ЈАВЕН ПОВИК ДО ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ЈАВЕН ПОВИК ДО ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО

Соопштенија за јавност  |  10.8.2022

 

Република Северна Македонија

СУДСКИ СОВЕТ НА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ул. Македонијабр.5, 1000 Скопје | тел.02/3218 130 факс.02/3218 131 | contact@ssrm.mk

 

          Согласно член 14 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија објавува:

 

 

ЈАВЕН ПОВИК

ДО ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА

ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО

 

 

            Врз основа на член 9 став 1 алинеја 1 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), претседателот на Судскиот совет на РСМ на ден 20.07.2022 година објави Оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите, и тоа: 1(еден) член од редот на судиите од апелационо подрачје Скопје, 1(еден) член од редот на судиите од апелационо подрачје Гостивар и 1(еден) член од редот на судиите од Врховниот суд на Република Северна Македонија во „Службен весник на РСМ“ бр.163/2022.

 

 Согласно член 14 став 1 и 2 од Законот за Судскиот совет на РСМ, Советот формира Комисија за спроведување на избори на членови на Советот од редот на судиите. Комисијата се состои од претседател, два члена и нивни заменици. Согласно став 3 од истиот член, претседателот на Комисијата за избор, еден член и нивните заменици се избираат од Здружението на судии на Република Северна Македонија, а еден член и неговиот заменик се избираат од редот на претставниците на здруженијата и фондациите кои работат повеќе од пет години во областа на човековите права и владеење на правото.

 

СЕ ПОВИКУВААТ здруженијата и фондациите кои работат повеќе од пет години во областа на човековите права и владеење на правото, во рок од 10 дена од објавувањето на повикот на веб страната на Судскиот совет да номинираат по еден кандидат за член  и негов заменик на Комисијата за избор.

 

КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ КАНДИДАТОТ 

 

  • Завршени правни студии со стекнати 300 ЕКТС или VII/1степен и
  • кое не е осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна  затвор од најмалку шест месеци.

 

Судскиот совет  ја утврдува исполнетоста на условите од член 14 став 3 и 6 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија и утврдува листа на кандидати за Комисија за избор, од кои по пат на ждрепка се избираат двајца членови и нивни заменици.

 

                                          СУДСКИ СОВЕТ НА

     Бр.02-1314/17                                                                            РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

    09.08.2022 година                                                                         KËSHILLI GJYQËSOR I REPUBLIKËS

         Скопје                                                                                          SË MAQEDONISË SË VERIUT

                                                                                                    Заменик претседател - Zëvendës Kryetar

                                                                                                                        m-r Selim Ademi