Јавен повик [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Јавен повик

Соопштенија за јавност  |  25.6.2020

 

         Согласно член 14 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија објавува:


ЈАВЕН ПОВИК
ДО ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО


   Врз основа на член 9 став 1 алинеја 1 и член 16 став 1 алинеја 2 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), Судскиот совет на РСМ на ден 19.06.2020 година објави Оглас за избор на 1 (еден) член на Судскиот совет од редот на судиите oд апелационо подрачје Битола („Службен весник на РСМ“ бр.164/2020).

   Согласно член 14 став 1 и 2 од Законот за Судскиот совет на РСМ, Советот формира Комисија за спроведување на избори на членови на Советот од редот на судиите. Комисијата се состои од претседател, два члена и нивни заменици. Согласно став 3 од истиот член, претседателот на Комисијата за избор, еден член и нивните заменици се избираат од Здружението на судии на Република Северна Македонија, а еден член и неговиот заменик се избираат од редот на претставниците на здруженијата и фондациите кои работат повеќе од пет години во областа на човековите права и владеење на правото.

   СЕ ПОВИКУВААТ здруженијата и фондациите кои работат повеќе од пет години во областа на човековите права и владеење на правото, во рок од 10 дена од објавувањето на повикот на веб страната на Судскиот совет да номинираат по еден кандидат за член и негов заменик на Комисијата за избор.

КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ КАНДИДАТОТ  

- Завршени правни студии со стекнати 300 ЕКТС или VII/1степен и
- кое не е осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци.

   Судскиот совет ја утврдува исполнетоста на условите од член 14 став 3 и 6 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија и утврдува листа на кандидати за Комисија за избор, од кои по пат на ждрепка се избираат двајца членови и нивни заменици.

                                                                                                                                      СУДСКИ СОВЕТ
          Бр.02-1032/1                                                                                  НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
   24  јуни 2020 година                                                                                                Претседател,
              Скопје                                                                                                             Киро Здравев