Стручна служба [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Стручни служби

СТРУЧНА СЛУЖБА

Со Стручната служба раководи Генерален секретар.
Советот донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места.


Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија го назначува Генералниот секретар од редот на административните службеници од категоријата Б односно од редот на раководните вработени, а согласно Законот за административни службеници.

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Внатрешната организација на Судскиот совет на Република Македонија е утврдена во согласност со надлежностите на Советот, утврдени во Законот за судскиот совет на Република Македонија.

Со внатрешната организација на Советот утврдена со овој Правилник се обезбедува:

 • Законито, стручно, одговорно, ефикасно и рационално вршење на работите и задачите;
 • независност и одговорност при вршењето на задачите;
 • успешно и квалитетно раководење на стручната служба на Советот.

Во зависност од видот, обемот, степенот на сложеноста на работата, како и нивната меѓусебна поврзаност и сродност, одговорност и другите услови за успешно функционирање на стручната служба на Советот се образуваат следниве организациски облици:

(1) Сектор за информатички, административно-технички работи и водење на статистика и аналитика на судовите, со две одделенија:

 • Одделение за информатички и административно-технички работи
 • Одделение за статистика и аналитика на судовите

(2) Сектор за судски буџет, со четири одделенија:

 • Одделение за финансиски прашања на судскиот буџетски совет
 • Одделение за правни и општи работи на судскиот буџетски совет
 • Одделение за инвестиции на судскиот буџетски совет
 • Одделение за информациско-комуникациски технологии на судскиот буџетски совет

Во Судскиот совет на Република Македонија постојат и две посебни одделенија:

 • Одделение за внатрешна ревизија
 • Одделение за човечки ресурси

Со Стручната сслужба на Советот раководи Генералниот секретар на Советот.
Со секторите раководат раководители на сектори, а со одделенијата раководат раководители на одделенија.

Заради ефикасно работење и целосно остварување на работите и задачите на стручната служба на Советот, се формира стручен колегиум на Стручната служба на Советот, кој го сочинуваат:

 • Генералниот секретар
 • Државните советници
 • Раководителите на секторите

Согласно Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Судскиот совет на Република Македонија, главните групи на работи и задачи што се извршуваат во Стручната служба на Советот се:

 • студиско – аналитички;
 • информативно документациони;
 • оперативно технички;
 • стручно – административни.

Најнови вести

 • Информација

  Соопштенија за јавност  | 03.12.2019
  Во рамки на проектот „Посета на Државни институции“ основното училиште “Никола Вапцаров“ од Скопје го посети Судскиот совет на Република Северна Македонија... [повеќе]
 • Соопштение за 326-та седница на Судски совет на РСМ - 13.12.2019 година

  Соопштенија за јавност  | 03.12.2019
  Судскиот совет на Република Северна Македонија ќе одржи седница на ден 13.12.2019 година (петок) со почеток во 9,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Северна Македонија со следниот:... [повеќе]
 • Соопштение

  Соопштенија за јавност  | 02.12.2019
  Соопштение [повеќе]

Сите вести