Претседател на Судски Совет на РСМ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Претседател на Судски Совет на РМ

Со работата на Советот раководи претседател.
 
Претседателот на Советот се избира од редот на членовите на Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови со тајно гласање.
 
Мандатот на претседателот на Советот трае три години, со право на повторен избор.
 
Советот, по предлог на претседателот на Советот, на истата седница на која се избира и претседател, избира и заменик кој го заменува во негово отсуство.
 
За претседател и заменик претседател на Советот не можат да бидат избрани министерот за правда и претседателот на Врховниот суд на Република Македонија.

 

Претседателот на Советот:

  • го претставува Советот,
  • претседава и раководи со седниците,
  • учествува во работата и во одлучувањето на Советот,
  • ги потпишува одлуките, предлозите, решенијата и другите акти на Советот и се грижи за нивно извршување и
  • се грижи за спроведување на Деловникот на Советот и врши и други работи определени со закон и Деловникот.

 Киро Здравев

 Киро Здравев

Име и презиме :
Киро Здравев
Година на избор:
25.04.2019
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал во 1981 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје, а правосудниот испит го положил во 1982 година.

Работно искуство:

Во 1983 година е избран за судија во Општинскиот суд во Штип – граѓански оддел.
Во 1988 година е избран за претседател на Општински суд Штип – кривичен оддел.
Во 1996н година е избран за судија во Апелациониот суд Штип – граѓански оддел.
Во 2004 година е избран за судија во Врховниот суд на Република Македонија каде е распореден во Одделот за управни спорови и како дополнителен член во советот за граѓански дела.
Како судија на Врховниот суд на Република Македонија бил претседател на Одделот за граѓански дела и претседател на совет во овој оддел.
Во 1993 година е член на Иницијативниот одбор за основање на Здружението на судиите на Република Македонија
Од 1994-2002 година е член на Управниот одбор на ЗСРМ.
Со основање на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ е ангажиран како едукатор за почетна и континуирана едукација .
Член е на повеќе комисии за измена и дополнување на закони и за изработка на Граѓанскиот законик на Република Македонија.
Во 2001 година со членовите на Одборот на Центарот за едукација бил на студиски престој во Националниот судиски  колеџ во Рино (Невада) и во Вашингтон (САД).
Има објавено повеќе трудови.
Преку Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ ги има поминато обуките за стручно усовршување во областа во која работи.
На ден 18.12.2018 година е избран за член на Судски сoвет на РМ.

На ден 25.04.2019 година е избран за претседател на Судски совет на Република Северна Македонија, која функција започна да ја обавува од 27.04.2019 година.

Прва<1>Последна

Најнови вести


Сите вести