велес. Постапува по кривични предмети спрема полнолетни лица.

Од 2011 година Претседател на Кривичен оддел во Основен суд Велес.

Од 2014 година до 30.10.2019 година Лице овластено за односи со јавност-портпарол на Основен суд Велес.

Од 30.10.2019 година Заменик Претседател на Основен суд Велес.

Од 13.07.2017 година Член на извршен одбор на Македонско пенолошко друштво

 

Објавени трудови и активности:

     Од Академијата за судии и јавни обвинители Скопје во 2014/2015 година била определена за едукатор и ментор за кривична постапка за изведување на практична обука на кандидат за судии и јавни обвинители.      
 • Како едукатор реализирани предавања на тема „Притвор пред судење и чл.5 од ЕКЧП“, „Кривично дело Убиство“, „Кривично дело Злоупотреба на службена положба и овластување и Несовесно вршење на службата“, „Медијација од аспект на Законот за правда за децата“, „Главна расправа“, „Директно, вкрстено и дополнително испитување“, „Техники на пишување на пресуди“, „Лекарска грешка“, во соработка на Американската амбасада во РМ едукатор за „Напредни обуки за ЗКП – главна расправа“, во соработка со OSCE предавач на тема „Улогата на судот во текот на главната расправа“, едукатор за чл.3 од ЕКЧП,
 • во соработка и во рамки на мисијата на Американската амбасада во РМ едукатор во „Летна школа за новинари“ во период12-14-ти Април 2018 година
 • во соработка и во рамки на мисијата на Американската амбасада во РМ едукатор за „Напредни обуки за ЗКП – главна расправа“ одржани во месец Септември и месец Декември 2018 година
 • во соработка и во рамки на мисијата на Американската амбасада во РМ едукатор во обука „Вкрстено испитување“ во месец Јануари 2019 година
 • Изготвувач на прашања и студии на случај за приемен и завршен испит на кандидатите од почетната обука на Академијата за обука на судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје.
 • Во соработка со UNDP предавач на тема „Заштита на жртвите од насилство низ одредбите од ЗКП“ – Охрид, месец Јуни 2016 година
 • Предавач на Конференција „Лекарска грешка“ одржана на 13.12.2018 година на Медицинскиот факултет Скопје
 
Номиниран судија од страна на Американската амбасада во РМ и избрана од страна на САД, за учество на 39-та годишна конференија на Здружение на жени судии на САД која се одржа во Атланта Џорџија САД во период од 11.10.2017 до 15.10.2017 година
 
Учесник на регионална конференција за судии: Adapting to the adversarial system“ во организација на Здружение на судии на РМ и Американската амбасада во РМ одржана од 19-21.06.2018 година
Учесник во работна група и Коавтор на „Прирачник за постапување на судиите и јавните обвинители во предмети за семејно насилство“ во организација на USAID и ESE
Учесник во работна група за борба против родово базирано насилство во организација на ESE
 
Сертификати:
 
Во 2009 година и 2011 година сертификати за помината Обука за борба против Корупција во Охрид 2009 година и Сончев Брег Р.Бугарија 2011 година
 
Сертификат од УСАИД за поминат тренинг за односи со јавност и медиуми одржан во Скопје од 10 до 14 септември 2015 година
 
Сертификат за помината обука на обучувачи за Европската конвенција за човековите слободи и права, одржана во Скопје на 11 и 12 мај 2016 година
 
Сертификат за помината Обука на обучувачи за планирање и менторирање на процесот на претпристапни преговори, Скопје, 25-26.05.2017 година
 
Сертификат за завршена обука за обучувачи за чл.3 од ЕКЧП, Струга, септември 2017 година, издаден од Совет на Европа
 
Сертификат за учество на „Денови на симулирано судење“ за 2017 година издаден од Правниот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во соработка со мисијата на ОБСЕ во Скопје
 
HELP сертификат за завршена обука за „Криминал од омраза и говор на омраза“ издаден од Совет на Европа на 21.03.2018 година
 
Завршена обука на тема „Затвор и алтернативни сакнкции“ во Хаг Холандија во период од 4-11.10.2018 година, сертификат издаден од Хелсиншки Комитет на Холандија и Министерството за надворешни работи на Холандија
 
Сертификат за помината обука на обучувачи „Curriculum designed Delivery course“ во рамки на регионалниот проект во секторот правда при ОПДАТ за зајакнување на Казнено правните институции и Владеење на правото во Централна и Источна Европа во период од 13-15.11.2018 година во Дубровник Хрватска

HELP сертификат за завршена обука за обучувачи за ХЕЛП програмата на Совет на Европа од 3.10.2019 година 2019 година

Тутор на on line курс на Совет на Европа на тема „Образложение на кривични пресуди-адаптација на македонското казнено законодавство“ во период од 6.11.2019 година до 25.12.2019 година

 
 

Судија Дара Арсова

Судија Дара Арсова

Име и презиме:
Дара Арсова
Година на избор:
05.09.2016
Област на која работи судијата:
Времено упатен за вршење судиска функција во Основен суд Кавадарци

Образование:

Дипломира на Правен Факултет Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје на 19.03.1997 година.

Правосуден испит положила на 14.04.2000 година

Стекнала звање Магистер по право од областа на финансии и финансово право при Правен Факултет – Јустинијан Први во Скопје – Универзитет СВ. Кирил и Методиј Скопје

 

Работно искуство:

Во периодот од 1997 година до 2000 година е ангажирана како адвокатски приправник во адвокатска канцеларија на адвокат Никола Додевски од Скопје, a во периодот од 01.07.2000 година до 03.05.2010 година вработена е како адвокат во истата адвокатска канцеларија.

Во периодот од 06.05.2010 година до 01.11.2013 година работи како адвокат во сопствена адвокатска канцеларија со седиште во Велес .

На ден 10.02.2016 година, завршува почетна обука на Акедемијата за судии и јавни обвинители во Скопје, а на 05.09.2016 година како кандидат од Академијата за судии и обвинители е избрана за судија на Основен суд Велес.

Постапува по предмети од стечај, ликвидација, трговски спорови и приговори против налози за извршување.

 

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести