За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

Во Апелациониот суд Гостивар судската функција ја вршат Претседателот и 13 судии, од кои 4 судии за кривична област и 6 судии за граѓанска област и 3 судии за стопански предмети и работно односи.

       

Претседател

CV на Претседател

Судија Шефајет Хајдари

Име и презиме:
Шефајет Хајдари
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Второстепен кривичен совет "КСЖ"

Образование:

                            
Роден на 27.11.1967 во с.Чајле Гостивар.
Дипломирал на Правниот факултет во Приштина на 29.09.1991 година.
Правосуден испит полжил во Скопје на 16.06.1995 година.
Прво вработување во адвокатска канцеларија работи како адвокат.
 

Работно искуство:

На 29.10.2007 година е избран за судија во Управен суд Скопје.
На 30.04.2011 година е избран за судија во Виш Управен суд Скопје.
На 08.03.2012 година е избран за судија во Апелациониот суд во Гостивар, до 11.07.2012 година работи во Граѓанскиот оддел.
Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1155/1 од 12.07.2012 година е избран за Претседател на Апелациониот суд во Гостивар.

Судиите

Судија Заменик претседател м-р Велко Страшевски

Судија Заменик претседател м-р Велко Страшевски

Име и презиме:
Заменик претседател м-р Велко Страшевски
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

 • Роден е на 14.04.1971 година
 • Брачна состојба: Оженет и татко на три деца

 

 • Дипломирал на Правен факултет - правосудна насока  на Универзитетот Св. “Кирил и Методиј” Скопје во 1995 година.
 • Положил правосуден испит на 20.10.1997 година.
 • Ги завршува постдипломските студии на 01.07.2015 година на Правниот факултет при Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип и се стекнува со назив  Магистер по правни науки – правосудна насока.

Работно искуство:

 • Во периодот од 01.04.1995 година до 20.10.1997 година е волонтер -  адвокатски приправник во канцеларијата на адвокатот Исеини Шазивар во Гостивар.
 • Во периодот од јануари 1998 година па до 31.05.2000 година е вработен во адвокатската канцеларија на адвокатот Исеини Шазивар како адвокатски стручен соработник.
 • Од 01.07.2000 година откако претходно се здобил со легитимација од Адвокатската комора на Р.Македонија и се запишал во именикот на адвокати, отворил адвокатска канцеларија во Гостивар, каде работел се до изборот за судија во Апелациониот суд Гостивар.
 • Претставник e во собранието на Адвокатската комора на Р.Македонија од АЗ Гостивар во периодот од 2004 до 2007 година.
 • Член e на комисијата за прослави и доделување на признанија при Адвокатската комора на Република Македонија во периодот од 2004 до 2007 година.
 • Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1790/1 од 31.10.2007 година избран е за судија во Апелациониот суд Гостивар и работи во граѓанскиот оддел.
 • Заменик член на Комисијата за полагање на завршен испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители во три мандата.
 • Член e на Работното тело за стандардизација на употребата и унапредувањето на АКМИС односно Работното тело за стандардизација на постапките во судовите од неговото основање и претседател на Комисијата за граѓанска материја при работното тело во периодот од 2007 година до сега.
 • Член e на работното тело за проектот за Македонска судска пракса – проектот МАТРА.
 •  Со одлука на Претседателот на Апелациониот суд Гостивар од 2013 година е избран за Претседател на Граѓанскиот оддел при Апелациониот суд во Гостивар.
 • Предавач – едукатор во Академијата за судии и јавни обвинители од 01 месец 2015 година до 31.12.2015 година.
 • Уредник при изготвувањето на првиот билтен на АС Гостивар во 2013 година и активен учесник при изготвувањето на вториот билтен на АС Гостивар.
 • Заменик на  Претседателот на Апелациониот суд Гостивар од ноември 2018 година.

Судија Абдулбари Рамадани

Судија Абдулбари Рамадани

Име и презиме:
Абдулбари Рамадани
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1996 година.

Правосуден испит положил во Скопје на 20.04.1999 година.

Работно искуство:

На 01.05.1999 година се вработил во Основниот суд Гостивар, а до 01.08.2001 бил стручен соработник во Основното Јавно Обвинителство Гостивар. Од 01.08.2001 бил советник во ОЈО Гостивар.

На 05.12.2005 година бил избран за заменик јавен обвинител во Основното Јавно Обвинителство – Гостивар.

На 31.10.2007 со одлука за избор бр.07-1790/1 е избран за судија во Апелационен суд Гостивар и постапувал по кривични предмети, претседател е на совет и претседател на кривичен оддел во Апелациониот суд Гостивар.

Судија Златко Анѓелкоски

Судија Златко Анѓелкоски

Име и презиме:
Златко Анѓелкоски
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје на ден 01.09.1992 година.

Правосуден испит положил  во Скопје на ден 07.09.1994 година.

Работно искуство:

Од 23.12.1994 година извршува адвокатска дејност, се до 15.03.1999 година  кога се вработил во МВР на РМ, како Началник на ОВР Кичево, а од 11.04.2001 година е распореден како раководител во ОРО УБК Кичево.

Од 27.01.2003 година повторно започнал да извршува адвокатска дејност, се до 30.10.2007 год.

Со Одлука за избор на судии на Апелациониот суд во Гостивар, бр.07-1790/1 од 31.10.2007 година на Судскиот совет на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр.134 од 06.11.2007 год.) е избран за судија на Апелациониот суд во Гостивар.

Има добри познавања на францускиот  јазик.

Судија Изет Исмаили

Судија Изет Исмаили

Име и презиме:
Изет Исмаили
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Стопанска област

Образование:

Име : Изет

презиме: Имаили

Дата на раѓање: 23.01.1963 година

Место на раѓање: с.Дебреше, Гостивар

Националност : Албанец

Државјанство : РСМ

 

 

 • Завршено основно училиште во с.Врапчиште
 • Завршено средно училиште во гимназија ``Панче Попоски`` во Гостивар во 1982 г.
 • Завршен Правен факултет - правосудна насока - на универзитетот во Приштина во 06.04.1988 година.
 • Положен правосуден испит на 16.04.1992 година

Работно искуство:

 •  На 15.09.1898 година примен на работа како приправник во Основно Јавно обвинителство во Гостивар
 •  На 16.04.1992 година бев распореден на работи и работни задачи како стручен сооработник во Основно јавно обвинителство Гостивар.
 • На 13.04.1998 година бев именуван за заменик јавен Правобранител на Република Македонија за подрачје Гостивар.
 • На 27.08.2002 година бев реизбран како заменик јавен Правобранител на Република Македонија се до 2006 година.
 • На 14.05.2007 година бев запишан во именикот на адвокатите при Адвокатската Комора на Република Македонија како адвокат.
 • Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1790/1 од 31.10.2007 година избран сум за судија во Апелациониот суд Гостивар и работи во граѓанскиот оддел.
 • Заменик член на Комисијата за полагање на завршен испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители во еден мандат

 

 

Странски јазици

 • Познавање на српско-хрватски јазик (усно и писмено)
 • Основни познавања на англиски и француски јазик

Судија Ѓерасим Ѓерасимовски

Судија Ѓерасим Ѓерасимовски

Име и презиме:
Ѓерасим Ѓерасимовски
Година на избор:
2007
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје на 25.06.1985 година.

Правосуден испит положил во Скопје на 23.10.1990 година.

Работно искуство:

На 22.12.1986 година се вработил како судски приправник во тогашниот Општински суд Гостивар.

Од 21.12.1987 година е распореден на работи и работни задачи како стручен соработник во тогашниот Општински суд Гостивар.

Со решение на Владата на Република Македонија бр.23-950/1 од 04.05.1991 година е именуван за Секретар на Извршниот одбор за вршење на работите на Собранието на општина Гостивар. Оваа функција ја извршувал од 04.05.1991 година до 13.07.1992 година, од кога продолжил да работи во Општинскиот суд Гостивар како стручен соработник.

Со одлука на Собранието на Република Македонија бр.07-2759/1 од 01.07.1999 година, избран е за судија во Основниот суд Гостивар и работел во кривичниот оддел.

Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.07-1790/1 од 31.10.2007 година, избран е за судија во Апелациониот суд Гостивар и работи во Кривичниот оддел. Претседател е на совет.

Судија Рафис Идризи

Судија Рафис Идризи

Име и презиме:
Рафис Идризи
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Стопанска област

Образование:

Име: Рафис

Презиме: Идризи

Државјанство: РСМ

Националност: Албанец

Дата на раѓање: 07.12.1966

Место на раѓање: с.Градец, Општина Врапчиште

Брачна состојба: Оженет, татко на две полнолетни деца.

 

 

Основно училиште: ,,Мемет Дерала,, с. Градец,Тетово

Средно училиште: УСО ,,Гостивар,, Гостивар

Факултет: Правен факултет, Приштина

Правосуден испит: Скопје 2003 година

Нотарски испит : Скопје 2004  година

Работно искуство:

Прво вработување е на 10.06.1992 година  во Министерство за внатрешни работи Скопје на работно место инспектор на ДБК за Гостивар. Потоа има функција Началник на ДБК – Одделение Гостивар  околу две години, а потоа е инспектор на СЈБ – Одделение Гостивар  и началник на крим полиција во истото одделение. Со формирањето на комисијата за прекршоци при МВР на РМ, од почеток на формирањето е член на совет на комисија за прекршоци за Гостивар.

На 06.02.2008 година е избран за судија во Основен суд Гостивар.

На 13.09.2010 година е избран за судија во Апелационен суд Гостивар каде сеуште ја извршува истата функција.

Останато: работа со компјутер: word, excel, познавање на јазици: македонски, делумно англиски  и др.

Судија Лидија Кузманоска Бачевска

Судија Лидија Кузманоска Бачевска

Име и презиме:
Лидија Кузманоска Бачевска
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирала Правен факултет - правосудна насока  на Универзитетот  “Кирил и Методиј” во Скопје на 24.10.1985 година.

   Има положено правосуден испит на 14.12.1989 година.

Работно искуство:

Во периодот од 04.05.1987 година до 10.04.2004 година е вработена како приправник, стручен соработник и заменик јавен обвинител во Основно јавно обвинителство во Тетово.

Во периодот од 11.04.2004 година до 13.09.2010 година вршела адвокатска дејност во Тетово.

   На 13.09.2010 година е избрана за судија во Апелациониот суд во Гостивар и работи во граѓанскиот оддел.

Судија Беким Мехмеди

Судија Беким Мехмеди

Име и презиме:
Беким Мехмеди
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј,, во Скопје, април 1998 година.

Правосуден испит положил во 2004 година во Скопје.

Работно искуство:

После дипломирањето од 1998 до 1999 година волонтирал во Основен суд Кичево и во адвокатска канцеларија. Од јули 1999 година е вработен во АД Македонски телеком  како правник и менаџер за долгови и судски застапувања.

Од јануари 2007 година работи како адвокат со седиште во Кичево се до изборот за судија во Апелационен суд Гостивар во 2011 година.

Избран е за судија во Апелационен суд Гостивар во март 2011 година, каде согласно распоредот работи во областа на граѓанската материја.

Во периодот од 12.12.2011 до 11.07.2012 година е ВД-Претседател на Апелационен Суд Гостивар.

Согласно годишните распореди е назначен за Претседател на Оддел за судска пракса и лице за односи со јавноста.

Има редовно и активно учество на семинари и обуки во земјата и странство, учество како судија едукатор во Академија за судии и јавни обвинители, како и редовно учество и организација на тркалезни маси во Апелационите судови. Врши изработка на судски билтени и други судски публикации во Апелационен суд Гостивар. Има солидно познавање на англиски јазик.

Судија м-р Африм Јакупи

Судија м-р Африм Јакупи

Име и презиме:
м-р Африм Јакупи
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Граѓанска област

Образование:

Име: Африм

Презиме: Јакупи

Дата на раѓање: 10.12.1971 година

Националност: Албанец

Брачна состојба: оженет

 

        Дипломирал на Правниот факултет  во Скопје во 1997 година. Правосуден испит положил во 2000 година во Скопје. Во 2005 година има завршено Специјализација по јавно - управно право во ЕНА - Париз, Франција. Постдипломските студии  на Државниот Универзитет во Тетово ги завршил во 2014 година и се стекнува со стручен назив Магистер по правни науки - граѓанско право. На Универзитетот Американ колеџ  Скопје - Правен факултет од 2016 е Докторант по граѓанско право.

Работно искуство:

Oд 1997-2000  година бил волонтер во Основниот суд Гостивар. Во текот на 2000 година до октомври истата година работел како адвокат.

Од октомври 2000 година до февруари 2005 година работи како Секретар на Општина Гостивар и Заменик претседател на статутарна комисија на Совет на Општина Гостивар.

Од 10.02.2005 до 12.04.2005 работи како Раководител на секторот за правни, координативни, општи и јавни служби во Општина Гостивар.

Од август 2005 година до февруари 2008 година работи како Стручен соработник во Основен суд Гостивар.

Од февруари 2008 година до декември 2012 година работи како судија во Основен суд Гостивар.

На 28.12.2012 со одлука на Судски Совет на Република Македонија е избран за судија  во Апелационен суд Гостивар.

Судија м-р Лилјана Ицкова

Судија м-р Лилјана Ицкова

Име и презиме:
м-р Лилјана Ицкова
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:
Стопанска област

Образование:

Родена е на ден 02.04.1963 година во Гостивар

 

Дипломирав на Правниот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј,, во Скопје на ден 25.04.1986 година и се стекнав со стручен назив Дипломиран правник.

Правосудниот испит го положив на ден 10.06.1991 година и издадено ми е Уверение под број 09-5/153 од Министерството за правосудство и управа Скопје.

Со Уверение за положени испити од втор циклус под бр.13-305/1 од 30.04.2017 година на Универзитетот Американ Колеџ - Скопје се стекнав со стручен назив Магистер по правни науки.

Работно искуство:

       На ден 01.11.1986 година се вработив при Стручната служба на Собранието на општина Гостивар.

       Со одлука на Собранието на Република Македонија под број 07-2807/1 од 11.07.2002 година бев избрана за судија на Основниот суд во Гостивар.

       Со одлука на Судскиот совет на Република Македонија  за избор на судии на Апелациониот суд Гостивар бр.08-1383/1 од 05.09.2016 година, бев избрана за судија на Апелациониот суд Гостивар за граѓанска област.

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_