Слободен пристап до информации [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Слободен пристап до информации

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, обезбедена е јавност и отвореност во работењето на имателите на информации и се овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.
Основни поими:

„Иматели на информации“ се органите на државната власт и други установи и институции утврдени со закон, органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, јавните установи и служби, јавните претпријатија и правни и физички лица кои вршат јавни овластувања и дејности од јавен интерес утврдени со закон.

„Информација од јавен карактер“ е информација во  која било фирма која ја создал и со која располага имателот на информацијата, односно со неа располага само имателот на информацијата, согласно со неговите надлежности.

„Барател на информација“ е секое правно и физичко лице без дискриминација по која било основа, на начин и под услови утврдени со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Исклучок од слободен пристап до информации:

Имателите на информации можат да одбијат барање за пристап до информација во согласност со закон ако информацијата се однесува на:
1) информација која врз основа на закон претставува класифицирана информација со соодветен степен на тајност;
2) личен податок чие откривање би значело повреда на заштитата на личните податоци;
3) информација за архивското работење која е утврдена како доверлива;
4) информација чие давање би значело повреда на доверливоста на даночната постапка;
5) информација стекната или составена за истрага, кривична или прекршочна постапка за спроведување на управна и на граѓанска постапка, а чие давање би имало штетни последици за текот на постапката;
6) информација, што се однесува на комерцијални и други економски интереси, вклучувајќи ги и интересите на монетарната и фискалната политика и чие давање ќе има штетни последици во остварувањето на функцијата;
7) информација од документ што е во постапка на подготвување и сè уште е предмет на усогласување кај имателот на информации, чие откривање би предизвикало погрешно разбирање на содржината;
8) информација за заштита на животната средина која не е достапна до јавноста заради заштита на здравјето на луѓето и животната средина и
9) информација која ги загрозува правата од индустриска или интелектуална сопстве-ност (патент, модел, мостра, стоковен и услужен жиг, ознака на потеклото на производот).

 

Образецот за слободен пристап до информации можете да го превземете тука.


 Преземање

Контакт

Мевмед Муратоски

Фиксен телефон:
046/ 831 - 404
Мобилен телефон:
070/ 284 - 737

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_