Anëtarët e Këshillit Gjyqësor së RM [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Anëtarët e Këshillit Gjyqësor së RM

Anëtarët e Këshillit gjatë kryerjes së funksionite si anëtarë të Këshillit do të jenë të barabartë me të drejtat dhe detyrimet e tyre.

Anëtari Këshillit ka këto të drejta, detyrime dhe përgjegjësi:

 • marrin pjesë në punën dhe vendimmarrjen e Këshillit;
 • jep iniciativa, propozime dhe mendime për çështjet që janë në kompetencë të Këshillit;
 • merr pjesë në punën e organeve punuese të Këshillit në të cilin është zgjedhur;
 • me mbarimin e Këshillit, të inspektojë punën e gjykatësit dhe të ndërmarrë aktivitete  tjera dhe për këtë ai i paraqet një raport Këshillit;
 • është përgjegjës për shkeljen e Kushtetutës dhe ligjit lidhur me kryerjen e funksionit të tij në Këshill dhe
 • kryen veprimtari të tjera të përcaktuara me këtë ligj.


Ndërprerja e mandatit të anëtari të Këshillit

Mandati i anëtarit të Këshillit përfundon:

 • me mbarimin e kohës për të cilën është zgjedhur;
 • me vetë kërkesë;
 • me plotësimin e kushteve për pension pleqërie në përputhje me ligjin;
 • nëse është dënuar me aktgjykim gjyqësor për vepër penale me burgim të pakushtëzuar prej mësë paku gjashtë muaj ose një vepre tjetër penale që e bën   atë të padenjë për të kryer funksionin e anëtarit të Këshillit Gjyqësor;
 • nëse anëtarit i Këshillit është i paaftë për të kryer funksionin dhe
 • nëse zgjidhet në një funksion ose profesion tjetër publik.

 Loreta Gorgieva

 Loreta Gorgieva

Emër:
Loreta Gorgieva
Vit përzgjedhja:
18.12.2018
Sfera e punës:

Arsim:

Më 30.06.1993 u diplomuar pranë Fakultetin Juridik në Univerzitetin “Shën Kirill dhe Metodi” në Shkup, provimin e jurispodencës e mbaroj në 20.10.1999.

Përvoja e punës:

Më 07.02.2006 është zgjedhur gjykatës në Gjykatën Themelore Strumic, ku nga viti 2018 ka punuar si gjykatës në repartine e sferën-penale.

Nga viti 2010-2014 është Kryetare e Shoqatës së Gjykatësve të Republikës së Maqedonisë për Gjykatën Themelore Strumicë

Në vitin 2012 punonë si pjesë e grupit punues në Proektin e SHGjRM me përkrahjen e sundimin e së drejtës pranë misionit të OBSE-së në Shkup.

Më 18.12.2018 u zgjodh anëtar i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë.

 

 Mirsad Suroji

 Mirsad Suroji

Emër:
Mirsad Suroji
Vit përzgjedhja:
18.12.2018
Sfera e punës:

Arsim:

Në vitin 2004 i diplomuar në Fakultetit Juridik pranë Univerzitetit Shtetëror të Tetovës, provimin e jurispodencës e mbaroj në vitin 2008.

Përvoja e punës:

Prej 2005-2007 ka punuar si praktikantë në Gjykatën Themelore Kumanovë.
Prej vitit 2007-2009 punon në Komunën e Kumanovës - Sektorin për Tatim dhe Taksa - Reparti për përcaktimin dhe mbledhjen e taksës së tatim mbi shitje të trashëgimis dhe dhurata si anëtar i Komisionit.
Prej vitit 2009-2012 punon si asistent gjyqësor në Gjykatën Themelore Kumanovë.
Në dhjetor të vitit 2012 u zgjodh gjykatës në Gjykatën Themelore Kumanovë - penale.
Nëpërmjet Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë "Pavell Shatev" ka kaluar trajnime për zhvillimin profesional në sferën në të cilën punon.
Më 18.12.2018 u zgjodh anëtar i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë.

 

 M-r Tanja Çaçarova-Ilievska

 M-r Tanja Çaçarova-Ilievska

Emër:
M-r Tanja Çaçarova-Ilievska
Vit përzgjedhja:
16.12.2021
Sfera e punës:

Arsim:

Në vitin 1990

Ka diplomuar në Universitetin “Kiril dhe Metodi” – Shkup për mësimdhënie në studimet e Drejtimit Jurispodencës të Fakultetit Juridik në Shkup.

Në viti 1993

Ka kaluar provimin e jurisprudencës;

Në vitin 2018

Ka kryer studimet pasuniversitare - ciklin e dytë të studimeve akademike në të drejtën e punëse në Universitetin AMERIKAN COLLEGE Shkup, Fakulteti i Shkencave Juridike dhe mori titullin profesional: Master i Shkencave Juridike - E Drejta e Punës.

Përvoja e punës:

Pjesën më të madhe të përvojës së saj të punës e kaloi duke punuar si dhënëse e së drejtës, duke filluar si juriste praktikante nga 01.10.1990 deri më 20.12.1993; si bashkëpunëtor profesional i avokatit nga 10.02.1994 - 31.10.1994 dhe nga viti 1995 si avokat në zyrën e pavarur avokatore me seli në Shkup, e regjistruar në Drejtorinë e Odës së Avokatëve të Republikës së Moqedonisë me numër rendor nr.746. Gjatë kryerjesë së veprimtarisë si Avokate ajo ka fituar përvojë të pasur në punën e çështjeve nga fusha e së drejtës penale, e së drejtës administrative dhe kryesisht me lëndë nga fusha e së drejtës civile.


Në periudhën prej 05.08.2017 deri më 30.11.2020 punon si Këshilltar Special për Drejtësi në Zyrën e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 


Nga data 01.12.2020, deri në zgjedhjen për anëtar të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut (16.12.2021), përsëri e kryen veprimtarin e avokatit.

Publikime dhe aktivitete:

TRAJNIM 

Gjatë punës së saj, ajo vazhdimisht ka avancuar njohuritë e saj duke marrë pjesë dhe duke ndjekur trajnime, seminare dhe trajnime në fusha të ndryshme juridike në bashkëpunim me Odën e Avokatëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, OSBE-në, ABA ROLI, NDI, Odën e Avokatëve Amerikanë etj. 


Ka marrë pjesë aktive në grupet e punës dhe seancat e organizuara për ndryshime në ligje si Ligji për Ndërmjetësimin, Ligji për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Ligji për Drejtësinë për të Miturit, ka marrë pjesë aktive dhe ka kontribuar në pavarësinë e shërbimit parlamentar dhe përgatitjen e Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Pozicioni i statusit:

Anëtar i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 Sashko Georgiev

 Sashko Georgiev

Emër:
Sashko Georgiev
Vit përzgjedhja:
11.09.2018
Sfera e punës:

Arsim:

I Diplomuar në Fakultetit Juridik pranë Univerzitetit „Shën Kirill dhe Metodi“ në Shkup më 07.05.1997. Provimin e jurispodencës e mbaroj në vitin 2000.

Përvoja e punës:

Nga viti 2001-2008 ka punësuar si avokat në zyrën e avokatit në Shtip.           

Në 07.02.2008 është zgjedhur si gjykatës në Gjykatën Themelore Shtip ku deri  viti 2008 ka punuar si gjykatës në sferën-penale.

Në periudhën  nga 2014-2016 është anëtare i Këshillit të Shoqatës së Gjykatësve të Republikës së Maqedonisë, në vitin 2017 është zgjedhur Kryetar i Shoqatës së Gjykatësve në Gjykatën Themelore Shtip.

Nga viti 2014, në Akademinë për Gjykatës dhe Prokurorë Publik të Republikës së Maqedonisë ka ligjëruar në mënyrë aktive nga materja penale.

Prej vitit 2015 është ligjërues në OBSE me temën "Krimi i urrejtjes".

Më 11.09.2018 u zgjodh anëtar i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë.

 Selim Ademi

 Selim Ademi

Emër:
Selim Ademi
Vit përzgjedhja:
05.10.2013
Sfera e punës:

Arsim:

Në vitin 2000 si Jurist u diplomua pranë Fakultetin Juridik të Univerzitetit të Tetovës.
Mbaroi provimin e jurisprudencës në vitin 2011 në Shkup.                      

Magjstër i Shkencave juridike në vitin 2009 pranë Fakultetit Juridik në Univerzitetin e Prishtinës.

Përvoja e punës:

Në vitin 2003-2005 Instituti Nacionalo Demokratik (NDI).                                                                            

Në vitin 2005-2009 Sekretar në Komunën e Gostivaritë.                                    

Në vitin 2009-2010 Udheheqës sektori për çështje juridiko-normative në administratën e komunës së Gostivarit dhe udheheqës i Departamentit për mbikëqyrje inspektuese në administratën komunale të komunës së Gostivarit.                          

Në 01.08.2010 - 01.08.2011 - Këshilltar Shtetëror në Sekretariatin për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë.
Nga 01.08.2011 - 05.10.2013 - Këshilltar shtetëror në Ministrinë e Drejtësisë.

Në 05.10.2013, me propozimin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, u zgjodh anëtar i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë.
 
Në 13.03.2015 u zgjodh zv.Kryetar i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë.

Nga 25.04.2016 është bartës i funksionit anëtarë i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Me 25.04.2019 është zgjedhur zv.Kryetar i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili funksionin fillonë ta bartë nga 27.04.2019.

E parë<1>E fundit